Hukum Air Kencing/Seni Bayi Dalam Islam

Jurnalmuslim.com - عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَ...

Jurnalmuslim.com - عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

Artinya: “dari Ummu Qais binti Mihshan, bahwa dia datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan. Rasulullah lalu mendudukkan anak kecil itu dalam pangkuannya sehingga ia kencing dan mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian minta diambilkan air lalu memercikkannya dan tidak mencucinya.” (H.R.Bukhari)

illustrasi

Oleh : Ustadz Abu Asiyah Zarkasyi

■ Takhrij Hadits

Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih-nya Kitab al-Wudhu', Bab'Air Kencing Bayi". Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya Kitab ath-Thaharah, Bab "Hukum Kencing Bayi Yang Masih Menyusu dan Cara Mencucinya".
Selain dari jalur Ummi Qais, JAl Imam Bukhari dan Muslim Mk juga meriwayatkan dari jalur Aisyah.

Selain hadits di atas, ada hadits lainnya yang berbunyi, "Kencing bayi perempuan dicuci, dan kencing bayi laki-laki diperciki."
Hadits ini memiliki beberapa jalur. Pertama, dari jalur Ali bin Abi Thalib yang derajat haditsnya shahih. Kedua, dari jalur Abi Samhi, salah satu pembantu Rasulullah 3^. Imam Ibnu Abdil Barri dan Imam al-Mizzi menamainya dengan lyyad. Derajatnya haditsnya shahih. Ketiga, dari jalur Lubabah binti Harits (istri Abbas paman Nabi) dan kedudukannya shahih. Keempat, dari jalur Ummi Kurzin al-Khazza'iyah tapi haditsnya dhaif. Kelima, dari jalur Ummi Salamah istri Nabi. Keenam, dari jalur Anas ibnu Malik dan haditsnya dhaif. Ketujuh, dari jalur Zainab binti Jahsyin istri Nabi dan haditsnya dhaif. (Lihat, al-Badru al-Munir Ibnul Mulaqqin, 1/530-539).

Ummu Qais binti Mihshon adalah sahabat wanita dari golongan muhajirin. Nama aslinya Aminah. Bayi yang ia bawa menemui nabi meninggal pada masa beliau masih hidup. Tidak diketahui siapa nama bayi tersebut. Wanita yang berasal dari Bani Asad ini adalah saudari kandung Ukasyah, seorang sahabat yang didoakan Rasulullah 55 termasuk 70 ribu orang yang masuk Jannah tanpa hisab. Ummu Qais termasuk sahabat wanita yang pertama hijrah ke madinah. la diberi karunia usia yang panjang berkat doa Rasulullah (Fathul Bari, 1/326; Taqribat-Tahdzib, 758).

■ Intisari Hadits

Banyak pelajaran bisa diambil dari hadits ini. Antara lain:

1.    Para sahabat biasa membawa anak-anak mereka menemui Nabi sg untuk mendapatkan berkah dari doa beliau. Termasuk Ummi Qais binti Mihshon. Rasulullah menyambut mereka dengan senang dan lapang dada. Ummu Qais mengajak bayinya yang masih kecil dan belum mengkonsumsi apapun selain ASI. Nabi meletakkan bayi Ummi Qais di pangkuannya dengan penuh kasih sayang. Ketika bayi tersebut kencing dan mengenai bajunya, beliau hanya meminta diambilkan air untuk dipercikkan air tanpa dicucinya. (Taisir al-'Allam, 1/71).

2.    Berdasarkan ijma' atau kesepakatan ulama, najis berupa air seni dibersihkan dengan cara dibasuh/dicuci air. Terkecuali air seni bayi laki-laki yang masih meminum ASI dan tidak mengkonsumsi makanan tambahan. Cara mencucinya cukup dengan dipercikkan air sampai basah.

3.    Adapun kencing bayi perempuan, walaupun tidak makan nutrisi tambahan dan hanya meminum ASI saja, cara membersihkannya dengan dibasuh/dicuci dengan air.

4.    Air seni bayi laki-laki yang hanya meminum ASI saja dikategorikan sebagai najis ‘ainiyah mukhaffafah. Sedangkan kencing bayi perempuan meski hanya minum ASI saja, dikategorikan sebagai najis ‘ainiyah mutawassithah.

5.    Sifat bau, warna, rasa dan kelekatan air kencing bayi perempuan lebih kuat dibanding bayi laki-laki yang hanya meminum ASI. Hal ini bisa dibuktikan lewat penelitian ilmu pengetahuan modern.
6.    Sebuah penelitian modern membuktikan bahwa urin bayi laki-laki yang hanya meminum ASI tidak mengandung bakteri sebagaimana jenis bakteri yang terkandung pada kencing bayi perempuan. Maka dari itulah Islam memerintahkan untuk mencuci kencing bayi perempuan dan tidak perlu mencuci bekas kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI. Tapi cukup diperciki air saja sampai basah.

7.    Imam Syafi'i pernah ditanya tentang perbedaan antara kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Beliau menjawab, "Karena kencing bayi laki-laki itu dari unsur air dan tanah. Sedangkan kencing bayi perempuan dari unsur daging dan darah." Lalu beliau menjelaskan, "Sesungguhnya ketika Allah telah menciptakan Adam, Dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Hal ini menjadikan kencing bayi laki-laki dari unsur air dan tanah. Dan menjadikan kencing bayi perempuan dari unsur daging dan darah." (Nashbu ar-Rayah, 1/126).

■ Perbedaan Pendapat Para Ulama

Seluruh ulama' sepakat bahwa air seni manusia hukumnya najis; baik urin dewasa, anak-anak ataupun bayi yang masih menyusu. Kecuali Daud azh-Zhahiri yang memiliki pendapat yang syadz (berlainan) yang mengatakan bahwa kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan apapun selain ASI hukumnya suci dan tidak najis. Tapi, pendapatnya ini ditolak lantaran bertentangan dengan ijma'

Adapun pernyataan bahwa Ibnu Batthal, al-Qadhi lyadh dan al-Qurthubi telah menukil pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan kencing bayi laki-laki adalah suci tidak benar. Tidak ada sumbernya dalam tulisan-tulisan para pengikut Imam Syafi'i. (Thorhu at-Tatsrib fi Syarhi at-Taqrib, 2/140).

Para ulama bersepakat dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum air seni bayi adalah najis. Yang menjadi perbedaan atau khilaf ialah cara membersihkan benda yang terkena air kencing bayi. (Syarah Shahih Muslim an-Nawawi, 111/195).

Dalam masalah ini, pendapat para ulama terbagi menjadi tiga:

Pendapat pertama, madzhab Hanafi dan madzhab Maliki mengatakan bahwa caranya dengan dicuci/dibasuh dengan air, sebagaimana najis-najis lainnya. Baik kencing bayi laki-laki atau bayi perempuan. Apakah sudah mengkonsumsi makanan tambahan ataukah hanya minum ASI saja.

Pendapat ini juga pendapat Imam ats-Tsauri dan penduduk Kufah, serta menjadi pendapat dalam madzhab Syafi'i tapi dianggap lemah. (Al-Mughni, 2/68; Syarah Shahih Muslim, 3/195).

Imam al-Kasani berkata, “Dan telah diriwayatkan oleh Muhammad ibnu al-Hasan (sahabat Abu Hanifah) bahwasanya cukup dengan diperas di akhir proses mencuci. Dan jawaban kami ini adalah sama antara urin bayi laki-laki dan bayi perempuan." (Bada'i ash-Shanal, 1/88).

Dalam kitab madzhab Hanafi yang berjudul al-lkhtiyar Lita'lil al-Mukhtar (1/32) disebutkan, "Demikian juga urin bayi laki-laki dan bayi perempuan, baik yang sudah makan ataupun belum. Berdasarkan haditsyang kami riwayatkan secara umum bahwa urin bayi laki-laki yang belum makan adalah disucikan dengan an-nadhhu. Disebutkan bahwa makna an-nadhhu adalah mencuci/membasuh."

Imam Malik berkata, "Bayi perempuan dan bayi laki-laki hukum urinnya sama walaupun belum makan apapun. Apabila mengenai baju, cara mencucinyadengan dicuci/dibasuh." (Al-Mudawwanah, 1/131).

Pendapat kedua, kencing bayi laki-laki ataupun bayi perempuan cukup dibasahi/
diperciki saja. Ini adalah pendapat Imam an-Nakha'i dan al-Auza'i. Pendapat ini disebut lemah dalam madzhab Syafi'i dan Maliki. (Nailul Authar, I/80; al-Majmu', II/589-590).

Pendapat ketiga, membedakan antara kencing bayi perempuan dan bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan apapun selain ASI. Bekas kencing bayi perempuan dicuci/dibasuh. Sedangkan bekas kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI diperciki sampai. Jika sudah memakan makanan selain ASI, cara membersihkannya dengan dicuci/ dibasuh dengan air, dikucek dan diperas.

Pendapat terakhir ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, lshaq, Abu Daud, Ibnu Wahab (ulama' besar Maliki), dan Daud azh-Zhahiri. (Lihat, al-Mughni, II/68; al-Majmu', II/590).

Imam Nawawi dalam al-Majmu' (II/589) berkata, "Terdapat tiga pendapat dalam masalah kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan yang belum memakan makanan tambahan selain ASI. Dan yang shahih adalah pendapat yang mewajibkan mencuci/ membasuh bekas kencing bayi perempuan dan cukup memercikkan bekas kencing bayi laki-laki dengan air."

Imam Ibnu Qudamah berkata, “Kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan apapun cukup diperciki air sampai basah. Tidak perlu sampai disiram dan diperas. Sedangkan kencing bayi perempuan, caranya dicuci/dibasuh meskipun belum mengkonsumsi makanan apapun." (al-Mughni, II/67).

Pendapat ketiga inilah yang lebih dekat kepada hadits-hadits yang shahih dan sesuai dengan maksud dan makna hadits. Dan lebih dipilih oleh para ulama' muhaqqiq seperti Imam Ibnu Hazm, Syaikhul Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim, Syaikh al-Mubarakfuri dan Syaikh Muhammad Shalih'Utsaimin. (Lihat, al-Muhalia, 1/113; Syarhu al-'Umdah, 1/98; l'ldmu al-Muwaqqi'in, 11/45; Tuhfatu al-Ahwadzi, 1/201; asy-Syarhu al-Mumti', 1/437-438)."

Diambil dari Majalah An Najah Edisi 126 Rojab - Sya'ban 1437 H Mei 2016

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...
Nama

'Umdatul Ahkam 25 november 4 nove 4 november aa gym aadc2 Abdul Chair Ramadhan abu bakar ashidiq aceh Adab ade armando ade komaruddin adik ahok administrasi adsense advertorial afrika aher ahmad baidhowi ahmad dhani ahmad zainuddin ahok ahok djarot ahok illuminati ahokers akhlak akmal sjafril aksi bela islam iii Al Hikmah al quran palsu al umm al washiliyah al-quran Alex Naddour alfian tanjung ali bin abi thalib ali jaber aliansi pemuda makassar aliran sesat allepo alwi shihab am fatwa amerika amien rais amir faishol fath amir hamzah an najah anis baswedan anis dan sandiaga anton medan anton tabah antv april Aqidah aqidah syiah arab saudi archandra ariana grande arief rahman arifin ilham arik banyadhu artikel ilmiah Artikel Ramadhan atmiwiloto australlia bab thoharoh bachtiar nasir backmasking badai pasir arab saudi balaraja band bandung bangka belitung bangkalan bangladesh banjar banjarmasjin bank banten banyuwangi barcelona bareskrim bashar asad bawaslu bbc beasiswa beasiswa iain antasari beasiswa kuwait beasiswa tahfidz beasiswa turki bedah buku syiah bekal dakwah bekam bekasi berita bid'ah bima arya bina qalam biografi bireun Bisnis Online bitung blog tutorial bmh bmh jatim bmh lumajang bnn bnpt bogor bom saudi bpi bpjs brebes britney spears brunei buddha budha bukit duri buku buku gratis Buletin bungkul buni yani burhan shodiq bus pendemo buya hamka buya yahya cadar cakung cangkul car free day cba Ceramah charlie hebdo china cholil nafis cholil ridwan cilacap cina colil ridhwan cut nyak din dahnil anzar darul hijrah dasrul Data Kesesatan Syi'ah dauroh ddi debat bahasa arab internasional mesir dede demo tolak ahok demonstrasi densus 88 depok detik didin hafidhuddin dimas kanjeng din syamsuddin dina y sulaeman djarot do'a donald frans donald trump Download dprd dr miftah el banjari dr tiar dr zakir naik Dr. Adian Husaini Dr. Ahmad Zain An-Najah dr. aidh al qarni dr. warsito dream dzan farid dzulhijjah emilia renita erdogan Esra Panese event facebook fadel muhammad fadl zon fahira idris fahri hamzah fakta fans celtic farid okbah fatih seferagic Featured felix siauw ferdinand hutahean ferihana filipina film Fiqih fiqih dakwah fiqih haji fiqih ihram fiqih jenazah fiqih jihad fiqih jual beli fiqih madzhab imam syaf'i fiqih nikah fiqih puasa fiqih qurban firanda andirja florida foto Foto-Foto kesesatan Syi'ah fpi freddy budiman gafatar gajah gallery gambar game online game pes garut gatot nurmantyo gaza gerhana matahari gerindra Gilbert Lumoindong globaltv golkar gontor google gp anshor gresik gubernur ntb guru gus manan gus sholah habib rizieq hacker Hadits hadyu hafidz quran haiti halal.ad ham hamdan zoelva hari pancasila Harits Abu Ulya hartoyo harvard hary tanoesoedibjo headline hidayat nur wahid hidayatullah hikmah hmi hollywood hukum seputar ta'ziyah husain syahid husni thamrin hut ri 71 ibadah ibnu khaldun ibu saeni ical idc ihw ikhsan modjo iklan ilc 8 november illuminati Ilmu Faroidh ilyas karim imam masjid al aqsa imamah imunisasi india indonesia indramayu inews info kajian inggris insan mokoginta inspiratif intermezo internasional ipb ipw irak iran irena handono irlandia Islamophobia islandia israel istanbul istiqlal istri ahok istri gus dur jabar jack ma jakarta jakut jamaah tabligh janet jackson jas jatim jawa barat jawa timur Jayawijaya Jeffry Winters jember jepang jerman jihad jihad internasional jil jilbab jk jokowi jokowi dan ahok jonru jpnn Kabar Muslim Burma 2012 kalbar kalimantan kammi kampung rambutan kanada Kapolda kapolri kapry nanda karawang kashmir kasih keluarga Kemendag kenan nabil kereta cepat kesehatan KH Ali Mustafa Ya'qub KH Hasyim Muzadi kh. abdur rasyid khairul anwar Khutbah jum'at Kiamat king abdul aziz king saudi university kiriman pembaca kisah kisah hikmah kisah para nabi kivlan zen kiwil knrp koko kolombia komnas ham komnas perempuan kompas kompastv komunis koneksi kopi jessica korea utara kotamabagu kpai kpk kpu kristen kristenisasi kristologi ktp kuba kuburan kuliner kurma iran kutab al fatih kyai nur labuhbatu Lain-lain lalu heru rojak lampung Laurence Rossignol lbh paham lenteng agung lgbt liberal Liberalisme Lieus sungkharisma lipia lira lomba lomba tahfidz lombok london luar batang lucky hakim Lucu luhut lukman hakim luthfi bashori ma'ruf amin mabuk madina madrasah madura magelang mahfud md Makalah Menarik Makalah Thoharoh makassar make money blog malang malaysia maluku manado mark zuckberg maroko marwah daud marzukie alie masjid nabawi mataram medan media mainstream megawati menag menakjubkan mendagri mengerikan menhan merdeka mesir metrotv minahasa miras mizanul muslim mnctv mpr ms kaban muallaf muda mudi mudik 2016 muhammad ali muhammad taufik muhammadiyah muharram muhasabah mui mukidi mukjizat mulyono munarman musa musik muslim uyghur muslimah Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin Mustholahul Hadits Mustolahat Fil fiqh myanmar nabil narkoba nasi uduk babi nasyiatul aisyiyah natal new york nigeria niken taradina ntb nu nur tajib nusairiyah nusantara nushairiyah nushron wahid oemar mita oezil olahraga omran opini ozil padang Paham Sesat pajak pakistan palestina palu pamekasan pan Panduan Ibadah Qurban pangeran harry pangi syarwi chaniago papua paris pasar ikan patani pbnu pdip pekerja asing Pemerintah Indonesia pendeta cabul pendeta vatikan pendidikan penemu muslim pengungsi suriah penjaringan penyerangan polisi tangerang perda islam pers persis pesantren petisi pilkada dki jakarta pki pks Pluralisme pokemon polisi politik ponorogo pontianak poso pp muhammadiyah ppp prabowo prancis probolinggo Prof DR Abdul Hadi profil proxy war psq puisi punk purbalingga purworejo pushami pwnu qishash quraish shihab rachmawati rawajati rcti reklamasi retorika dakwah revenuehits Rezim Penguasa riau ridwan kamil rifkoh abriani rio haryanto risma Riyadh Badr Bajrey rizal ramli robithoh alam islami rohingya rokok ronaldo rudal jokowi ruhut rumah tangga rusia Sahabat sahabat nabi said aqil sains salafy indonesia salib mampang salibis salim a. fillah samarinda sambudi sampang sandiago uno santoso santri sayidiman suryohadiprojo sby sd cilegon Sejarah sekjen pbb sekte dan aliran Sekularisme selandia sepak bola Shahnaz Laghari shalawat badar shalawat nabi shared2earn sidoarjo simposium anti pki siroh siyono skotlandia Slank sma soekarno solo spanyol spbu sragen stand up comedy stevanus stiba makassar subang sudan sukabumi sukmawati sulawesi sulteng sumbar sumedang sumsel sumut surabaya suriah surya prabowo susanto swedia syafii maarif syaikh sudais Syarh 'Umdatul Ahkam Syarh Matan Thawiyah syariat islam syarifah salsabila Syiah syiah mencela nabi muhammad syiah mencela sahabat syiah menghina muawiyah syiah mengkafirkan aisyah syiah mengkafirkan asyariyah syiah mengkafirkan sahabat syiah suriah syiah takfiri syirik syubhat pengagung kubur Syubhat Sejarah Rosululloh SAW Tabi'in Tabi'ut Tabi'in Tafsir tafsir al maidah tahukah? takbir keliling tangerang tanjungbalai tawasul Tax Amnesty Tazkiyyatunnafs tebet tebingtinggi teknologi tema ceramah tema dakwah teman ahok tempelate blog tempo tengger Tengku Erry Nuradi terbaru tere liye Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin terompet dari sampul al quran teroris teroris separatis terorisme terorisme medan teuku nasrullah teungku zulkarnain thailand thibun nabawi timor leste tionghoa tiongkok Tips tki tni tni au keroyok jamaah masjid trans7 Tsaqofah tuban tulisan turki tutorial tvone tvri uea ui uighur uika bogor uim uin ulil ullcok Ulumul Quran umroh gratis unas unesco Unik universitas islam madinah universitas paramadina unj Ushulul Fiqh ust. budi ashari ust. zaitun rasmin ust. zulkifli vaksin palsu valentine day van dame video vietnam wacana wahdah islamiyah walisongo wasilah wawasan wtc yahudi yaman yogya yogyakarta yordania yusril yusuf al qardawi yusuf mansur yuyuk andriati zaid royani zakat zulkifli hasan
false
ltr
item
Jurnalmuslim.com: Hukum Air Kencing/Seni Bayi Dalam Islam
Hukum Air Kencing/Seni Bayi Dalam Islam
https://1.bp.blogspot.com/-yQBQz9Q0VcI/V65haychDeI/AAAAAAAAH0c/k-ubrouke8wR43VtSsA_7JD55ewRXKj2QCLcB/s640/Air-Kencing-Bayi-Hukumnya-Najis1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-yQBQz9Q0VcI/V65haychDeI/AAAAAAAAH0c/k-ubrouke8wR43VtSsA_7JD55ewRXKj2QCLcB/s72-c/Air-Kencing-Bayi-Hukumnya-Najis1.jpg
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2016/08/hukum-air-kencing-seni-bayi-dalam-islam.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2016/08/hukum-air-kencing-seni-bayi-dalam-islam.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy