Syarh Matan Aqidah Thahawiyah 55 – 60

Syarh Matan Aqidah Thahawiyah  55 – 60 ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله “Kita tidak boleh berbicara berlebihan tentang Allah dan tid...

Syarh Matan Aqidah Thahawiyah  55 – 60

ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله
“Kita tidak boleh berbicara berlebihan tentang Allah dan tidak mendebat yag tidak bermanfaat tentang Diin Allah”
    Maksud dari kaidah ini adalah bahwa cukup bagi seorang berkata dengan perkataan yang bathil, dan serta mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak mereka ketahui.  Allah berfirman dalam surat An-najam ayat 23
               

“Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan Sesungguhnya Telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka”
    Dari Abu Hanifah rahimahullahu ta’ala berkata “tidak selayaknya bagi seorang mengatakan sesuatu tentang Allah, kaan tetapi hendaklah dia mensifati Allah sesuai dengan yang Dia sifati untuk diri-Nya sendiri.
    Akan tetapi seharusnya bagi seorang mukmin untuk mempercayai dan mengimani Asma’ dan Shifat-Nya, tidak mengubah dan tidak menolaknya. Dan begitu juga tidak mendebat sesuatu hal yang tidak bermanfaat tentang diin Allah.
    Adapun makna dari kata walaa numari fii diinillahi disini adalah tidak memusuhi orang-orang yang menapaki kebenaran dengan melemparkan hal-hal syubhat terhadap mereka serta pemalsuan yang haq dan merusak diin Allah agar mereka berpaling dari Islam.
    Maka selagi semuanya datang dari Al-qur’an dan sunnah Nabi tidak ada alasan bagi seseorang untuk mendebat atau menentang syari’at tersebut dan sudah menjadi kewajiban untuk mengimaninya, meskipun hal tersebut sangat tidak masuk akal akan tetapi yang perlu diketahui itu hannyalah karena keterbatasan akal manusia.
ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين
“kita tidak boleh berdebat tentang Al-qur’an, dan kita wajib bersaksi bahwasanya Al-qur’an adalah kalam Raab alam semesta”
    Maksud dari kaidah ini adalah bahwa kita tidak mengatakan seperti perkataan orang-orang yang selalu berseberangan dengan Al-qur’an, dan mereka mencampurkan antara yang hak dan yang bathil.
Dan juga termasuk berpandangan bahwa Al-qur’an bukan kaalam Allah sebagaimana yang dikatakan oleh orang kafir, lalu mereka mengatakan itu hannya datang dari Muhammad s.a.w.
Demikian juga perdebatan tafsir dan makna-makna Al-qur’an, maka kita tidak boleh menafsirkan Al-qur’an dengan tafsiran-tafsiran dari diri kita sendiri.
Maka seharusnya kita meyakini dan mengatakan :
أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم
“bahwasanya Al-qur’an adalah kalam Raab alam semesta, dibawa turn oleh ruuhul aamin (jibril), lalu mengajarkannya kepada penghulu para Rasul Muhammad”
    Serta kita dilarang untuk berdebat dalam maslah qiro’at, setiap yang sudah ditetapkan semuanya benar selagi bersumber dari riwayat yang shahih dan yang sudah disepakati para sahabat serta para ulama.
عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلاً قرأ آية سمعت النبي {صلى الله عليه وسلم} يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسنٌ ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
“dari Abdullah bin Mas’ud berkata saya mendengar seorang membaca ayat Al-qur’an sedangkan aku pernah mendengar Nabi membaca ayat tersebut dengan bacaan yang berbeda, maka aku menarik dan menyeret laki-laki tersebut kehadapan Rasulullah dan aku mengadukan hal tersebut dan aku melihat wajah kebencian pada Rasulullah, kemudian ia berkata diantara kalian berdua benar, amak janganlah kalian berdebat karena hancurnya orang-orang sebelum kalian disebabkan perdebatan (perbedaan).
    Kemudian kalimat “nazala bihi ruuhul amiin” maksudnya adalah Jibril a.s. dinamakan dengan Ruuhan karena dia membawa wahyu yang menghidupkan hati kepada Rasulullah seorang manusia s.a.w. dan dia sangat terpercaya. Allah berfirman dalam surat Asy-syu’aro 193-195:
              

“Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),(193) Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan (194) Dengan bahasa Arab yang jelas.(195)
Maka rasul yang dimaksud dalam ayat ini adalah Muhammad s.a.w
    Maka kalimat “wa’allamahu sayyidal mursalin” dimaksud disini adalah Jibril mengajarkannya kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ini adalah bantahan bagi kelompok Qoromithoh dan kelompok lainnya yang mengatakan bahwa Jibril a.s. menyampaikan kepada Nabi berupa dengan ilham, bukan diajarkan.
ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين
“dan kita tidak boleh mengatakan Al-qur’an makhluq, dan juga tidak berseberangan dengan jama’ah kaum muslimin”
    Bunyi matan ini adalah sebagai peringatan bagi orang yang mengatakan Al-qur’an makhluk maka ia telah berseberangan dengan jama’ah kaum muslimin. Karena sudah menjadi kesepakatan ulama Ahlu sunnah serta kaum muslimin bahwa Al-qur’an adalah kalam Allah sesuai dengan bukti-bukti yang dari Al-qur’an maupun hadits Nabi.
    Dan begitu juga yang dimaksud dalam matan ini adalah tidak diperkenankannya menyelisihi pendapat kaum muslimin serta menyimpang dari kesepakatannya.
                     
“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu[348] dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”
ولا نكفَّر أحداً من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله
“ kami tidak mengkafirkan ahlu kiblat (muslim) karena dosa yang ia lakukan, selama dia tidak menghalalkannya, dan kita tidak mengatakan tidak ada pengaruh orang yang melakukan dosa terhadap iman”
    Maksud penulis dengan mengatakan ahlu kiblat adalah orang muslim dan mukmin. Hal ini sebagai bantahan bagi kaum khawarij yang mengatakan bahwa seornag pelaku dosa besar adalah kafir.
    Yang perlu kita ketahui bahwa permasalahan takfir ini adalah permasalah yang sangat mendalam serta banyak perselesihan dalam masalah ini.
    Maka yang dimaksud dalam kaidah ini adalah bahwa setiap dosa kesyirikan, kekufuran dan bahkan mengeluarkan sesorang dari islam, diluar ini lah yang dimaksud oleh penulis. Akan tetapi kita harus mengataka bahwa mereka adalah mukmin yang berkurang imannya. Maka inilah akidah seorang muslim, selagi dia tidak meghalalkannya. Jika dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah maka ia telah kafir. Allha berfirman dalam surta At-taubah ayat 31;
                         
“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah* dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”

*Maksudnya: mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal.

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: "يا عديُّ اطرح عنك هذا الوثن" . وسمعته يقرأ في سورة براءة: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، إذا حرّموا عليهم شيئاً حرموه"
“ dari Adi bin Hatim r.a berkata; sya mendatangi Rasulullah s.a.w. sedang di leherka tergantung salib yang terbuat dari emas, maka Nabi berkata; “wahai Adi buanglah berhala ini” dan sya mendengara Nabi membaca surat ini (At-taubah 31) dan berkata “ mereka memang tidak menyembahnya akan tetapi apa yang mereka halalkan mereka menghalalkannya dan pa yang mereka haramkan maka mereka juga mengharamkannya”)
    Adapun jika dia melakukan dosa besar akan tetapi dia tetap mengakui akan keharamannya maka dalam arti dia tidak menghalakannya maka dia tidak kafir akan tetapi dia fasik dengan dosanya dan dia beriman dengan keimanannya. Akan tetapi ada pengecualian terhadap orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka ia kafir sebgaimana dijelaskan olah Al-qur’an dan sunnah.
    Kemudian kita tidak mengatakan tidak ada pengaruh dosa terhadap keimanan seseorang. Ini adalah bertolak belakang serta menjadi bantahan bagi orang murji’ah serta khowarij dan kelompok yang lainnya.
    Sebgaimana dikatakan oleh kaum murji’ah bahwa; “tidak ada pengaruh seorang pelaku dosa besar terhadap imannya. Sedang Khawarij mengataka; “kami mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Sedangka kaum Mu’tazilah; “iman seorang terhapus semua dengan melakukan dosa besar, dan dia keluar dari keimanannya. Dan dengan perkataan mereka seperti ini yang artinya bahwa semuanya harus kekal dalam neraka.
ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة
“kami berharap bagi orang-orang muhsinin (yang senantiasa membuat kebaikan) dari orang-orang mukmin agar Allah mengempuni mereka ke dalam syurga dengan rahmat-Nya, tapi kami tidak menjamin bagi mereka,dan kami juga tidak mempersaksikan mereka dengan surga”
    Kaidah ini membahas tentang persaksian seseorang di dalam surga atau berada di dalam neraka. Maka kita tidak boleh mempersaksikan kecuali dengan dalil. Yaitu mereka yang sudah dipersaksiakan oleh Nabi akan kebenaran mereka berada dalam surga. Dan secara umum kita meyakini akan keberadaan orang-orang mukmin di surga dan orang-orang kafir di neraka. Adapun secara khusus ini lah yang tidak diperbolehkan.
ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نُقَنِّطُهُم
“ kita memohonkan mapunan bagi orang-orang yang berbuat buruk dari mereka, kita mengkhawatirkan mereka, dan kita tidak boleh memutuskan harapan (ampunan) bagi mereka”
    Maksud dari matan ini behwa kita sebagai kaum muslimin tetap memohonkan ampunan bagi mereka yang berbuat salah, karena mereka adalah saudara kita yaitu saudara seiman. Akan tetapi kita juga terus mengajak mereka untuk bertaubat, meskipun mereka berlumur dengan dosa, ini adalah iman yang hakiki bagi kita. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19:
               
“Maka Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal”
    Dan kita tidak memutuskan rahmat Allah bagi orang yang berbuat dosa seperti orang khawarij dan Mu’tazilah. Akan tetapi dia berada dalam kehendak Allah, dalam arti jika dia bertaubat maka Allah akan mengampuninya. Dalam surat Az-zumar ayat 53 Allah berfirman;
                       
“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa* semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

*  dalam hubungan Ini lihat surat An Nisa ayat 48.

                     
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar”
    Hannya paham khawarij dan mu’tazilah serta yang lainnya yang memutuskan rahmat Allah bagi mereka serta mengeluarkan mereka dari Millah (islam) meskipun itu bukan dosa syirik.
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام
“rasa aman dari azdab Allah dan berputus asa dari rahmat Allah keduanya bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam”
    Termasuk dari bagian ushul terpenting dalam aqidah islam adalah Khouf dan Roja’, maka keduanya harus ada dalam diri seorang mukmin, tidak bisa satu diantaranya. “Roghban” inilah yang disebut dengan Roja’ dan “Rohban” inilah yang disebut dengan Khouf. Allah berfirman dalam surat Al-isra’ ayat 57;
                   
“Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka[857] siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti”
    Barangsiapa yang merasa cukup dengan Al-mahabbah maka ia adalah Shufi, karena orang Shufi beribadah kepada Allah dengan mahabbah dengan tidak ada Khouf dan Roja’. Sehingga mereka mengatakan “kami tidak beribadah kepada Allah karena mengharap surga-Nya dan juga bukan karena takut neraka-Nya akan tetapi karena cinta pada-Nya. Maka ini adalah keyakinan yang sesat.
    Dan barangsiapa yang menyembah Allah dengan Khouf saja maka dia adalah Khowarij, karena mereka hannya mengambil Khouf saja sehingga mereka mengkafirkan pendosa.
    Dan barangsiapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar Roja’ saja maka ia adalah Murji’ah, karena hannya mengambil Roja’ saja dengan menyampingkan Khouf.
Adapun Ahlu Tauhid (ahlu sunnah) mengumpulkan ketiganya.
    Maka ada perkataan para salaf “ hendaklah bagi seorang hamba mengumpulkan antara Roja’ dan Khouf karena kaduanya ibarat sayap burung, karena dengan dua sayap burung bisa terbang, jika tidak maka dia akan jatuh. Begitulah kaitannya dengan Roja’ dan Khouf. Wallahu’alam.

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...
Nama

'Umdatul Ahkam 25 november 4 nove 4 november aa gym aadc2 Abdul Chair Ramadhan abu bakar ashidiq aceh Adab ade armando ade komaruddin adik ahok administrasi adsense advertorial afrika aher ahmad baidhowi ahmad dhani ahmad zainuddin ahok ahok djarot ahok illuminati ahokers akhlak akmal sjafril aksi bela islam iii Al Hikmah al quran palsu al umm al washiliyah al-quran Alex Naddour alfian tanjung ali bin abi thalib ali jaber aliansi pemuda makassar aliran sesat allepo alwi shihab am fatwa amerika amien rais amir faishol fath amir hamzah an najah anis baswedan anis dan sandiaga anton medan anton tabah antv april Aqidah aqidah syiah arab saudi archandra ariana grande arief rahman arifin ilham arik banyadhu artikel ilmiah Artikel Ramadhan atmiwiloto australlia bab thoharoh bachtiar nasir backmasking badai pasir arab saudi balaraja band bandung bangka belitung bangkalan bangladesh banjar banjarmasjin bank banten banyuwangi barcelona bareskrim bashar asad bawaslu bbc beasiswa beasiswa iain antasari beasiswa kuwait beasiswa tahfidz beasiswa turki bedah buku syiah bekal dakwah bekam bekasi berita bid'ah bima arya bina qalam biografi bireun Bisnis Online bitung blog tutorial bmh bmh jatim bmh lumajang bnn bnpt bogor bom saudi bpi bpjs brebes britney spears brunei buddha budha bukit duri buku buku gratis Buletin bungkul buni yani burhan shodiq bus pendemo buya hamka buya yahya cadar cakung cangkul car free day cba Ceramah charlie hebdo china cholil nafis cholil ridwan cilacap cina colil ridhwan cut nyak din dahnil anzar darul hijrah dasrul Data Kesesatan Syi'ah dauroh ddi debat bahasa arab internasional mesir dede demo tolak ahok demonstrasi densus 88 depok detik didin hafidhuddin dimas kanjeng din syamsuddin dina y sulaeman djarot do'a donald frans donald trump Download dprd dr miftah el banjari dr tiar dr zakir naik Dr. Adian Husaini Dr. Ahmad Zain An-Najah dr. aidh al qarni dr. warsito dream dzan farid dzulhijjah emilia renita erdogan Esra Panese event facebook fadel muhammad fadl zon fahira idris fahri hamzah fakta fans celtic farid okbah fatih seferagic Featured felix siauw ferdinand hutahean ferihana filipina film Fiqih fiqih dakwah fiqih haji fiqih ihram fiqih jenazah fiqih jihad fiqih jual beli fiqih madzhab imam syaf'i fiqih nikah fiqih puasa fiqih qurban firanda andirja florida foto Foto-Foto kesesatan Syi'ah fpi freddy budiman gafatar gajah gallery gambar game online game pes garut gatot nurmantyo gaza gerhana matahari gerindra Gilbert Lumoindong globaltv golkar gontor google gp anshor gresik gubernur ntb guru gus manan gus sholah habib rizieq hacker Hadits hadyu hafidz quran haiti halal.ad ham hamdan zoelva hari pancasila Harits Abu Ulya hartoyo harvard hary tanoesoedibjo headline hidayat nur wahid hidayatullah hikmah hmi hollywood hukum seputar ta'ziyah husain syahid husni thamrin hut ri 71 ibadah ibnu khaldun ibu saeni ical idc ihw ikhsan modjo iklan ilc 8 november illuminati Ilmu Faroidh ilyas karim imam masjid al aqsa imamah imunisasi india indonesia indramayu inews info kajian inggris insan mokoginta inspiratif intermezo internasional ipb ipw irak iran irena handono irlandia Islamophobia islandia israel istanbul istiqlal istri ahok istri gus dur jabar jack ma jakarta jakut jamaah tabligh janet jackson jas jatim jawa barat jawa timur Jayawijaya Jeffry Winters jember jepang jerman jihad jihad internasional jil jilbab jk jokowi jokowi dan ahok jonru jpnn Kabar Muslim Burma 2012 kalbar kalimantan kammi kampung rambutan kanada Kapolda kapolri kapry nanda karawang kashmir kasih keluarga Kemendag kenan nabil kereta cepat kesehatan KH Ali Mustafa Ya'qub KH Hasyim Muzadi kh. abdur rasyid khairul anwar Khutbah jum'at Kiamat king abdul aziz king saudi university kiriman pembaca kisah kisah hikmah kisah para nabi kivlan zen kiwil knrp koko kolombia komnas ham komnas perempuan kompas kompastv komunis koneksi kopi jessica korea utara kotamabagu kpai kpk kpu kristen kristenisasi kristologi ktp kuba kuburan kuliner kurma iran kutab al fatih kyai nur labuhbatu Lain-lain lalu heru rojak lampung Laurence Rossignol lbh paham lenteng agung lgbt liberal Liberalisme Lieus sungkharisma lipia lira lomba lomba tahfidz lombok london luar batang lucky hakim Lucu luhut lukman hakim luthfi bashori ma'ruf amin mabuk madina madrasah madura magelang mahfud md Makalah Menarik Makalah Thoharoh makassar make money blog malang malaysia maluku manado mark zuckberg maroko marwah daud marzukie alie masjid nabawi mataram medan media mainstream megawati menag menakjubkan mendagri mengerikan menhan merdeka mesir metrotv minahasa miras mizanul muslim mnctv mpr ms kaban muallaf muda mudi mudik 2016 muhammad ali muhammad taufik muhammadiyah muharram muhasabah mui mukidi mukjizat mulyono munarman musa musik muslim uyghur muslimah Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin Mustholahul Hadits Mustolahat Fil fiqh myanmar nabil narkoba nasi uduk babi nasyiatul aisyiyah natal new york nigeria niken taradina ntb nu nur tajib nusairiyah nusantara nushairiyah nushron wahid oemar mita oezil olahraga omran opini ozil padang Paham Sesat pajak pakistan palestina palu pamekasan pan Panduan Ibadah Qurban pangeran harry pangi syarwi chaniago papua paris pasar ikan patani pbnu pdip pekerja asing Pemerintah Indonesia pendeta cabul pendeta vatikan pendidikan penemu muslim pengungsi suriah penjaringan penyerangan polisi tangerang perda islam pers persis pesantren petisi pilkada dki jakarta pki pks Pluralisme pokemon polisi politik ponorogo pontianak poso pp muhammadiyah ppp prabowo prancis probolinggo Prof DR Abdul Hadi profil proxy war psq puisi punk purbalingga purworejo pushami pwnu qishash quraish shihab rachmawati rawajati rcti reklamasi retorika dakwah revenuehits Rezim Penguasa riau ridwan kamil rifkoh abriani rio haryanto risma Riyadh Badr Bajrey rizal ramli robithoh alam islami rohingya rokok ronaldo rudal jokowi ruhut rumah tangga rusia Sahabat sahabat nabi said aqil sains salafy indonesia salib mampang salibis salim a. fillah samarinda sambudi sampang sandiago uno santoso santri sayidiman suryohadiprojo sby sd cilegon Sejarah sekjen pbb sekte dan aliran Sekularisme selandia sepak bola Shahnaz Laghari shalawat badar shalawat nabi shared2earn sidoarjo simposium anti pki siroh siyono skotlandia Slank sma soekarno solo spanyol spbu sragen stand up comedy stevanus stiba makassar subang sudan sukabumi sukmawati sulawesi sulteng sumbar sumedang sumsel sumut surabaya suriah surya prabowo susanto swedia syafii maarif syaikh sudais Syarh 'Umdatul Ahkam Syarh Matan Thawiyah syariat islam syarifah salsabila Syiah syiah mencela nabi muhammad syiah mencela sahabat syiah menghina muawiyah syiah mengkafirkan aisyah syiah mengkafirkan asyariyah syiah mengkafirkan sahabat syiah suriah syiah takfiri syirik syubhat pengagung kubur Syubhat Sejarah Rosululloh SAW Tabi'in Tabi'ut Tabi'in Tafsir tafsir al maidah tahukah? takbir keliling tangerang tanjungbalai tawasul Tax Amnesty Tazkiyyatunnafs tebet tebingtinggi teknologi tema ceramah tema dakwah teman ahok tempelate blog tempo tengger Tengku Erry Nuradi terbaru tere liye Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin terompet dari sampul al quran teroris teroris separatis terorisme terorisme medan teuku nasrullah teungku zulkarnain thailand thibun nabawi timor leste tionghoa tiongkok Tips tki tni tni au keroyok jamaah masjid trans7 Tsaqofah tuban tulisan turki tutorial tvone tvri uea ui uighur uika bogor uim uin ulil ullcok Ulumul Quran umroh gratis unas unesco Unik universitas islam madinah universitas paramadina unj Ushulul Fiqh ust. budi ashari ust. zaitun rasmin ust. zulkifli vaksin palsu valentine day van dame video vietnam wacana wahdah islamiyah walisongo wasilah wawasan wtc yahudi yaman yogya yogyakarta yordania yusril yusuf al qardawi yusuf mansur yuyuk andriati zaid royani zakat zulkifli hasan
false
ltr
item
Jurnalmuslim.com: Syarh Matan Aqidah Thahawiyah 55 – 60
Syarh Matan Aqidah Thahawiyah 55 – 60
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2013/01/syarh-matan-aqidah-thahawiyah-55-60.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2013/01/syarh-matan-aqidah-thahawiyah-55-60.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy