AR-RADD

AR-RADD Ringkasan Buku Pembagian Warisan Menurut Islam v   Dalam bahasa Arab berarti kembali / kembalikan atau juga bermakna ‘berpaling/ pa...


AR-RADD
Ringkasan Buku Pembagian Warisan Menurut Islam

v  Dalam bahasa Arab berarti kembali / kembalikan atau juga bermakna ‘berpaling/ palingkan’.
v  Menurut istilah ulama faroidh, berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya/ lebihnya  jumlah bagian ashabul furudh.
v  Ar-radd kebalikan al ‘aul
v  Keadaan dalam pembagian hak waris, para ashabul furudh telah menerima haknya masing masing tetapi ternyata harta warisan itu masih tersisa – sementara tidak ada sosok kerabat lain sebagai ‘ashobah – maka sisa harta waris itu diberikan atau dikembalikan lagi kepada ashabul furdh sesuai dengan bagian mereka masing masing
v  Syarat syarat ar-radd
1.       Adanya ashabul furudh
2.       Tidak adanya ‘ashobah
3.       Ada sisa harta waris
v  Ahli waris yang berhak mendapat radd
Dapat terjadi dan melibatkan semua ashabul furudh kecuali suami istri
1.       Anak perempuan
2.       Cucu perempuan keturunan laki laki
3.       Saudara kandung perempuan
4.       Saudara perempuan seayah
5.       Ibu kandung
6.       Nenek sahih (ibu dari bapak)
7.       Saudara perempuan seibu
8.       Saudara laki laki seibu
v  Ahli waris yan tidak mendapat radd
Suami, istri, karena kekerabatan keduanya bukan karena nasab namun karena pernikahan. Kekerabatan ini akan putus karena kematian
v  Hukum hukum ar-radd
1.       Adanya ahli waris pemilik bagian yang sama, dan tanpa adanya suami istri
·         Misalnya, semua berhak mendapatkan bagian setengah atau seperempat dst, maka cara pembagiannya dihitung berdasarkan jumlah ahli waris, untuk menghindari sikap bertele tele dan agar lebih cepat sampai pada tujuan dengan cara yang paling mudah
·         Sebagai misal, seseorang wafat dan hanya meninggalkan tiga anak perempuan, maka pokok masalahnya dari tiga, sesuai jumlah ahli waris. Sebab bagian mereka sesuai fardh adalah dua pertiga (2/3) dan sisanya mereka terima secara ar-radd. Karena itu pembagian hak masing masing sesuai jumlah mereka, disebabkan mereka merupakan ahli waris dari bagian yang sama.
2.       Adanya pemilik bagian yang berbeda beda, dan tanpa adanya suami atau istri
·         Cara pembagiannya dihitung dari nilai bagiannya, bukan dari jumlah ali waris (per kepala)
·         Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan seorang ibu dan dua orang saudara laki laki seibu. Maka pembagiannya bagi ibu seperenam (1/6),  untuk kedua saudara laki laki seibu sepertiga (1/3). Di sini nampak jumlah bagiannya tiga, dan itulah angka yang dijadikan pokok masalah yakni tiga.
3.       Adanya pemilik bagian yang sama, dan dengan adanya suami atau istri
·         Kaidah yang berlaku ialah, kita jadikan pokok masalahnya dari sahib fardh yang tidak dapat ditambahkan (di-radd-kan) dan barulah sisanya dibagikan kepada yang lain sesuai dengan jumlah per kepala.
·         Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan suami dan dua anak perempuan. Maka suami mendapatkan seperempat (1/4) bagian, dan sisanya (tiga per empat) dibagikan kepada anak secara merata, yakni sesuai jumlah kepala. Berarti bila pokok masalahnya dari empat (4) suami mendapatkan seperempat (1/4) berarti satu, dan sisanya tiga per empat (3/4) merupakan bagian kedua anak perempuan dan dibagi secara rata.
4.       Adanya pemilik bagian yang berbeda beda, dan dengan adanya suami istri
Kaidah yang berlaku  kita harus menjadikannya dalam dua masalah :
·         Persoalan pertama kita tidak menyertakan suami atau istri
·         Persoalan kedua kita menyertakan suami atau istri
·         Kita buat diagaramnya secara terpisah
·         Kita lihat kedua ilustrasi tersebut dengan salah satu dari tiga kriteria yang ada, mana yang lebih tepat : tamaatsul (kemiripan), tawaafuq (sepadan) dan tabaayun (perbedaan)

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, nenek, dan dua orang saudara perempuan seibu, maka pembagiannya sebagai berikut :
Ilustrasi pertama tanpa menyertakan suami dan istri :
 masalahnya dari enam, dengan ar-raddmenjadi dari lima (yakni dari jumlah bagian yang ada). Bagian nenek seperenam (1/6) berarti satu bagian. Bagian kedua saudara perempuan seibu sepertiga (1/3) = 2 bagian.

Ilustrasi kedua menyertakan suami dan istri :
Pokok masalhnya dari empat, yaitu diambil dari bagian sahib fardh yang tidak dapat di radd kan yaitu istri.
 istri seperempat (1/4) berarti memperoleh satu bagian. Sisanya yakni tiga bagian merupakan bagian nenek dan kedua saudara perempuan seibu.
Dengan melihat kedua ilustrasi di tersebut, kita dapati bagian yang sama antara bagian nenek dan bagian dua saudara perempuan saibu, yakni tiga bagian. Angka tiga tersebut berarti tamaatsul (sama) dalam kedua ilustrasi.
Kemudian bila istri mendapat bagiannya, yakni seperempat (1/4), maka sisa harta waris tinggal tiga bagian. Ilustrasi ini juga merupakan tamaatsul (Sama) dengan masalah ar-radd. Karenanya tidak lagi memerlukan tashih, dan cukuplah kita jadikan ilustrasi masalah kedua itu sebagai pokok masalah.

Contoh lain seseorang wafat meninggalkan istri, dua orang anak perempaun dan ibu.
Pada ilustrasi pertama – tanpa menyertakan suami/ istri – asal pokok masalhnya dari enam, dan dengan ar-radd menjadi lima, karena itulah jumlah bagian yang ada. Sedangkan dalam ilustrasi kedua – menyertakan istri/ suami – asal pokok masalahnya dari delapan, karena merupakan fardh orang yang tidak dapat di raddkan yakni istri.
Apabila istri mengambil bagiannya, yakni yang seperdelapan, maka sisanyan tujuh perdelapan (7/8) dan sisa ini merupakan bagian dua anak perempuan dengan ibu, secara fardh dan radd.
Seperti kita ketahui bahwa antara tujuh dan lima itu tabaayun (berbeda). Kemudian langkah berikutnya kita kalikan pokok masalah kedua (delapan) dengan pokok masalha pertama (lima). Maka hasil perkalian antara kedua pokok masalh itu adalah pokok masalah bagi kedua ilustrasi tersebut.
Kini setelah kita kenali pokok masalah dari kedua ilustrasi masalah tersebut, maka bagian istri adalah seperdelapan dari empat puluh bagian yang ada. Berarti ia mendapt lima (5) bagian.
Bagian kedua anak perempuan dan ibu adalah sisa setelah diambil bagian istri – yang tersisa tiga puluh lima (35). Maka pembagiannya sebagai berikut : bagian kedua anak perempuan adalah hasil perkalian antara empat (bagiannya dalam ilustrasi pertama) dengan tujuh (yang merupakan sisa bagian pada ilustrasi kedua) berarti dua puluh delapan (28) bagian.
Adapun bagian ibu adalah hasil perkalian antara bagiannya dalam ilustrasi pertama (satu bagian) dengan tujuh (yang merupakan bagian dalam ilustrasi kedua) berarti tujuh (7) bagian.
Jadi, dari jumlah keseluruhan antara bagian istri, ditambah bagian kedua anak perempuan, ditambah bagian ibu adalah 5 + 28 + 7 = 40. Lihat tabel berikut :

Ilustrasi pertama tanpa menyertakan suami/ istri
Pokok masalahnya aslinya dari 65,
Dengan radd menjadi 5
Bagian kedua anak perempuan 2/3         
Berarti                  4
Bagian ibu seperenam (1/6)
Berarti 1
Jumlah bagian
5

Ilustrasi kedua dengan menyertakan suami/ istri
Pokok masalahnya dari delapan, diambil dari ahlu fardh yang tidak dapat di-radd
Setelah tashih menjadi 40
Bagian istri 1/8, berarti 1
Setelah tashih menjadi 5
Bagian dua anak perempuan dan ibu
7
Setelah tashih bagian anak perempuan
4 x 7 = 28
Bagian
1 x 7 = 7

Permasalahan para fuqoha’ tentang ada tidaknya radd
Maklumlah jika masalah tersebut diperselisihkan, karena tidak ada nash yang sharih baik dari Al Qur’an dan sunnah
Ø  Pendapat yang mengingkari adanya radd
·         Zaid bin Tsabit dan sebagian kecil para sahabat. Jika terjadi kelebihan, maka dikembalikan kepada baitul mal.
·         Begitu juga dengan Urwah, Az Zuhry, Malik, as Syafi’I dan ibn Hazm (Dzahiri) sependirian dengan Zaid bin Tsabit
·         Fuqoha’ malikiyah berpendapat, kelebian harta tidak boleh di-radd-kan kepada ashabul furudh di kala tidak ada ‘ashobah, tetapi harus siderahkan kepada baitul mal baik baitul mal teratur dalam melaksanakan tugasnya maupun tidak.
·         Fuqoha’ Syafi’iyah berpendapat, kelebihan tersebut adalah hak kaum muslimin pada umumnya yang diamanahkan kepada baitul mal.
·         Pengikut Imam Syafi’I, Ibnu Saraqah, al qadhi al Husain, dan al Mutawaliy memfatwakan bolehnya me-radd-kan kepada ashabul furudh dan dzawil arham apabila keadaan baitul mal sudah tidak menjalankan fungsinya lagi sebagai tempat dana sosial untuk umat Islam.
·         Alasan Zaid bin Tsabit dan rekan rekannya adalah firman Allah Surat An Nisa’ ayat 14
ÆtBur ÄÈ÷ètƒ ©!$# ¼ã&s!qßuur £yètGtƒur ¼çnyŠrßãn ã&ù#Åzôム#·$tR #V$Î#»yz $ygÏù ¼ã&s!ur ÑU#xtã ÑúüÎgB ÇÊÍÈ
“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”
Menambahi fardh mereka berarti membuat ketentuan yang melampaui batas ketentuan syari’at.
Dan sabda Rasulullah, yang disampaikan setelah turunnya ayat ayat mawaris, dapat ditarik konklusi bahwa setiap ahli waris tidak boleh memiliki hak melebihi hak yang telah ditetapkan oleh Allah.
إن الله قد اعطى كل حق حقه (الترمذي)

"Sungguh Allah telah memberikan hak kepada pemegang hak.”            
Sisa peninggalan harta setelah dibagikan kepada ahli waris ashabul furudh merupakan harta benda yang tidak dapat dimiliki oleh seorang ahli waris karena tidak ada jalan untuk memilikinya.[1]
Ø  Pendapat yang menyetujui adanya radd
§  Jumhur sahabat, tabi’in, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, fuqoha mutaakhirin dari Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah dan Imamiyah menyutujui adanya radd. Perbedaan pendapat ada pada penentuan ashabul furudh yang boleh menerima radd.
§  Utsman bin Affan berpendapat, bahwa radd dapat diberikan kepada seluruh ahli waris ashabul furudh (termasuk suami istri), sebab andaikata jumlah bagian para ahli waris lebih banyak dari pokok masalahnya, mereka semuanya kena pengurangan dalam penerimaan sesuai fardh masing masing.
§  Ibn Mas’ud, kepada seluruh ahli waris selain : suami, istri, cucu perempuan dari anak laki laki bersama dengan anak perempuan kandung, saudari seayah bersama saudari kandung, anak anak ibu bersama ibu, dan nenek bersama dengan ashabul furudh siapa saja.
§  Ibnu Abbas, kepada seluruh ashabul furudh kecuali 3 orang, suami, istri dan nenek
§  Jumhur sahabat termasuk Ali bin Abi Tholib, fuqoha tabi’in, imam imam madzhab berpendapat radd dapat diberikan kepada ashabul furudh kecuali suami dan istri
Wallaahu a’lam. Sumber : Al Mawarits Fisy Syarii’ati Islamiyyah, Muhammad Ali Ash Shobuni , Ilmu Waris , Drs. Fatchurrahman


[1]  Syarh as Sirajiyah, as Sayyid as Syarif, hlm. 240

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...
Nama

'Umdatul Ahkam 25 november 4 nove 4 november aa gym aadc2 Abdul Chair Ramadhan abu bakar ashidiq aceh Adab ade armando ade komaruddin adik ahok administrasi adsense advertorial afrika aher ahmad baidhowi ahmad dhani ahmad zainuddin ahok ahok djarot ahok illuminati ahokers akhlak akmal sjafril aksi bela islam iii Al Hikmah al quran palsu al umm al washiliyah al-quran Alex Naddour alfian tanjung ali bin abi thalib ali jaber aliansi pemuda makassar aliran sesat allepo alwi shihab am fatwa amerika amien rais amir faishol fath amir hamzah an najah anis baswedan anis dan sandiaga anton medan anton tabah antv april Aqidah aqidah syiah arab saudi archandra ariana grande arief rahman arifin ilham arik banyadhu artikel ilmiah Artikel Ramadhan atmiwiloto australlia bab thoharoh bachtiar nasir backmasking badai pasir arab saudi balaraja band bandung bangka belitung bangkalan bangladesh banjar banjarmasjin bank banten banyuwangi barcelona bareskrim bashar asad bawaslu bbc beasiswa beasiswa iain antasari beasiswa kuwait beasiswa tahfidz beasiswa turki bedah buku syiah bekal dakwah bekam bekasi berita bid'ah bima arya bina qalam biografi bireun Bisnis Online bitung blog tutorial bmh bmh jatim bmh lumajang bnn bnpt bogor bom saudi bpi bpjs brebes britney spears brunei buddha budha bukit duri buku buku gratis Buletin bungkul buni yani burhan shodiq bus pendemo buya hamka buya yahya cadar cakung cangkul car free day cba Ceramah charlie hebdo china cholil nafis cholil ridwan cilacap cina colil ridhwan cut nyak din dahnil anzar darul hijrah dasrul Data Kesesatan Syi'ah dauroh ddi debat bahasa arab internasional mesir dede demo tolak ahok demonstrasi densus 88 depok detik didin hafidhuddin dimas kanjeng din syamsuddin dina y sulaeman djarot do'a donald frans donald trump Download dprd dr miftah el banjari dr tiar dr zakir naik Dr. Adian Husaini Dr. Ahmad Zain An-Najah dr. aidh al qarni dr. warsito dream dzan farid dzulhijjah emilia renita erdogan Esra Panese event facebook fadel muhammad fadl zon fahira idris fahri hamzah fakta fans celtic farid okbah fatih seferagic Featured felix siauw ferdinand hutahean ferihana filipina film Fiqih fiqih dakwah fiqih haji fiqih ihram fiqih jenazah fiqih jihad fiqih jual beli fiqih madzhab imam syaf'i fiqih nikah fiqih puasa fiqih qurban firanda andirja florida foto Foto-Foto kesesatan Syi'ah fpi freddy budiman gafatar gajah gallery gambar game online game pes garut gatot nurmantyo gaza gerhana matahari gerindra Gilbert Lumoindong globaltv golkar gontor google gp anshor gresik gubernur ntb guru gus manan gus sholah habib rizieq hacker Hadits hadyu hafidz quran haiti halal.ad ham hamdan zoelva hari pancasila Harits Abu Ulya hartoyo harvard hary tanoesoedibjo headline hidayat nur wahid hidayatullah hikmah hmi hollywood hukum seputar ta'ziyah husain syahid husni thamrin hut ri 71 ibadah ibnu khaldun ibu saeni ical idc ihw ikhsan modjo iklan ilc 8 november illuminati Ilmu Faroidh ilyas karim imam masjid al aqsa imamah imunisasi india indonesia indramayu inews info kajian inggris insan mokoginta inspiratif intermezo internasional ipb ipw irak iran irena handono irlandia Islamophobia islandia israel istanbul istiqlal istri ahok istri gus dur jabar jack ma jakarta jakut jamaah tabligh janet jackson jas jatim jawa barat jawa timur Jayawijaya Jeffry Winters jember jepang jerman jihad jihad internasional jil jilbab jk jokowi jokowi dan ahok jonru jpnn Kabar Muslim Burma 2012 kalbar kalimantan kammi kampung rambutan kanada Kapolda kapolri kapry nanda karawang kashmir kasih keluarga Kemendag kenan nabil kereta cepat kesehatan KH Ali Mustafa Ya'qub KH Hasyim Muzadi kh. abdur rasyid khairul anwar Khutbah jum'at Kiamat king abdul aziz king saudi university kiriman pembaca kisah kisah hikmah kisah para nabi kivlan zen kiwil knrp koko kolombia komnas ham komnas perempuan kompas kompastv komunis koneksi kopi jessica korea utara kotamabagu kpai kpk kpu kristen kristenisasi kristologi ktp kuba kuburan kuliner kurma iran kutab al fatih kyai nur labuhbatu Lain-lain lalu heru rojak lampung Laurence Rossignol lbh paham lenteng agung lgbt liberal Liberalisme Lieus sungkharisma lipia lira lomba lomba tahfidz lombok london luar batang lucky hakim Lucu luhut lukman hakim luthfi bashori ma'ruf amin mabuk madina madrasah madura magelang mahfud md Makalah Menarik Makalah Thoharoh makassar make money blog malang malaysia maluku manado mark zuckberg maroko marwah daud marzukie alie masjid nabawi mataram medan media mainstream megawati menag menakjubkan mendagri mengerikan menhan merdeka mesir metrotv minahasa miras mizanul muslim mnctv mpr ms kaban muallaf muda mudi mudik 2016 muhammad ali muhammad taufik muhammadiyah muharram muhasabah mui mukidi mukjizat mulyono munarman musa musik muslim uyghur muslimah Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin Mustholahul Hadits Mustolahat Fil fiqh myanmar nabil narkoba nasi uduk babi nasyiatul aisyiyah natal new york nigeria niken taradina ntb nu nur tajib nusairiyah nusantara nushairiyah nushron wahid oemar mita oezil olahraga omran opini ozil padang Paham Sesat pajak pakistan palestina palu pamekasan pan Panduan Ibadah Qurban pangeran harry pangi syarwi chaniago papua paris pasar ikan patani pbnu pdip pekerja asing Pemerintah Indonesia pendeta cabul pendeta vatikan pendidikan penemu muslim pengungsi suriah penjaringan penyerangan polisi tangerang perda islam pers persis pesantren petisi pilkada dki jakarta pki pks Pluralisme pokemon polisi politik ponorogo pontianak poso pp muhammadiyah ppp prabowo prancis probolinggo Prof DR Abdul Hadi profil proxy war psq puisi punk purbalingga purworejo pushami pwnu qishash quraish shihab rachmawati rawajati rcti reklamasi retorika dakwah revenuehits Rezim Penguasa riau ridwan kamil rifkoh abriani rio haryanto risma Riyadh Badr Bajrey rizal ramli robithoh alam islami rohingya rokok ronaldo rudal jokowi ruhut rumah tangga rusia Sahabat sahabat nabi said aqil sains salafy indonesia salib mampang salibis salim a. fillah samarinda sambudi sampang sandiago uno santoso santri sayidiman suryohadiprojo sby sd cilegon Sejarah sekjen pbb sekte dan aliran Sekularisme selandia sepak bola Shahnaz Laghari shalawat badar shalawat nabi shared2earn sidoarjo simposium anti pki siroh siyono skotlandia Slank sma soekarno solo spanyol spbu sragen stand up comedy stevanus stiba makassar subang sudan sukabumi sukmawati sulawesi sulteng sumbar sumedang sumsel sumut surabaya suriah surya prabowo susanto swedia syafii maarif syaikh sudais Syarh 'Umdatul Ahkam Syarh Matan Thawiyah syariat islam syarifah salsabila Syiah syiah mencela nabi muhammad syiah mencela sahabat syiah menghina muawiyah syiah mengkafirkan aisyah syiah mengkafirkan asyariyah syiah mengkafirkan sahabat syiah suriah syiah takfiri syirik syubhat pengagung kubur Syubhat Sejarah Rosululloh SAW Tabi'in Tabi'ut Tabi'in Tafsir tafsir al maidah tahukah? takbir keliling tangerang tanjungbalai tawasul Tax Amnesty Tazkiyyatunnafs tebet tebingtinggi teknologi tema ceramah tema dakwah teman ahok tempelate blog tempo tengger Tengku Erry Nuradi terbaru tere liye Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin terompet dari sampul al quran teroris teroris separatis terorisme terorisme medan teuku nasrullah teungku zulkarnain thailand thibun nabawi timor leste tionghoa tiongkok Tips tki tni tni au keroyok jamaah masjid trans7 Tsaqofah tuban tulisan turki tutorial tvone tvri uea ui uighur uika bogor uim uin ulil ullcok Ulumul Quran umroh gratis unas unesco Unik universitas islam madinah universitas paramadina unj Ushulul Fiqh ust. budi ashari ust. zaitun rasmin ust. zulkifli vaksin palsu valentine day van dame video vietnam wacana wahdah islamiyah walisongo wasilah wawasan wtc yahudi yaman yogya yogyakarta yordania yusril yusuf al qardawi yusuf mansur yuyuk andriati zaid royani zakat zulkifli hasan
false
ltr
item
Jurnalmuslim.com: AR-RADD
AR-RADD
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2013/09/ar-radd.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2013/09/ar-radd.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy