$type=grid$meta=0$readmmore=0$snippet=0$count=4$hide=mobile$show=home

$type=ticker$meta=0$readmore=0$snippet=0$columns=4$hide=mobile$show=home

Syiah Mencela Abu Bakar dan Umar dengan Sebutan Fir'aun dan Haman

Jalaludin Rahmat, pembesar Syiah Itsna 'Asyariyah di Indonesia
Jurnalmuslim.com - Salah seorang tokoh Syiah bernama ‘Ali Al-Yazdiy Al-Hairiy dalam kitabnya Ilzaamun-Naashib memuat suatu riwayat yang panjang dimana di dalamnya dikatakan :

قال المفضل: يا سيدي ومن فرعون ومن هامان؟ قال (عليه السلام): أبو بكر وعمر

“Al-Mufadhdhal bertanya : “Wahai tuanku, siapakah fir’aun dan siapakah haman?" Imam ‘alaihis-salaam menjawab : “Yaitu Abu Bakr dan 'Umar.”[1]

Riwayat ini pun sekaligus dishahihkan olehnya sebagaimana pada bagian muqaddimah kitab hitamnya ini dia berkata:

ثم إني اقتصرت فيه على لباب الأخبار بطرح المكررات اللفظية والمعنوية، بإلغاء الأسانيد والرجال من الأخبار المروية، اعتمادا على الصحاح المشهورة المنقولة واتكالا على الثقات من الرجال المقبولة

“Kemudian sesungguhnya aku membatasi untuk bab di dalamnya riwayat-riwayat dengan membuang lafazh dan makna yang berulang. Dan dengan penghapusan sanad (untuk meringkas) dan perawi-perawi dari riwayat-riwayat yang dapat dijadikan pegangan, shahih lagi masyhur. Dan bersandar berdasarkan rawi-rawi yang tsiqah lagi diterima.”[2]

Hal senada dipaparkan Al-Majlisi yang berkata setelah menyebutkan sabda ‘Ali bin Al-Husain berikut :

وقال سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام : والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا إن الابرار منا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته ، وإن عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه

“Telah berkata Sayyidul-‘Abidin ‘Ali bin Al-Husain ‘alaihis-salaam; ‘Demi Dzat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan sesungguhnya Abraar dari kami Ahlul Bait dan Syi’ah (pengikut) mereka berkedudukan seperti Musa dan Syi’ahnya (pengikutnya). Sedangkan musuh-musuh kami dan Syi’ahnya (pengikutnya) berkedudukan seperti Fir’aun dan Syi’ahnya (pengikutnya).”

Kemudian Al-Majlisi berkata :

أقول : قد ورد في أخبار كثيرة أن المراد بفرعون وهامان هنا أبوبكر وعمر

Aku (Al-Majlisi) katakan; ‘Telah disebutkan dalam banyak riwayat bahwa yang dimaksud dengan Fir’aun dan Haman adalah Abu Bakr dan ‘Umar.”[3]

Al-Majlisi juga berkata :

أن المراد بفرعون وهامان وجنوده أبوبكر وعمر وأتباعهما

“Sesungguhnya yang dimaksud dengan Fir’aun, Haman, dan tentara-tentaranya adalah Abu Bakr, ‘Umar, dan para pengikutnya.”[4]

Al-Mirza Habibullah Al-Khu’iy[5] tatkala menjelaskan khuthbah Imam ‘Ali yang cukup panjang[6], dan ketika telah sampai menjelaskan bagian khuthbahnya yang berikut :

و أمات هامان و أهلك فرعون

“Dan (Allah) telah mematikan Haman dan membinasakan Fir’aun.”

Dia berkata :

( و أمات هامان و أهلك فرعون ) كناية عن الأوّل و الثّاني

“(Dan (Allah) telah mematikan Haman dan membinasakan Fir’aun) adalah kinaayah berkenaan si pertama (Abu Bakr) dan si kedua (‘Umar).”[7]

Adapun Al-Majlisi ia lebih shariih (jelas dan tegas) menjelaskannya dengan berkata :

قوله عليه السلام:" و أمات هامان" أي عمر " و أهلك فرعون" يعني أبا بكر و يحتمل العكس، و يدل على أن المراد هذان الأشقيان.

“Sabdanya; “Dan (Allah) telah mematikan Haman” yaitu ‘Umar. Dan sabdanya; “Dan (Allah) telah membinasakan Fir’aun” yaitu Abu Bakr. Dan dapat pula mengandung makna sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah dua orang bajingan ini.”[8]

Al-Majlisi berkata :

لما مر مرارا أن الله تعالى إنما ذكر القصص في القرآن تنبيها لهذه الأمة، وإشارة لمن وافق السعداء من الماضين، و إنذارا لمن تبع الأشقياء من الأولين، فظواهر الآيات في الأولين، وبواطنها في أشباههم من الآخرين، كما ورد أن فرعون وهامان وقارون كناية عن الغاصبين الثلاثة، فإنهم نظراء هؤلاء في هذه الأمة، وإن الأول والثاني عجل هذه الأمة وسامريها

“Tatkala telah berulang kali (penjelasan) bahwasanya Allah Ta’ala menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur’an sebagai tanbiih untuk umat ini. Sebagai isyarah untuk orang yang selaras dengan orang-orang yang selamat dari kalangan terdahulu dan sebagai peringatan untuk orang yang mengikuti orang-orang yang celaka dari kalangan terdahulu. Maka zhahirnya setiap ayat berlaku untuk orang-orang terdahulu, namun bathinnya berkenaan orang yang menyerupai mereka dari kalangan yang terakhir. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Fir’aun, Haman, dan Qarun merupakan kinaayah berkenaan tiga orang perampas (hak Ahlul Bait), karena mereka (para perampas tsb) adalah orang-orang yang sama dengan mereka (Fir’aun, Haman, dan Qarun) pada umat ini. Orang yang pertama (Abu Bakr) dan kedua (‘Umar) pun adalah ‘Ajl dan Samiri-nya umat ini.”[9]

Sehingga Yusuf Al-Bahrani[10], ketika membantah syair yang disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi’iy rahimahullah berikut :

لو شق قلبي لرأوا وسطه * خطين قد خطا بلا كاتب
الشرع والتوحيد في جانب * وحب أهل البيت في جانب

“Seandainya hatiku dibelah, kan mereka lihat di tengah-tengahnya dua garis. Dua garis yang telah ditulis tanpa penulis. Syari’at dan Tauhid di satu sisi, dan cinta kepada Ahlul Bait di satu sisi.”

Kemudian Yusuf Al-Bahrani membantah seperti berikut :

كذبت في دعواك يا شافعي * فلعنة الله على الكاذب
بل حب أشياخك في جانب * وبغض أهل البيت في جانب
عبدتم الجبت وطاغوته * دون الاله الواحد الواجب
فالشرع والتوحيد في معزل * عن معشر النصاب يا ناصبي
قدمتم العجل مع السامري * على الأمير ابن أبي طالب

“Engkau berdusta pada dakwaanmu wahai Syafi’iy. Maka laknat Allah atas pendusta. Bahkan engkau mencintai syaikh-syaikhmu di satu sisi, dan membenci Ahlul Bait di satu sisi. Kalian menyembah jibt dan thaghutnya. Bukan Tuhan yang satu lagi wajib. Syari’at dan Tauhid berada di tempat yang asing, dari kelompok para Nashibi wahai Nashibi. Kalian mendahulukan ‘Ajl (Abu Bakr) dan Samiri (‘Umar), di atas Amirul Mukminin ‘Ali bin Abi Thalib.”[11]

‘Ali bin Yunus Al-‘Amiliy An-Nabathiy[12] berkata :

فكن من عتيق ومن غندر أبيا بريئا ومن نعثل
كلاب الجحيم خنازيرها أعادي بني أحمد المرسل

“Maka jadilah orang yang menolak dan berlepas diri dari ‘Atiq dan Ghundar, serta Na’tsal, anjing-anjing (neraka) jahim dan babi-babinya, yang memusuhi keturunan Ahmad sang Nabi yang mursal (diutus).”[13]

‘Atiq dan Ghundar adalah kinayah berkenaan Abu Bakr dan ‘Umar, lihat penjelasan Al-Majlisi dalam Biharul Anwar 30/180, adapun Na’tsal kinayah berkenaan ‘Utsman sebagaimana akan dipaparkan nanti.

[1] Ilzamun-Nashib Fii Itsbatil-Hujjah Al-Gha’ib (2/231). Terb. Mansyurat Dar wa Mathba’ah An-Nu’man, Beirut – Lebanon. Cet. Ketiga.
[2] Ibid, 1/7
[3] Biharul-Anwar, 24/168. Terb Dar Ar-Ridha, Beirut – Lebanon
[4] Ibid, 53/55
[5] Diantara pujian ulama mereka terhadapnya adalah Ayatullah Al-‘Uzhma Muhsin Al-Amin dalam A’yan Asy-Syi’ah yang berkata mengenainya; “Wafat di perbatasan tahun 1326 H. Seorang yang berilmu lagi memiliki keutamaan dan seorang mu’allif. Ia memiliki kitab Minhaj Al-Bara’ah hampir 8 jilid dan 7 darinya telah dicetak.”
[6] Diriwayatkan oleh Al-Kulainiy dalam Al-Kafiy (8/67) hadits ke-23 ; bab “Khuthbah Li Amiril-Mukminin ‘alaihis-salaam”. Dan dihasankan oleh Al-Majlisi dalam Mir’atul-‘Uqul (25/151).
[7] Minhaj Al-Bara’ah fi Syarhi Nahj Al-Balaghah, 3/228. Terb. Maktabah Al-Islamiyyah – Teheran. Cet. Keempat.
[8] Mir’atul-‘Uqul, 25/152
[9] Biharul Anwar, 24/156
[10] Yusuf bin Ahmad Al-Bahrani (1107-1186 H). Sayyid Musa Al-Mazandaraniy dalam Al-‘Aqad Al-Munir berkata mengenainya; “Seorang ahli fiqih, ahli hadits, termasuk dari kalangan ulama besar Syi’ah Imamiyyah”. Muhsin Al-Amin dalam A’yan Asy-Syi’ah berkata; “Termasuk dari tokoh ulama generasi muta’akhkhirin kita (Syi’ah).” Abu ‘Ali Al-Ha’iriy berkata; “Seorang yang ‘alim, fadhil, mutabahhir (yang melaut keilmuannya), pakar, peneliti, ahli hadits, wara’ dan seorang yang ‘abid. Termasuk dari kalangan besar guru-guru kami dan diantara tokoh utama dari kalangan ulama yang melaut keilmuannya.”
[11] Al-Kasykul oleh Yusuf Al-Bahrani, 2/116. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Ahmadi Al-Mayaniji dalam Mawaqif Asy-Syi’ah 3/26. Terb. Mu’assasah An-Nasyr Al-Islamiy, Qum. Cet. Pertama
[12] Zainuddin ‘Ali bin Muhammad bin Yunus An-Nabathiy (791-894 H). Al-Kaf’amy berkata mengenainya; “Terhimpun padanya kesempurnaan ulama mutaqaddimin (terdahulu) dan muta’akhkhirin.” Al-Hurr Al-‘Amiliy berkata mengenainya; “Seorang yang berilmu lagi memiliki keutamaan. Sang muhaqqiq, mudaqqiq, tsiqah. Pendebat ulung, penyair, dan seorang yang melaut keilmuannya (mutabahhir).”
[13] Ash-Shirath Al-Mustaqim 3/40. Al-Maktabah Al-Murtadhawiyyah li ihya Al-Atsar Al-Ja’fariyyah – Teheran. Cet. Pertama.


Dan masih banyak lagi celaan serta penghinaan Syiah terhadap para Sahabat Nabi Muhammad saw. Silahkan baca sederet cercaan Syiah terhadap Para Sahabat Nabi saw berikut ini:


Diambil dari ebook Himpunan Fatwa Ulama Syi'ah, edisi: Takfir, oleh: Muhammad Jasir Nashrullah. (nisyi/jurnalmuslim.com)

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...

[Artikel Menarik Lainnya]$hide=home

Nama

'Umdatul Ahkam,52,25 november,2,4 nove,1,4 november,52,aa gym,19,aadc2,1,Abdul Chair Ramadhan,1,abu bakar ashidiq,1,aceh,15,Adab,8,ade armando,22,ade komaruddin,2,adik ahok,2,administrasi,5,adsense,3,advertorial,2,afrika,2,aher,2,ahmad baidhowi,1,ahmad dhani,1,ahmad zainuddin,1,ahok,459,ahok djarot,3,ahok illuminati,1,ahokers,5,akhlak,8,akmal sjafril,1,aksi bela islam iii,2,Al Hikmah,1,al quran palsu,1,al umm,1,al washiliyah,1,al-quran,14,Alex Naddour,3,alfian tanjung,2,ali bin abi thalib,1,ali jaber,6,aliansi pemuda makassar,1,aliran sesat,3,allepo,1,alwi shihab,1,am fatwa,2,amerika,12,amien rais,12,amir faishol fath,1,amir hamzah,1,an najah,12,anis baswedan,2,anis dan sandiaga,1,anton medan,3,anton tabah,1,antv,3,april,1,Aqidah,97,aqidah syiah,14,arab saudi,6,archandra,3,ariana grande,1,arief rahman,1,arifin ilham,4,arik banyadhu,3,artikel ilmiah,5,Artikel Ramadhan,7,atmiwiloto,1,australlia,3,bab thoharoh,1,bachtiar nasir,13,backmasking,1,badai pasir arab saudi,1,balaraja,1,band,1,bandung,3,bangka belitung,2,bangkalan,1,bangladesh,1,banjar,1,banjarmasjin,1,bank,1,banten,2,banyuwangi,1,barcelona,1,bareskrim,3,bashar asad,5,bawaslu,1,bbc,1,beasiswa,27,beasiswa iain antasari,1,beasiswa kuwait,2,beasiswa tahfidz,1,beasiswa turki,1,bedah buku syiah,1,bekal dakwah,25,bekam,4,bekasi,3,berita,14,bid'ah,13,bima arya,1,bina qalam,1,biografi,2,bireun,1,Bisnis Online,3,bitung,1,blog tutorial,49,bmh,7,bmh jatim,2,bmh lumajang,3,bnn,1,bnpt,2,bogor,7,bom saudi,2,bpi,1,bpjs,8,brebes,1,britney spears,1,brunei,1,buddha,1,budha,4,bukit duri,4,buku,1,buku gratis,1,Buletin,35,bungkul,1,buni yani,7,burhan shodiq,1,bus pendemo,1,buya hamka,3,buya yahya,4,cadar,1,cakung,2,cangkul,9,car free day,1,cba,2,Ceramah,5,charlie hebdo,1,china,39,cholil nafis,1,cholil ridwan,2,cilacap,1,cina,12,colil ridhwan,1,cut nyak din,3,dahnil anzar,2,darul hijrah,1,dasrul,12,Data Kesesatan Syi'ah,15,dauroh,1,ddi,2,debat bahasa arab internasional mesir,1,dede,1,demo tolak ahok,74,demonstrasi,5,densus 88,4,depok,1,detik,3,didin hafidhuddin,2,dimas kanjeng,2,din syamsuddin,3,dina y sulaeman,2,djarot,2,do'a,1,donald frans,1,donald trump,11,Download,5,dprd,3,dr miftah el banjari,1,dr tiar,1,dr zakir naik,3,Dr. Adian Husaini,1,Dr. Ahmad Zain An-Najah,4,dr. aidh al qarni,3,dr. warsito,2,dream,1,dzan farid,1,dzulhijjah,1,emilia renita,3,erdogan,7,Esra Panese,1,event,1,facebook,1,fadel muhammad,1,fadl zon,8,fahira idris,2,fahri hamzah,6,fakta,3,fans celtic,1,farid okbah,1,fatih seferagic,1,Featured,4,felix siauw,16,ferdinand hutahean,1,ferihana,1,filipina,1,film,2,Fiqih,144,fiqih dakwah,20,fiqih haji,8,fiqih ihram,2,fiqih jenazah,11,fiqih jihad,5,fiqih jual beli,3,fiqih madzhab imam syaf'i,1,fiqih nikah,8,fiqih puasa,2,fiqih qurban,2,firanda andirja,1,florida,1,foto,7,Foto-Foto kesesatan Syi'ah,4,fpi,18,freddy budiman,2,gafatar,1,gajah,1,gallery,1,gambar,3,game online,1,game pes,1,garut,8,gatot nurmantyo,3,gaza,7,gerhana matahari,1,gerindra,4,Gilbert Lumoindong,1,globaltv,1,golkar,3,gontor,1,google,1,gp anshor,4,gresik,1,gubernur ntb,1,guru,13,gus manan,1,gus sholah,2,habib rizieq,23,hacker,1,Hadits,17,hadyu,2,hafidz quran,2,haiti,1,halal.ad,3,ham,3,hamdan zoelva,1,hari pancasila,1,Harits Abu Ulya,1,hartoyo,6,harvard,1,hary tanoesoedibjo,9,headline,90,hidayat nur wahid,3,hidayatullah,1,hikmah,8,hmi,14,hollywood,1,hukum seputar ta'ziyah,2,husain syahid,1,husni thamrin,1,hut ri 71,4,ibadah,5,ibnu khaldun,1,ibu saeni,15,ical,1,idc,1,ihw,1,ikhsan modjo,1,iklan,1,ilc 8 november,1,illuminati,3,Ilmu Faroidh,20,ilyas karim,2,imam masjid al aqsa,2,imamah,5,imunisasi,1,india,6,indonesia,721,indramayu,1,inews,1,info kajian,1,inggris,2,insan mokoginta,1,inspiratif,1,intermezo,1,internasional,205,ipb,1,ipw,1,irak,2,iran,6,irena handono,3,irlandia,2,Islamophobia,2,islandia,1,israel,15,istanbul,1,istiqlal,1,istri ahok,1,istri gus dur,1,jabar,2,jack ma,1,jakarta,25,jakut,1,jamaah tabligh,1,janet jackson,1,jas,1,jatim,5,jawa barat,2,jawa timur,3,Jayawijaya,2,Jeffry Winters,1,jember,1,jepang,4,jerman,4,jihad,1,jihad internasional,5,jil,10,jilbab,5,jk,14,jokowi,149,jokowi dan ahok,9,jonru,4,jpnn,1,Kabar Muslim Burma 2012,3,kalbar,1,kalimantan,6,kammi,3,kampung rambutan,1,kanada,1,Kapolda,1,kapolri,3,kapry nanda,1,karawang,1,kashmir,2,kasih,1,keluarga,4,Kemendag,1,kenan nabil,1,kereta cepat,1,kesehatan,3,KH Ali Mustafa Ya'qub,1,KH Hasyim Muzadi,4,kh. abdur rasyid,1,khairul anwar,1,Khutbah jum'at,6,Kiamat,3,king abdul aziz,1,king saudi university,2,kiriman pembaca,7,kisah,11,kisah hikmah,5,kisah para nabi,6,kivlan zen,6,kiwil,1,knrp,1,koko,1,kolombia,1,komnas ham,1,komnas perempuan,2,kompas,11,kompastv,3,komunis,19,koneksi,1,kopi jessica,3,korea utara,1,kotamabagu,1,kpai,1,kpk,5,kpu,1,kristen,14,kristenisasi,12,kristologi,25,ktp,1,kuba,1,kuburan,1,kuliner,1,kurma iran,2,kutab al fatih,1,kyai nur,2,labuhbatu,1,Lain-lain,8,lalu heru rojak,1,lampung,3,Laurence Rossignol,1,lbh paham,1,lenteng agung,1,lgbt,20,liberal,1,Liberalisme,6,Lieus sungkharisma,1,lipia,2,lira,1,lomba,1,lomba tahfidz,1,lombok,1,london,1,luar batang,1,lucky hakim,1,Lucu,6,luhut,1,lukman hakim,1,luthfi bashori,1,ma'ruf amin,1,mabuk,1,madina,2,madrasah,1,madura,5,magelang,2,mahfud md,2,Makalah Menarik,96,Makalah Thoharoh,35,makassar,5,make money blog,12,malang,1,malaysia,4,maluku,2,manado,3,mark zuckberg,1,maroko,1,marwah daud,1,marzukie alie,1,masjid nabawi,2,mataram,1,medan,1,media mainstream,23,megawati,13,menag,7,menakjubkan,7,mendagri,8,mengerikan,4,menhan,4,merdeka,5,mesir,4,metrotv,19,minahasa,1,miras,5,mizanul muslim,6,mnctv,2,mpr,1,ms kaban,1,muallaf,27,muda mudi,1,mudik 2016,1,muhammad ali,3,muhammad taufik,1,muhammadiyah,24,muharram,1,muhasabah,71,mui,34,mukidi,1,mukjizat,6,mulyono,1,munarman,5,musa,6,musik,3,muslim uyghur,1,muslimah,12,Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin,35,Mustholahul Hadits,1,Mustolahat Fil fiqh,30,myanmar,17,nabil,1,narkoba,3,nasi uduk babi,2,nasyiatul aisyiyah,1,natal,1,new york,7,nigeria,1,niken taradina,1,ntb,4,nu,16,nur tajib,1,nusairiyah,3,nusantara,2,nushairiyah,1,nushron wahid,56,oemar mita,14,oezil,1,olahraga,1,omran,4,opini,1,ozil,1,padang,2,Paham Sesat,22,pajak,2,pakistan,1,palestina,44,palu,1,pamekasan,1,pan,1,Panduan Ibadah Qurban,3,pangeran harry,1,pangi syarwi chaniago,1,papua,2,paris,1,pasar ikan,2,patani,2,pbnu,3,pdip,2,pekerja asing,1,Pemerintah Indonesia,11,pendeta cabul,3,pendeta vatikan,1,pendidikan,15,penemu muslim,1,pengungsi suriah,6,penjaringan,3,penyerangan polisi tangerang,1,perda islam,2,pers,1,persis,1,pesantren,1,petisi,1,pilkada dki jakarta,5,pki,100,pks,1,Pluralisme,5,pokemon,28,polisi,7,politik,1,ponorogo,1,pontianak,1,poso,1,pp muhammadiyah,2,ppp,3,prabowo,1,prancis,3,probolinggo,1,Prof DR Abdul Hadi,3,profil,4,proxy war,3,psq,1,puisi,1,punk,1,purbalingga,2,purworejo,1,pushami,1,pwnu,3,qishash,2,quraish shihab,1,rachmawati,4,rawajati,1,rcti,1,reklamasi,4,retorika dakwah,26,revenuehits,2,Rezim Penguasa,1,riau,3,ridwan kamil,4,rifkoh abriani,1,rio haryanto,1,risma,4,Riyadh Badr Bajrey,4,rizal ramli,2,robithoh alam islami,1,rohingya,15,rokok,3,ronaldo,1,rudal jokowi,1,ruhut,6,rumah tangga,4,rusia,1,Sahabat,4,sahabat nabi,1,said aqil,17,sains,1,salafy indonesia,4,salib mampang,3,salibis,1,salim a. fillah,1,samarinda,1,sambudi,5,sampang,1,sandiago uno,1,santoso,1,santri,2,sayidiman suryohadiprojo,1,sby,10,sd cilegon,1,Sejarah,18,sekjen pbb,1,sekte dan aliran,5,Sekularisme,6,selandia,1,sepak bola,1,Shahnaz Laghari,1,shalawat badar,8,shalawat nabi,18,shared2earn,1,sidoarjo,1,simposium anti pki,4,siroh,16,siyono,4,skotlandia,2,Slank,1,sma,1,soekarno,1,solo,4,spanyol,1,spbu,1,sragen,2,stand up comedy,1,stevanus,2,stiba makassar,1,subang,1,sudan,1,sukabumi,2,sukmawati,1,sulawesi,2,sulteng,1,sumbar,2,sumedang,1,sumsel,1,sumut,2,surabaya,3,suriah,36,surya prabowo,1,susanto,1,swedia,1,syafii maarif,11,syaikh sudais,1,Syarh 'Umdatul Ahkam,42,Syarh Matan Thawiyah,20,syariat islam,3,syarifah salsabila,1,Syiah,197,syiah mencela nabi muhammad,6,syiah mencela sahabat,22,syiah menghina muawiyah,4,syiah mengkafirkan aisyah,6,syiah mengkafirkan asyariyah,4,syiah mengkafirkan sahabat,1,syiah suriah,1,syiah takfiri,1,syirik,7,syubhat pengagung kubur,2,Syubhat Sejarah Rosululloh SAW,9,Tabi'in,12,Tabi'ut Tabi'in,13,Tafsir,4,tafsir al maidah,1,tahukah?,4,takbir keliling,2,tangerang,1,tanjungbalai,15,tawasul,4,Tax Amnesty,1,Tazkiyyatunnafs,24,tebet,2,tebingtinggi,1,teknologi,19,tema ceramah,20,tema dakwah,3,teman ahok,17,tempelate blog,6,tempo,3,tengger,3,Tengku Erry Nuradi,1,terbaru,1,tere liye,1,Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin,35,terompet dari sampul al quran,4,teroris,8,teroris separatis,1,terorisme,4,terorisme medan,7,teuku nasrullah,2,teungku zulkarnain,14,thailand,3,thibun nabawi,1,timor leste,1,tionghoa,5,tiongkok,2,Tips,4,tki,1,tni,7,tni au keroyok jamaah masjid,10,trans7,1,Tsaqofah,6,tuban,1,tulisan,1,turki,11,tutorial,1,tvone,2,tvri,1,uea,1,ui,1,uighur,2,uika bogor,1,uim,2,uin,1,ulil,7,ullcok,1,Ulumul Quran,3,umroh gratis,1,unas,1,unesco,1,Unik,19,universitas islam madinah,3,universitas paramadina,1,unj,2,Ushulul Fiqh,1,ust. budi ashari,1,ust. zaitun rasmin,4,ust. zulkifli,2,vaksin palsu,1,valentine day,3,van dame,1,video,50,vietnam,1,wacana,15,wahdah islamiyah,2,walisongo,1,wasilah,1,wawasan,38,wtc,3,yahudi,11,yaman,1,yogya,1,yogyakarta,7,yordania,1,yusril,2,yusuf al qardawi,1,yusuf mansur,3,yuyuk andriati,1,zaid royani,4,zakat,4,zulkifli hasan,1,
ltr
item
Jurnalmuslim.com: Syiah Mencela Abu Bakar dan Umar dengan Sebutan Fir'aun dan Haman
Syiah Mencela Abu Bakar dan Umar dengan Sebutan Fir'aun dan Haman
https://1.bp.blogspot.com/-BLEDk---bX8/VzRJWfk9EPI/AAAAAAAAFpU/kJjZ2omhWokxisSZv-qFTb7VBe_3jBzbACLcB/s640/jalalloap%2B%25281%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BLEDk---bX8/VzRJWfk9EPI/AAAAAAAAFpU/kJjZ2omhWokxisSZv-qFTb7VBe_3jBzbACLcB/s72-c/jalalloap%2B%25281%2529.jpg
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2016/05/syiah-mencela-abu-bakar-dan-umar-dengan-sebutan-firaun-dan-haman.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2016/05/syiah-mencela-abu-bakar-dan-umar-dengan-sebutan-firaun-dan-haman.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy