TEMA TEMA DALAM PEWARISAN

TEMA TEMA DALAM PEWARISAN Ringkasan Shahih Fiqh Sunnah Karya : Abu Malik Kamal bin as-Sayyid salim v   Pewarisan Janin yang Masih dalam Kan...


TEMA TEMA DALAM PEWARISAN
Ringkasan Shahih Fiqh Sunnah
Karya : Abu Malik Kamal bin as-Sayyid salim

v  Pewarisan Janin yang Masih dalam Kandungan
Janin termasuk ahli waris jika terpenuhi dua syarat :
ü  Diketahui dengan pasti keberadaan janin dalam perut saat meninggalnya pemberi warisan, dan ini diketahui dengan kelahirannya yang kurang dari enam bulan sejak kematian pemberi warisan. Ayah ibu janin menikah dengan cara yang sah
ü  Terlahir secara utuh dalam keadaan hidup dengan kehidupan nyata, hal ini dapat diketahui dengan teriakannya, bersinnya, tangisannya dan sebagainya. Diriwayatkan dari Jabir dan Al Miswar bin Makramah keduanya mengatakan, Rasulullah bersabda :
لايرث الصبي حتى يستهلّ صارحا
“Seorang bayi tidak mewarisi kecuali terlahir dalam keadaan menangis.”

v  Apa yang Dilakukan Terhadap Harta Warisan, Bila Telah Dipastikan Kehamilan di Perut Ibunya[1]
1.       Bila janin itu bukan ahli waris atau terhalang oleh ahli waris lainnya –berdasarkan semua pertimbangan- maka tidak dialokasikan sedikitpun harta warisan tersebut untuknya, dan langsung dibagikan tanpa menunggu kelahiran janin tersebut
2.       Bila janin ahli waris, sementara tidak ada ahli waris lainnya atau terhalang olehnya dan orang yang diwarisinya meninggal, fuqoha menetapkan bahwa seluruh warisan ditahan karenanya hingga ia lahir agar perkaranya menjadi jelas
3.       Bila janin ahli waris, sementara bersamanya ahli waris yang lain yang tidak terhalang olehnya, dan mereka rela untuk tidak dibagikan terlebih dahulu hingga janin lahir, maka harta warisan itu ditahan terlebih dahulu sampai kelahirannya
4.       Bila ahli waris menuntut hak hak mereka, maka jumhur berpendapat dengan perincian berikut :
§  Orang yang tidak mewarisi dengan keberadaan janin, walaupun berdasarkan perkiraan, maka ia tidak dapat apa apa. Misalnya saudara laki laki mayit , bila diperkirakan janin tersebut laki laki
§  Orang yang bagiannya tidak mengalami perubahan-dengan perkiraan apapun- maka diberikan sesuai dengan bagiannya, sedangkan sisanya ditahan. Misalnya, ibu dan istri dengan keberadaan janin laki laki dari si mayit.
§  Orang yang bagiannya bisa mengalami perubahan –dan ia termasuk ashabul furudh- diberi bagiannya yang terkecil

v  Pewarisan orang yang tenggelam, terbakar dan tertimpa reruntuhan
Bila ada dua orang atau lebih yang saling mewarisi meninggal dunia pada suatu peristiwa maut yang menyebabkan kematian secara massal, seperti tenggelamnya kapal yang menewaskan penumpangnya, bangunan ambruk, kebakaran dan selainnya, maka mereka memiliki lima kondisi :
1.       Diketahuinya sebagian dari mereka meninggal lebih dahulu daripada yang lainnya, maka yang meninggal belakangan –walaupun selisih waktunya hanya sebentar- mewarisi yang meninggal lebih dahulu berdasarkan ijma’ ulama.
2.       Dipastikan kematian mereka bersamaan dalam satu waktu, maka tidak ada waris mewarisi di antara mereka berdasarkan ijma’
3.       Kondisinya tidak diketahui mati lebih dahulu, apakah mereka meninggal secara bersamaan ataukah sebagiannya meninggal lebih dahulu dari pada yang lainnya.
4.       Sebagian dari mereka diketahui mati lebih dahulu tapi tidak pasti
5.       Orang yang meninggal lebih dahulu diketahui secara pasti, tapi kemudian terlupakan karena sudah lama atau karena faktor lainnya.

Untuk ketiga kondisi terakhir ini ada dua pendapat ulama[2]:
ü  Pertama : tidak ada waris mewaris di antara mereka. Ini merupakan madzhab jumhur : Abu Hanifah, Malik dan Asy Syafi’i. pendapat ini disepkati oleh Abu Bakar, Umar bin Khottob, dan Zaid bin Tsabit. Alasannya, sebab keberhakan masing masing dari keduanya terhadap warisan sahabatnya (orang yang berhak diwarisi) tidak diketahui secara pasti. Sedangkan keberhakan ini berlandaskan sebab. Apa yang sebabnya tidak meyakinkan maka keberhakan itu tidak bisa ditetapkan.

ü  Kedua : masing masing dari mereka mewarisi yang lainnya, kecuali harta yang diwarisinya dari sahabatnya itu. artinya, iamewarisi dari hartanya yang lama. Adapun harta yang baru diwarisinya dari sahabatnya –yang meninggal bersamanya- maka tidak boleh dibagikan kecuali kepada para ahli warisnya masing masing yang masih hidup. Ini madzhab Ahmad –saat terjadi sengketa dan perselisihan di antara para ahli waris- dan pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas’ud.

Alasannya, bahwa sebab keberhakan masing masing dari mereka terhadap harta warisan yang lainnya sudah diketahui, yaitu kehidupannya, sedangkan sebab yang menghalangi masih diragukan. Karenanya harus berpatokan pada “kehidupannya” hingga memperoleh keyakinan yang lain. sementara sebab yang menghalangi, yaitu “kematiannya” sebelum kematian orang yang diwarisinya masih diragukan, maka penghalang tidak dapat ditetapkan dengan keraguan, kecuali harta yang diwarisi oelh masing masing keduanya dari yang lainnya (maka tidak boleh dibagikan) karena darurat. Wallahu a’lam.

v  Pewarisan Dzawil Arham
Yang dimaksud dengan dzawil arham , menurut pendapat yang menyatakan mereka mendapatkan bagian warisan adalah = setiap kerabat yang tidak termasuk ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu  yang telah ditetukan dalam kitabullah, sunnah Nabi atau ijma’ umat, dan tidak pula hali waris ashobah yang bisa mendapatkan harta warisan secara keseluruhan bila sendirian. [3]
Jika tidak terdapat ashabul furudh dan tidak juga terdapat ashobah, maka para ulama berbeda pendapat, apakah dzawil arham mewarisi atau tidak? Ada dua pendapat[4]:
Ø  Pertama, tidak mewarisi secara mutlak, dan harta peninggalan itu diserahkan kepada baitul mal. Ini madzhab Malik, asy Syafi’I, satu riwayat dari Ahmad, dan golongan Dzahiriyah. Ini juga pendapat Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas dalam suatu riwayat darinya. Hujjah mereka adalah :
§  Allah telah menetapkan dalam ayat-ayat waris yang menjelaskan ashabul furudh dan ashobah, dan tidak menyebutkan sedikitpun bagian untuk dzawil arham.

$tBur tb%x. y7/u $|Å¡nS ÇÏÍÈ
“Dan tidaklah Tuhanmu lupa.” (Maryam : 64)

§  Diriwayatkan, Nabi ditanya tentang pewarisan bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu, maka beliau menjawab :
نزل جبريل و أخبرني ألاّ ميراث للعمة و الخالة

“Jibril turun dan memberitahukan kepadaku bahwa tidak ada warisan bagi bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu.”[5]Ini hadits dhaif

Ø  Kedua, mereka diberi warisan dan menempati posisi orang yang lebih dekat kepada mereka, sehingga : paman dan bibi dari pihak ibu menempati posisi ibu, dan bibi dari pihak bapak menempati posi bapak. Demikian seterusnya. Ini madzhab Abu Hanifah, Ahmad yang masyhur dan madzhab ulama muta’akhir dari kalangan Malikiyah dan Syafi’iyyah. Ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Umar, Abu Ubaidah, Mu’adz dan Abu Darda’. Hujjah mereka adalah :
§  Keumuman firman Allah
4 (#qä9'ré&ur ÏQ%tnöF{$# öNåkÝÕ÷èt/ 4n<÷rr& <Ù÷èt7Î/ Îû É=»tFÏ. «!$# 3
“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)[6]di dalam Kitab Allah.” (Al Anfal : 75)

§  Hadits yang diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda :
الله و رسوله مولى من لا مولى له ، و الخال وارث من لاوارث له

"Allah dan Rasul-Nya adalah maula orang yang tidak punya maula. Paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.”[7]

§  Hadits yang diriwayatkan dari al Miqdad, Nabi bersabda :
الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه و يرثه

“Paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai ahli waris : ia membayar diatnya dan mewarisinya.”

Penulis berkata : tampaknya pendapat yang menyatakan bahwa mereka mearisi adalah pendapat yang lebih kuat, apalagi ketika pemerintahnya tidak adil atau tidak terdapat baitul Mal. Wallaahu a’lam.

Catatan : bila terdapat ashabul furudh –jika mereka tidak menghabiskan semua harta warisan—maka masalah radd harus didahulukan. Bila si mayit mempunyai ahli waris ashobah maka merekalah yang mendapat sisa warisan itu. dengan demikian, dzawil arham tidak diberi warisan berdasarkan kedua pendapat tadi.


[1]Ahkam ath Thifl, Ahmad al-‘asawi hlm. 82
[2]  Al Mabsuth (30/27-28), terbitan Al Ma’rifah
[3]  As Sirajiyyah (hlm. 265) dan Al Adzb al Fa’idh (2/15)
[4]  Al Umm (4/10) al Mabsuth (30/2)
[5]Hasan karena banyak jalur periwayatannya, at Tirmidzi (2103), Ibnu Majah (2737). Memiliki riwayat penguat dari ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh at Tirmidzi (2104) dan selainnya.
[6]Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.
[7]  Hasan, karena banyak jalur periwatannya. Abu Dawud (2899) dan Ibnu Majah (2634, 2738)

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...
Nama

'Umdatul Ahkam 25 november 4 nove 4 november aa gym aadc2 Abdul Chair Ramadhan abu bakar ashidiq aceh Adab ade armando ade komaruddin adik ahok administrasi adsense advertorial afrika aher ahmad baidhowi ahmad dhani ahmad zainuddin ahok ahok djarot ahok illuminati ahokers akhlak akmal sjafril aksi bela islam iii Al Hikmah al quran palsu al umm al washiliyah al-quran Alex Naddour alfian tanjung ali bin abi thalib ali jaber aliansi pemuda makassar aliran sesat allepo alwi shihab am fatwa amerika amien rais amir faishol fath amir hamzah an najah anis baswedan anis dan sandiaga anton medan anton tabah antv april Aqidah aqidah syiah arab saudi archandra ariana grande arief rahman arifin ilham arik banyadhu artikel ilmiah Artikel Ramadhan atmiwiloto australlia bab thoharoh bachtiar nasir backmasking badai pasir arab saudi balaraja band bandung bangka belitung bangkalan bangladesh banjar banjarmasjin bank banten banyuwangi barcelona bareskrim bashar asad bawaslu bbc beasiswa beasiswa iain antasari beasiswa kuwait beasiswa tahfidz beasiswa turki bedah buku syiah bekal dakwah bekam bekasi berita bid'ah bima arya bina qalam biografi bireun Bisnis Online bitung blog tutorial bmh bmh jatim bmh lumajang bnn bnpt bogor bom saudi bpi bpjs brebes britney spears brunei buddha budha bukit duri buku buku gratis Buletin bungkul buni yani burhan shodiq bus pendemo buya hamka buya yahya cadar cakung cangkul car free day cba Ceramah charlie hebdo china cholil nafis cholil ridwan cilacap cina colil ridhwan cut nyak din dahnil anzar darul hijrah dasrul Data Kesesatan Syi'ah dauroh ddi debat bahasa arab internasional mesir dede demo tolak ahok demonstrasi densus 88 depok detik didin hafidhuddin dimas kanjeng din syamsuddin dina y sulaeman djarot do'a donald frans donald trump Download dprd dr miftah el banjari dr tiar dr zakir naik Dr. Adian Husaini Dr. Ahmad Zain An-Najah dr. aidh al qarni dr. warsito dream dzan farid dzulhijjah emilia renita erdogan Esra Panese event facebook fadel muhammad fadl zon fahira idris fahri hamzah fakta fans celtic farid okbah fatih seferagic Featured felix siauw ferdinand hutahean ferihana filipina film Fiqih fiqih dakwah fiqih haji fiqih ihram fiqih jenazah fiqih jihad fiqih jual beli fiqih madzhab imam syaf'i fiqih nikah fiqih puasa fiqih qurban firanda andirja florida foto Foto-Foto kesesatan Syi'ah fpi freddy budiman gafatar gajah gallery gambar game online game pes garut gatot nurmantyo gaza gerhana matahari gerindra Gilbert Lumoindong globaltv golkar gontor google gp anshor gresik gubernur ntb guru gus manan gus sholah habib rizieq hacker Hadits hadyu hafidz quran haiti halal.ad ham hamdan zoelva hari pancasila Harits Abu Ulya hartoyo harvard hary tanoesoedibjo headline hidayat nur wahid hidayatullah hikmah hmi hollywood hukum seputar ta'ziyah husain syahid husni thamrin hut ri 71 ibadah ibnu khaldun ibu saeni ical idc ihw ikhsan modjo iklan ilc 8 november illuminati Ilmu Faroidh ilyas karim imam masjid al aqsa imamah imunisasi india indonesia indramayu inews info kajian inggris insan mokoginta inspiratif intermezo internasional ipb ipw irak iran irena handono irlandia Islamophobia islandia israel istanbul istiqlal istri ahok istri gus dur jabar jack ma jakarta jakut jamaah tabligh janet jackson jas jatim jawa barat jawa timur Jayawijaya Jeffry Winters jember jepang jerman jihad jihad internasional jil jilbab jk jokowi jokowi dan ahok jonru jpnn Kabar Muslim Burma 2012 kalbar kalimantan kammi kampung rambutan kanada Kapolda kapolri kapry nanda karawang kashmir kasih keluarga Kemendag kenan nabil kereta cepat kesehatan KH Ali Mustafa Ya'qub KH Hasyim Muzadi kh. abdur rasyid khairul anwar Khutbah jum'at Kiamat king abdul aziz king saudi university kiriman pembaca kisah kisah hikmah kisah para nabi kivlan zen kiwil knrp koko kolombia komnas ham komnas perempuan kompas kompastv komunis koneksi kopi jessica korea utara kotamabagu kpai kpk kpu kristen kristenisasi kristologi ktp kuba kuburan kuliner kurma iran kutab al fatih kyai nur labuhbatu Lain-lain lalu heru rojak lampung Laurence Rossignol lbh paham lenteng agung lgbt liberal Liberalisme Lieus sungkharisma lipia lira lomba lomba tahfidz lombok london luar batang lucky hakim Lucu luhut lukman hakim luthfi bashori ma'ruf amin mabuk madina madrasah madura magelang mahfud md Makalah Menarik Makalah Thoharoh makassar make money blog malang malaysia maluku manado mark zuckberg maroko marwah daud marzukie alie masjid nabawi mataram medan media mainstream megawati menag menakjubkan mendagri mengerikan menhan merdeka mesir metrotv minahasa miras mizanul muslim mnctv mpr ms kaban muallaf muda mudi mudik 2016 muhammad ali muhammad taufik muhammadiyah muharram muhasabah mui mukidi mukjizat mulyono munarman musa musik muslim uyghur muslimah Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin Mustholahul Hadits Mustolahat Fil fiqh myanmar nabil narkoba nasi uduk babi nasyiatul aisyiyah natal new york nigeria niken taradina ntb nu nur tajib nusairiyah nusantara nushairiyah nushron wahid oemar mita oezil olahraga omran opini ozil padang Paham Sesat pajak pakistan palestina palu pamekasan pan Panduan Ibadah Qurban pangeran harry pangi syarwi chaniago papua paris pasar ikan patani pbnu pdip pekerja asing Pemerintah Indonesia pendeta cabul pendeta vatikan pendidikan penemu muslim pengungsi suriah penjaringan penyerangan polisi tangerang perda islam pers persis pesantren petisi pilkada dki jakarta pki pks Pluralisme pokemon polisi politik ponorogo pontianak poso pp muhammadiyah ppp prabowo prancis probolinggo Prof DR Abdul Hadi profil proxy war psq puisi punk purbalingga purworejo pushami pwnu qishash quraish shihab rachmawati rawajati rcti reklamasi retorika dakwah revenuehits Rezim Penguasa riau ridwan kamil rifkoh abriani rio haryanto risma Riyadh Badr Bajrey rizal ramli robithoh alam islami rohingya rokok ronaldo rudal jokowi ruhut rumah tangga rusia Sahabat sahabat nabi said aqil sains salafy indonesia salib mampang salibis salim a. fillah samarinda sambudi sampang sandiago uno santoso santri sayidiman suryohadiprojo sby sd cilegon Sejarah sekjen pbb sekte dan aliran Sekularisme selandia sepak bola Shahnaz Laghari shalawat badar shalawat nabi shared2earn sidoarjo simposium anti pki siroh siyono skotlandia Slank sma soekarno solo spanyol spbu sragen stand up comedy stevanus stiba makassar subang sudan sukabumi sukmawati sulawesi sulteng sumbar sumedang sumsel sumut surabaya suriah surya prabowo susanto swedia syafii maarif syaikh sudais Syarh 'Umdatul Ahkam Syarh Matan Thawiyah syariat islam syarifah salsabila Syiah syiah mencela nabi muhammad syiah mencela sahabat syiah menghina muawiyah syiah mengkafirkan aisyah syiah mengkafirkan asyariyah syiah mengkafirkan sahabat syiah suriah syiah takfiri syirik syubhat pengagung kubur Syubhat Sejarah Rosululloh SAW Tabi'in Tabi'ut Tabi'in Tafsir tafsir al maidah tahukah? takbir keliling tangerang tanjungbalai tawasul Tax Amnesty Tazkiyyatunnafs tebet tebingtinggi teknologi tema ceramah tema dakwah teman ahok tempelate blog tempo tengger Tengku Erry Nuradi terbaru tere liye Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin terompet dari sampul al quran teroris teroris separatis terorisme terorisme medan teuku nasrullah teungku zulkarnain thailand thibun nabawi timor leste tionghoa tiongkok Tips tki tni tni au keroyok jamaah masjid trans7 Tsaqofah tuban tulisan turki tutorial tvone tvri uea ui uighur uika bogor uim uin ulil ullcok Ulumul Quran umroh gratis unas unesco Unik universitas islam madinah universitas paramadina unj Ushulul Fiqh ust. budi ashari ust. zaitun rasmin ust. zulkifli vaksin palsu valentine day van dame video vietnam wacana wahdah islamiyah walisongo wasilah wawasan wtc yahudi yaman yogya yogyakarta yordania yusril yusuf al qardawi yusuf mansur yuyuk andriati zaid royani zakat zulkifli hasan
false
ltr
item
Jurnalmuslim.com: TEMA TEMA DALAM PEWARISAN
TEMA TEMA DALAM PEWARISAN
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2013/09/tema-tema-dalam-pewarisan.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2013/09/tema-tema-dalam-pewarisan.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close