LARANGAN - LARANGAN DALAM WASIAT

LARANGAN - LARANGAN DALAM WASIAT 1.        Larangan mewasiatkan harta lebih dari sepertiga Dari Sa’ad bin Abi Waqosh ia berkata, “Aku berta...


LARANGAN - LARANGAN DALAM WASIAT

1.       Larangan mewasiatkan harta lebih dari sepertiga
Dari Sa’ad bin Abi Waqosh ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah : Wahai Rasulullah bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku?” Rasul menjawab, “Tidak boleh!” Aku bertanya lagi, “Separuh?” Rasul menjawab, “Tidak boleh!” Aku bertanya lagi, “Sepertiga?” Rasul menjawab :
فالثلث و الثلث كثير إنك أن تدع ورثك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم
“Sepertiga boleh, sepertiga itupun banyak! Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam keadaan kekurangan sehingga terpaksa menadahkan tangan meminta minta kepada orang lain.”[1]

Ø  Larangan mewasiatkan seluruh harta atau separuhnya atau lebih dari sepertiga, karena sepertiga itupun sudah banyak.
Ø  Dianjurkan mewasiatkan kurang dari sepertiga, berdasarkan riwayat shahih dari ‘Abdullah bin ‘Abbas bahwa ia berkata, “Alangkah baik bila orang-orang menguranginya sampai seperempat karena Rasulullah bersabda :
فالثلث و الثلث كثير
Semakin sedikit dari sepertiga, semakin afdhal jika ahli warisnya orang orang fakir. Jika mereka orang berkecukupan maka tidak mengapa sepertiga. Wallaahu a’lam.

At Tirmidzi berkata dalam sunannya (IV/431): “Inilah yang dipilih oleh ahli ilmu, yaitu tidak boleh seseorang mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga. Sebagian ahli ilmu menganjurkan mewasiatkan harta kurang dari sepertiga berdasarkan sabda Nabi.”
Ø  Hikmah syar’I dari larangan mewasiatkan harta lebih dari sepertiga adalah meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan tanpa harus meminta minta
Ø  Tidak boleh merugikan ahli waris
Ø  Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya, ahli waris tidak boleh menolaknya

2.       Tidak ada wasiat bagi ahli waris
Dari Abu Umamah al Bahili ia berkata, “Aku Mendengar Rasulullah berkhutbah pada haji wada’ :
إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap tiap orang haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”[2]

Ø  Hadits di atas memansukhkan (menghapus hukum) ayat wasiat, yaitu firman Allah Al Baqoroh ayat 180
|=ÏGä. öNä3øn=tæ #sŒÎ)uŽ|Øym ãNä.ytnr& ßNöqyJø9$# bÎ) x8ts? #·Žöyz èp§Ï¹uqø9$# Ç`÷ƒyÏ9ºuqù=Ï9 tûüÎ/tø%F{$#ur Å$rã÷èyJø9$$Î/ ($ˆ)ymn?tãtûüÉ)­FßJø9$#ÇÊÑÉÈ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf[3](Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Abdullah bin Abbas berkata, “Dahulu harta menjadi hak anak dan wasiat bagi kedua orang tua. Lalu Allah menghapus apa saja yang Dia kehendaki. Allah menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian wanita dan menetapkan kedua orang tua masing masing mendapat seperenam. Allah menetapkan bagi istri seperdelapan atau seperempat dan bagi suami setengah atau seperempat.[4]

Ini merupakan penegasan dari Habrul Immat bahwa ayat wasiat telah dimansukhkan (dihapus) hukumnya dengan hadits marfu’ di atas sebagaimana ditetapkan dalam ilmu hadits dan ushul fiqh. Demikianlah ditegaskan oleh al hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Baari (V/372) karena tidak mungkin hal tersebut ditetapkan kecuali berdasarkan nash. Wallahu a’lam.

Ø  Tidak boleh menggabungkan antara wasiat dan warisan, karena Allah telah memberikan masing-masing orang apa yang menjadi haknya
Ø  Ahli ilmu berbeda pendapat tentang wasiat bagi ahli waris apabila diizinkan oleh ahli waris lainnya
§  Sebagian ulama berpendapat itu bathil/ tidak sah.
§  Kebanyakan lainnya berpendapat boleh/ sah. Mereka berdalil dengan hadits hadits yang tidak shahih, di antaranya hadits Abdullah bin Abbas yang marfu’ berbunyi, “Tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris kecuali para ahli waris lainnya menyetujui.”[5]
Maka tetaplah  hadits itu sebagaimana makna dzohirnya  yaitu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Barang siapa mensyaratkan persetujuan ahli waris, maka syarat tersebut bathil (tidak sah). Karena syarat tersebut tidak ada dalam kitabullah. Wallahu a’lam.

3.       Larangan memberi wasiat pada saat sekarat (menghadapi sakaratul maut)
$ygƒr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä (#qà)ÏÿRr& $£JÏB Nä3»oYø%yu `ÏiB È@ö7s% br& uÎAù'tƒ ×Pöqtƒ žw ÓìøŠt/ ÏmŠÏù Ÿwur ×'©#äz Ÿwur ×pyè»xÿx© 3 tbrãÏÿ»s3ø9$#ur ãNèd tbqãKÎ=»©à9$# ÇËÎÍÈ
“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.” (al baqoroh : 254)

(#qà)ÏÿRr&ur `ÏB $¨B Nä3»oYø%yu `ÏiB È@ö6s% br& šÎAù'tƒ ãNä.ytnr& ßNöqyJø9$# tAqà)usù Éb>u Iwöqs9 ûÓÍ_s?ö¨zr& #n<Î) 9@y_r& 5=ƒÌs% šX£¢¹r'sù `ä.r&ur z`ÏiB tûüÅsÎ=»¢Á9$# ÇÊÉÈ
`s9ur t½jzxsムª!$# $²¡øÿtR #sŒÎ) uä!%y` $ygè=y_r& 4 ª!$#ur 7ŽÎ7yz $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ÇÊÊÈ

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila Telah datang waktu kematiannya. dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan.” (Al Munafiqun : 63-64)

Dari Abu Hurairah ia berkata, “seorang laki laki bertanya kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, sahadaqoh apakah yang paling afdhal?” Nabi Menjawab :
أن تصدق و أنت صحيح حريص تأمل الغني وتغشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان طذا و لفلان كذا قد كان لفلان

“shadaqoh yang engkau keluarkan pada saat engkau sehat dan kuat engkau berharap kaya dan takut miskin, janganlah kamu tunda hingga nyawa sudah sam[ai kerongkongan baru engkau katakan : untuk si fula[6]n ini, untuk si fulan ini, padahal harta itu menjadi hak si fulan[7].”[8]

ÉA$yJsù šúïÏ%©!$# (#rãxÿx. y7n=t7Ï% tûüÏèÏÜôgãB ÇÌÏÈ Ç`tã ÈûüÏJuø9$# Ç`tãur ÉA$uKÏe±9$# tûïÌÏã ÇÌÐÈ
ßìyJôÜtƒr& @à2 <͐öD$# öNåk÷]ÏiB br& Ÿ@yzôムsp¨Zy_ 5OŠÏètR ÇÌÑÈ Hxx. ( $¯RÎ) Nßg»oYø)n=s{ $£JÏiB šcqßJn=ôètƒ

“Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu (36) Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok (37) Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam syurga yang penuh kenikmatan?, (38) Sekali-kali tidak! Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani) (39) “

Kemudian Rasulullah meludah pada telapak tangannyalalu berkata :
قال الله : ابن آدم أنى تعجزوني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الترقي قلت أتصدقت وأنى أوان الصدقة

“Allah berfirman: hai anak Adam, bagaimana mungkin kamu bisa melemahkan aku sedangkan Aku-lah yang menciptakan kamu dari tanah seperti ini. Hingga apabila Aku menyempurnakan ciptaanmu kemudian kamu berjalan dengan mengenakan dua pakaian bergaris sedangkan bumi terus mengeluhkan perbuatannmu. Kamu terus mengumpulkan harta akan tetapi kamu menahannya. Hingga apabila nyawa sudah sampai kerongkongan barulah kamu berkata ‘Aku bershodaqoh’ padahal bukan waktunya bershodaqoh.”[9]

Kandungan bab :
1.         Larangan menunda-nunda wasiat hingga kondisi sekarat sementara nyawa sudah sampai di kerongkongan. Karena biasanyahal itu akan menimbulkan kerugian dalam wasiat disebabkan keterikatan hak ahli waris dengan hartanya. Oleh karena itu sebagian salaf berkomentar tentang orang-orang kaya “Mereka dua kali durhaka kepada Allah dalam harta mereka. Pertama, mereka bakhil saat harta itu berada di tangan mereka, yakni ketika mereka masih hidup. Kedua, mereka menghamburkannya ketika harta itu terlepas dari tangan mereka, yakni setelah mati.”
2.         Jika orang yang memberi wasiat merugikan pihak ahli waris, maka mereka boleh menolaknya, yaitu apabila wasiat tersebut lebih dari sepertiga
3.         Orang yang berwasiat menshodaqohkan harta atau membebaskan budak karena kematian sama seperti orang yang memberi hadiah setelah kenyang, ia tidak merasakan hikmah shadaqoh.
4.         Mengeluarkan shodaqoh dan menunaikan hutang ketika masih hidup dan sehat lebih utama daripada saat sakit dan setelah mati.

Abe Hudan Al Hasny
Sumber :
Ensiklopedi Larangan Menurut Al Qur’an dan As Sunnah, Syaikh Salim Bin ‘Ied Al Hilali, Jilid 2. Hlm. 447

[1]  HR. Al Bukhori 1295 dan Muslim 1628
[2]  Hadits Shahih, Abu Dawud 2870 dan 3565
[3]  Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat Ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.
[4]  HR. Bukhori (2747)
[5]  Didhoifkan oleh Baihaqi (VI/264
[6]  Orang yang diberi wasiat
[7]  Ahli waris
[8]  Bukhori (1419) dan Muslim (1032)
[9]  Hadits hasan, diriwayatkan oleh ibnu Majah (2707) Ahmad (IV/210)

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...
Nama

'Umdatul Ahkam 25 november 4 nove 4 november aa gym aadc2 Abdul Chair Ramadhan abu bakar ashidiq aceh Adab ade armando ade komaruddin adik ahok administrasi adsense advertorial afrika aher ahmad baidhowi ahmad dhani ahmad zainuddin ahok ahok djarot ahok illuminati ahokers akhlak akmal sjafril aksi bela islam iii Al Hikmah al quran palsu al umm al washiliyah al-quran Alex Naddour alfian tanjung ali bin abi thalib ali jaber aliansi pemuda makassar aliran sesat allepo alwi shihab am fatwa amerika amien rais amir faishol fath amir hamzah an najah anis baswedan anis dan sandiaga anton medan anton tabah antv april Aqidah aqidah syiah arab saudi archandra ariana grande arief rahman arifin ilham arik banyadhu artikel ilmiah Artikel Ramadhan atmiwiloto australlia bab thoharoh bachtiar nasir backmasking badai pasir arab saudi balaraja band bandung bangka belitung bangkalan bangladesh banjar banjarmasjin bank banten banyuwangi barcelona bareskrim bashar asad bawaslu bbc beasiswa beasiswa iain antasari beasiswa kuwait beasiswa tahfidz beasiswa turki bedah buku syiah bekal dakwah bekam bekasi berita bid'ah bima arya bina qalam biografi bireun Bisnis Online bitung blog tutorial bmh bmh jatim bmh lumajang bnn bnpt bogor bom saudi bpi bpjs brebes britney spears brunei buddha budha bukit duri buku buku gratis Buletin bungkul buni yani burhan shodiq bus pendemo buya hamka buya yahya cadar cakung cangkul car free day cba Ceramah charlie hebdo china cholil nafis cholil ridwan cilacap cina colil ridhwan cut nyak din dahnil anzar darul hijrah dasrul Data Kesesatan Syi'ah dauroh ddi debat bahasa arab internasional mesir dede demo tolak ahok demonstrasi densus 88 depok detik didin hafidhuddin dimas kanjeng din syamsuddin dina y sulaeman djarot do'a donald frans donald trump Download dprd dr miftah el banjari dr tiar dr zakir naik Dr. Adian Husaini Dr. Ahmad Zain An-Najah dr. aidh al qarni dr. warsito dream dzan farid dzulhijjah emilia renita erdogan Esra Panese event facebook fadel muhammad fadl zon fahira idris fahri hamzah fakta fans celtic farid okbah fatih seferagic Featured felix siauw ferdinand hutahean ferihana filipina film Fiqih fiqih dakwah fiqih haji fiqih ihram fiqih jenazah fiqih jihad fiqih jual beli fiqih madzhab imam syaf'i fiqih nikah fiqih puasa fiqih qurban firanda andirja florida foto Foto-Foto kesesatan Syi'ah fpi freddy budiman gafatar gajah gallery gambar game online game pes garut gatot nurmantyo gaza gerhana matahari gerindra Gilbert Lumoindong globaltv golkar gontor google gp anshor gresik gubernur ntb guru gus manan gus sholah habib rizieq hacker Hadits hadyu hafidz quran haiti halal.ad ham hamdan zoelva hari pancasila Harits Abu Ulya hartoyo harvard hary tanoesoedibjo headline hidayat nur wahid hidayatullah hikmah hmi hollywood hukum seputar ta'ziyah husain syahid husni thamrin hut ri 71 ibadah ibnu khaldun ibu saeni ical idc ihw ikhsan modjo iklan ilc 8 november illuminati Ilmu Faroidh ilyas karim imam masjid al aqsa imamah imunisasi india indonesia indramayu inews info kajian inggris insan mokoginta inspiratif intermezo internasional ipb ipw irak iran irena handono irlandia Islamophobia islandia israel istanbul istiqlal istri ahok istri gus dur jabar jack ma jakarta jakut jamaah tabligh janet jackson jas jatim jawa barat jawa timur Jayawijaya Jeffry Winters jember jepang jerman jihad jihad internasional jil jilbab jk jokowi jokowi dan ahok jonru jpnn Kabar Muslim Burma 2012 kalbar kalimantan kammi kampung rambutan kanada Kapolda kapolri kapry nanda karawang kashmir kasih keluarga Kemendag kenan nabil kereta cepat kesehatan KH Ali Mustafa Ya'qub KH Hasyim Muzadi kh. abdur rasyid khairul anwar Khutbah jum'at Kiamat king abdul aziz king saudi university kiriman pembaca kisah kisah hikmah kisah para nabi kivlan zen kiwil knrp koko kolombia komnas ham komnas perempuan kompas kompastv komunis koneksi kopi jessica korea utara kotamabagu kpai kpk kpu kristen kristenisasi kristologi ktp kuba kuburan kuliner kurma iran kutab al fatih kyai nur labuhbatu Lain-lain lalu heru rojak lampung Laurence Rossignol lbh paham lenteng agung lgbt liberal Liberalisme Lieus sungkharisma lipia lira lomba lomba tahfidz lombok london luar batang lucky hakim Lucu luhut lukman hakim luthfi bashori ma'ruf amin mabuk madina madrasah madura magelang mahfud md Makalah Menarik Makalah Thoharoh makassar make money blog malang malaysia maluku manado mark zuckberg maroko marwah daud marzukie alie masjid nabawi mataram medan media mainstream megawati menag menakjubkan mendagri mengerikan menhan merdeka mesir metrotv minahasa miras mizanul muslim mnctv mpr ms kaban muallaf muda mudi mudik 2016 muhammad ali muhammad taufik muhammadiyah muharram muhasabah mui mukidi mukjizat mulyono munarman musa musik muslim uyghur muslimah Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin Mustholahul Hadits Mustolahat Fil fiqh myanmar nabil narkoba nasi uduk babi nasyiatul aisyiyah natal new york nigeria niken taradina ntb nu nur tajib nusairiyah nusantara nushairiyah nushron wahid oemar mita oezil olahraga omran opini ozil padang Paham Sesat pajak pakistan palestina palu pamekasan pan Panduan Ibadah Qurban pangeran harry pangi syarwi chaniago papua paris pasar ikan patani pbnu pdip pekerja asing Pemerintah Indonesia pendeta cabul pendeta vatikan pendidikan penemu muslim pengungsi suriah penjaringan penyerangan polisi tangerang perda islam pers persis pesantren petisi pilkada dki jakarta pki pks Pluralisme pokemon polisi politik ponorogo pontianak poso pp muhammadiyah ppp prabowo prancis probolinggo Prof DR Abdul Hadi profil proxy war psq puisi punk purbalingga purworejo pushami pwnu qishash quraish shihab rachmawati rawajati rcti reklamasi retorika dakwah revenuehits Rezim Penguasa riau ridwan kamil rifkoh abriani rio haryanto risma Riyadh Badr Bajrey rizal ramli robithoh alam islami rohingya rokok ronaldo rudal jokowi ruhut rumah tangga rusia Sahabat sahabat nabi said aqil sains salafy indonesia salib mampang salibis salim a. fillah samarinda sambudi sampang sandiago uno santoso santri sayidiman suryohadiprojo sby sd cilegon Sejarah sekjen pbb sekte dan aliran Sekularisme selandia sepak bola Shahnaz Laghari shalawat badar shalawat nabi shared2earn sidoarjo simposium anti pki siroh siyono skotlandia Slank sma soekarno solo spanyol spbu sragen stand up comedy stevanus stiba makassar subang sudan sukabumi sukmawati sulawesi sulteng sumbar sumedang sumsel sumut surabaya suriah surya prabowo susanto swedia syafii maarif syaikh sudais Syarh 'Umdatul Ahkam Syarh Matan Thawiyah syariat islam syarifah salsabila Syiah syiah mencela nabi muhammad syiah mencela sahabat syiah menghina muawiyah syiah mengkafirkan aisyah syiah mengkafirkan asyariyah syiah mengkafirkan sahabat syiah suriah syiah takfiri syirik syubhat pengagung kubur Syubhat Sejarah Rosululloh SAW Tabi'in Tabi'ut Tabi'in Tafsir tafsir al maidah tahukah? takbir keliling tangerang tanjungbalai tawasul Tax Amnesty Tazkiyyatunnafs tebet tebingtinggi teknologi tema ceramah tema dakwah teman ahok tempelate blog tempo tengger Tengku Erry Nuradi terbaru tere liye Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin terompet dari sampul al quran teroris teroris separatis terorisme terorisme medan teuku nasrullah teungku zulkarnain thailand thibun nabawi timor leste tionghoa tiongkok Tips tki tni tni au keroyok jamaah masjid trans7 Tsaqofah tuban tulisan turki tutorial tvone tvri uea ui uighur uika bogor uim uin ulil ullcok Ulumul Quran umroh gratis unas unesco Unik universitas islam madinah universitas paramadina unj Ushulul Fiqh ust. budi ashari ust. zaitun rasmin ust. zulkifli vaksin palsu valentine day van dame video vietnam wacana wahdah islamiyah walisongo wasilah wawasan wtc yahudi yaman yogya yogyakarta yordania yusril yusuf al qardawi yusuf mansur yuyuk andriati zaid royani zakat zulkifli hasan
false
ltr
item
Jurnalmuslim.com: LARANGAN - LARANGAN DALAM WASIAT
LARANGAN - LARANGAN DALAM WASIAT
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2013/09/larangan-larangan-dalam-wasiat.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2013/09/larangan-larangan-dalam-wasiat.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy