amru bin luhai

Asal [1] Al Amru bin Luhai [i] AL khuzai dia adalah   dari bani khuza'ah .Dimana bani khuza'ah memimpin mekah selama 300 tahu...


Asal [1]Al Amru bin Luhai[i] AL khuzai dia adalah  dari bani khuza'ah .Dimana bani khuza'ah memimpin mekah selama 300 tahun atau 500 tahun. Tampuk kepemimpinan terakhir dipegang  oleh Halil Bin Habasyi Bi Salul Bin Ka'ab Bin Amru Bin Rabi'ah Alkhuzai.
Halil bin habasyi ini telah dinikahkan oleh kusay bin kilab dengan anaknya yang bernama huba, yang melahirkan empat anak masing-masing anak – anak mereka adalah abdu dar, abdu manaf , abdul uzza, dan yang terakhir a'bdan.
Amru bin luhai al khuzaimi adalah sosok manusia yang antusias dalam menyebarkan kebaiakan baik dalam masalah shodaqoh atau dalam semua urusan agama. Bahkan manusia sampai menduganya sebagai salah satu pembesar ulama atau wali, sehingga mereka mengangkatnya sabagai penguasa mekah dan baitullah.

Amr Bin Luhai Adalah Orang Pertama Kali Mendatangkan Berhala

Ibnu Hisyam berkata : [2]pada suatu hari Amru bin Luahi Al Khuzai keluar  dari mekah ke Syam tatkala datang di maa'arib disebuah tempat yan bernama Balqa'. Ketika itu ma'arib didiami anak keturunan Imlaq ( ada yang mengatakanAmliq)  nama suatu kaum yang raksasa  yang berketurunan Amliq bin Lawudz bin Sam bin  Nuh melihat mereka menyembah berhala maka dia amru berkata berhala –berhala apa yang kalian sembah seperti yang aku lihatini ?  mereka menyahut ini adalah sebuah patung sesembahan dan sebagai penolong tatkala diimintai pertolongan, serta pemberi hujan tatkala di mintai hujan, maka dia ( Amru bin Luhai Al khuzai berkata berkata bolehkah kamu memberikan satu berhala  yang akan saya beawa kejazirah arab agar mereka menyembah? maka mereka menyerahakan patung yang bernama Hubal, dasaat tiba di mekah dia meletakannya disumur dekat  ka'bah serta menyuruh oarang-orang arab untuk menyembahnya maka mereka semua menaatinya. Disaat tersebarna berita yan demikian orang-orang hijaz mereka semua mengikuti apa-apa yang dilakukan orang-orang arab karena mereka pemilik mekah dan baitullah dan mengangap apa-apa yang dilakukan amru sebagai bidah hasanah.   

Sebab-Sebab Ketenaran Amru Bin Luhai 
[3]Azroqiy menuturkan menurut kebiasaan orang arab barang siapa yang telah memiliki 1000 (bai'ir) unta yang telah tumbuh gigi serinya maka dia telah menjadi orang kaya.
Suahailiy menuturkan pada waktu haji Amru bin Luhai Al khuzai menyembelih unta sebanyak 10.000 ekor unta dan memberikan untadan  setiap tahunnya memberikan pakaian, madu, keju, tepung kepada orang arab setiap tahunnya serta perkataan dan perbuatannya bagaikan penjual dan pembeli karena kemuliaan dan kedermawanannya.

Bentuk-Bentuk Peletakan Patung
Dintara patung yang dibawa adalah manat.Ibnu Ishaq berkata berhala manat adalah milik kabilah Auz dan khazraj dan orang –orang yatsrib yang seagama dengan mereka dipesisir laut dari arah Al Musyallal tempatnya diqudaid. orang-orang arab pada menyembahnya namun Auz dan Khazraj lebih mengagungkannya.dan meletakan latta di thoif, dikisahkan latta adalah seorang  lelaki yang sholih sebagi penumbuk tepung bagi orang – orang yang berhaji. Kemudian Al Uzza Milik orang-orang Quraisy dan bani kinanah yang diletakkan di lembah nihlah (diantara mekah dan madinah ), penjaga dan pelayan berhala tersebut bani Syaiban dari Sulaim , sekutu Bani Hasyim. Inilah tiga patung yang terbesar dijazerah arab selain hubal.


Bentuk Talbiyah

Bentuk talbiyah  yang diadakan Amru bin luhai Al Khuzai

لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك
Apakah Amru bin Luhai Al Khuzaimiy  seorang mukmin, atau kafir ?
Dari Hadits Rasulullah maka kita akan mampu menjawabnya
روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللله صلىالله عليه وسلم يقول لأ كثم بن الجون (يا أكثم رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندق يجر قصبه في النار فمارأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك  فقال أكثم أتخشى أن يضرني شبهه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك مؤمن وهو كافر, إنه أول من غير دين إبراهيم , وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامى) إسنده حسن. والأنصاب : المراد بها الأصنام المصورة على صورهم المنصوبة في مجالسهم.  

"[4] Hai Aksam aku lihat Amr bin Luhai bin Qama'ah bin Khindzif ,menyeret usus-ususnya, dan aku tidak melihat orang amat mirip dengan orang lain melainkan engkau denganya dan dia denganmu." Aksam berkata , Barangkali kemiripannya denganku membahayakaku, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda tidak karena engkau orang mukmin dan dia orang kafir. Dialah orang yang pertama kali mengubah agama Ismail, memasang berhala, mengiris telinga unta melepas saibah memberikan washilah,dan melindungi haam.

Perdebatan perihal Al-Bahirah, Assaibah, Al-Washila hdan Al –Hami
[5]Ibnu Ishaq berkata," Al- Bahirah adalah anak betina Assaibah, assaibah unta yng melahirkan sepuluh kali dan kesepuluh anaknya itu betina, jika setelah itu , unta Saibah melahirkan anak betina lagi, maka anak betina tersebut dipotong telinganya kemudian dilepas sepertti induknya." Tidak boleh dinaiki, bulunya tdak dipotong, dan susunya tidak diminum kecuali untuk tamu seperti perlakuan terhadap indukny. Anak unta betina tersebut dinamakan Al Bahirah.Adapun Ibnu Ishaq berkata unta yang dipotong telinganya, tidak boleh dinaiki, buluny tidak dopotong dan sususunya hanya bagi orang tu dan unta tersenbut doiperunytukan bagi berhala.  
Al –Wasilah adalah jika kambing melahirkan sepuluh anak kambing secara terus menerus dalam lima kehamilan, maka kambing tersebut dinamakan Washilah.Jika setelah itu melahirkan kembali maka kambing tersebut hanya khusus bagi laki-laki kecuali jika salah satu dari anak kambing itu mati maka boleh bagiperempuan.Ibnu Ishaq berkata Alwashilah adalah unta yang melahirkan anak kembar setiap kehamilan.Pemilik unta tersebut memberikan anak perempuandan anak unta jantan diperintukan bagi dirinya sendiri.Al Hami adalah unta betina yang melahirjkan sepuluh anak betina secara berturut-turut .dan ini dibenarkan oleh IbnuHisyam.
Assaibah ialah seorang bernadzarakan melepaskan untanya jika dia sembuh dari penyakitnya dan berhasil. Jika itu semua terjadi, ia melepaskan unta-untanya[6] untuk berhala-berhalanya. Kemudian unta tersebut digembalakan secara bebas dan tidak boleh dimanfaatkan.                   
Asal Usul Penyembahan Berhala Di Jazerah Arab
[7]Ibnu ishak berkata, ada yang mngatakan bahwa penyebab anak keturunan menyembah baitullah jika mereka mengalmi kesulitan di makah, dan ingin mencari rizeki dinegara-negara lain, mereka membawa salah satu batu batu dari batu – batu tanah suci Meka sebagai penghormatanmereka terhadap mekah. Jika mereka berhenti disatu tempat,mereka meletakan batu tersebut, kemiudian thowaf disekelilingnya persis seperti mereka towaf disekelilin ka'bah. Itulah yang terjadi hingga akhirnya terjadi perubahan pada mereka. Meeka menyembah betu yang mereka angap beik dan menarik perhatian mereka. Generasi datang silih berganti hinga mereka lupa penyikapan ang benr terhadap bau tersebut dan mengubah agama Ibrahim dan Ismail dengan agama lain. Mereka menyembah berhala – berhala dan menjadi tersesat seperti umat-umat sebelumnya. Kendati demikian, diantara mereka masih terdapat sisa-sisa Pengikut Nabi Ibrahim yang berpegan eguh pada agama Ibrahim.Menagungkan Ka'bah, Thawaf disekelilingnya, melakukan ibadah haji, umrah, wukuf di Arafah dan Muzdalifa, menyembeih hewan qurban, membaca talbiyah ketika melkukan aji dan umrah, serta tidak ketinggalan memasukan ajaran baru (bidah) kedalamnya                 

Bentuk Talbiyah yan berasal dari amr bin luhai  

Jika orang-orang Kinanah dan orang-orang Quraisy melakukan talbiyan mereka berkata 

لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك
Aku sambut panggilan- Mu ya Allah, aku sambut pangilan Mu. Aku sambut panggilan Mu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu tersebut menjadi milik M. Engkau memilikinya dan tidak ada yang yang memilikinya.
Mereka mentauhidkan Allah dalam dalam talbiyah, namun memasukan berhala-berhala tersebut ditangan –Nya. Allah Tabara Wataala berfirman kepada Nabi Muhammad     
$tBur ß`ÏB÷sムr«NèdçŽsYò2r&!$$Î/ žwÎ) Nèdur tbqä.ÎŽô³B
 [8]"Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah sengan sesembahan-sesembahan yang lain).Maksud ayat ini bahwa mereka tidak mentauhidkan Aku karena mengetahui Hak –Ku, namun mereka menjaduikan sekutu bagi-Ku dari mahluk-Ku.
Berhala-berhala kabilah Arab
Orang –orang ang membuat berhala berhala dari keturunan Ismail dan orang orang keturunan selain Ismail dan memberi berhala-berhal mereka dengan nama –nam mereka ketika mereka meninggaklkan agama Ismail adalah Kabilah Hudzail sin Mudrikahbin Ilyas bin Mudzar. Mereka menjadikan Suwa' sebagi berhala dan mereka mempunyai tempat didekat sumber Air. Selain kabilah hudzail adalah kabilah Kalb bin Wabrah dari Qadha'ah . mereka menjadikan Wadd aebagi berhal di Dumatul Jandal.Ibnu Hisyam berkata Kalb adalah anak Wabrah bin Thaghlab bin Hulwan bin Imran bin Ilhaf bin Qudha'ah.
Hubungan orang-orang arab sengan berhala-berhala mereka
Ibnu Ashak berkata setia penduduk negeri membuat berhal yang meeka sembah dinegerinya. Jika seseorang dari mereka bepergian, ia memegang berhalanya ketika hendak berangkat. Itulah akatifitas terahir yang ia lakukan keika hendak bepergian. Jika tiba dari bepergian ia memegang berhala tersebut dan itulah yan pertama kali mereka lakukan sebelum bertemu dengan keluarganya.
Ketika Allah mengutus Rasul –Nya , Muhammad Shallau Alaihi Wasallam dengan membawa ajaran tauhid, Oran –oran Quraisy berkata
       Ÿ@yèy_r& spolÎ;Fy$# $Yg»s9Î) #´Ïnºur ( ¨bÎ) #x»yd íäóÓy´s9 Ò>$yfãã
[9]"Mreka menjadikan tuhan – tuhan itu dsatu saja ? sesungguhnya ini merupajka sesuatu yan sanga mengherankan
Thaghut-Thaghut
Orang-orang membuat arab membuat thaghut-thaghut selain ka'bah. Thaghut adalah rumah – rumah yang mereka agung- agungkan seperti ka'bah. Thaghut-thaghut tersebut mempunyai penjaga dan pelayan, diberi sesajian seperti Ka'bah, mereka thawaf disekelilingnya, menyembelih hewan kurban disampingnya, dan mengenalkan kelebihan ka'bah diatas thoghut-thoghut tersebut, karena mereka megetahui, bahwa ka'bah adalah rumah ibrahimn dan asjidnya.  
Maraji' :
1.      Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam
2.      Ad-Duru Nadhid oleh Sulaiman bin Abdurrohman Alhamdan
3.      Kitab Tauhid Syeh sholeh bin Fauzan
4.      Al bidayah Wa Nihayah oleh Ibnu Katsir
5.      Muhtashor shiraoh Nabawiyah , oleh Muhammad bin Abdul wahab


[1] Muhtashar sirah Nabawiyah,Abdul wahab,20
[2] Kitab tauhid, 3/2 sholeh bin fauzan
[3] Al Bidayah waw nihaya,ibnu katsir 1/58
[4] Ad duru nadhid 131
[5]Shirah Ibnu hisyam 69

[7] Sirah Ibnu Hisyam, 61
[8]yusuf 106
[9] shod,5


[i]

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...
Nama

'Umdatul Ahkam 25 november 4 nove 4 november aa gym aadc2 Abdul Chair Ramadhan abu bakar ashidiq aceh Adab ade armando ade komaruddin adik ahok administrasi adsense advertorial afrika aher ahmad baidhowi ahmad dhani ahmad zainuddin ahok ahok djarot ahok illuminati ahokers akhlak akmal sjafril aksi bela islam iii Al Hikmah al quran palsu al umm al washiliyah al-quran Alex Naddour alfian tanjung ali bin abi thalib ali jaber aliansi pemuda makassar aliran sesat allepo alwi shihab am fatwa amerika amien rais amir faishol fath amir hamzah an najah anis baswedan anis dan sandiaga anton medan anton tabah antv april Aqidah aqidah syiah arab saudi archandra ariana grande arief rahman arifin ilham arik banyadhu artikel ilmiah Artikel Ramadhan atmiwiloto australlia bab thoharoh bachtiar nasir backmasking badai pasir arab saudi balaraja band bandung bangka belitung bangkalan bangladesh banjar banjarmasjin bank banten banyuwangi barcelona bareskrim bashar asad bawaslu bbc beasiswa beasiswa iain antasari beasiswa kuwait beasiswa tahfidz beasiswa turki bedah buku syiah bekal dakwah bekam bekasi berita bid'ah bima arya bina qalam biografi bireun Bisnis Online bitung blog tutorial bmh bmh jatim bmh lumajang bnn bnpt bogor bom saudi bpi bpjs brebes britney spears brunei buddha budha bukit duri buku buku gratis Buletin bungkul buni yani burhan shodiq bus pendemo buya hamka buya yahya cadar cakung cangkul car free day cba Ceramah charlie hebdo china cholil nafis cholil ridwan cilacap cina colil ridhwan cut nyak din dahnil anzar darul hijrah dasrul Data Kesesatan Syi'ah dauroh ddi debat bahasa arab internasional mesir dede demo tolak ahok demonstrasi densus 88 depok detik didin hafidhuddin dimas kanjeng din syamsuddin dina y sulaeman djarot do'a donald frans donald trump Download dprd dr miftah el banjari dr tiar dr zakir naik Dr. Adian Husaini Dr. Ahmad Zain An-Najah dr. aidh al qarni dr. warsito dream dzan farid dzulhijjah emilia renita erdogan Esra Panese event facebook fadel muhammad fadl zon fahira idris fahri hamzah fakta fans celtic farid okbah fatih seferagic Featured felix siauw ferdinand hutahean ferihana filipina film Fiqih fiqih dakwah fiqih haji fiqih ihram fiqih jenazah fiqih jihad fiqih jual beli fiqih madzhab imam syaf'i fiqih nikah fiqih puasa fiqih qurban firanda andirja florida foto Foto-Foto kesesatan Syi'ah fpi freddy budiman gafatar gajah gallery gambar game online game pes garut gatot nurmantyo gaza gerhana matahari gerindra Gilbert Lumoindong globaltv golkar gontor google gp anshor gresik gubernur ntb guru gus manan gus sholah habib rizieq hacker Hadits hadyu hafidz quran haiti halal.ad ham hamdan zoelva hari pancasila Harits Abu Ulya hartoyo harvard hary tanoesoedibjo headline hidayat nur wahid hidayatullah hikmah hmi hollywood hukum seputar ta'ziyah husain syahid husni thamrin hut ri 71 ibadah ibnu khaldun ibu saeni ical idc ihw ikhsan modjo iklan ilc 8 november illuminati Ilmu Faroidh ilyas karim imam masjid al aqsa imamah imunisasi india indonesia indramayu inews info kajian inggris insan mokoginta inspiratif intermezo internasional ipb ipw irak iran irena handono irlandia Islamophobia islandia israel istanbul istiqlal istri ahok istri gus dur jabar jack ma jakarta jakut jamaah tabligh janet jackson jas jatim jawa barat jawa timur Jayawijaya Jeffry Winters jember jepang jerman jihad jihad internasional jil jilbab jk jokowi jokowi dan ahok jonru jpnn Kabar Muslim Burma 2012 kalbar kalimantan kammi kampung rambutan kanada Kapolda kapolri kapry nanda karawang kashmir kasih keluarga Kemendag kenan nabil kereta cepat kesehatan KH Ali Mustafa Ya'qub KH Hasyim Muzadi kh. abdur rasyid khairul anwar Khutbah jum'at Kiamat king abdul aziz king saudi university kiriman pembaca kisah kisah hikmah kisah para nabi kivlan zen kiwil knrp koko kolombia komnas ham komnas perempuan kompas kompastv komunis koneksi kopi jessica korea utara kotamabagu kpai kpk kpu kristen kristenisasi kristologi ktp kuba kuburan kuliner kurma iran kutab al fatih kyai nur labuhbatu Lain-lain lalu heru rojak lampung Laurence Rossignol lbh paham lenteng agung lgbt liberal Liberalisme Lieus sungkharisma lipia lira lomba lomba tahfidz lombok london luar batang lucky hakim Lucu luhut lukman hakim luthfi bashori ma'ruf amin mabuk madina madrasah madura magelang mahfud md Makalah Menarik Makalah Thoharoh makassar make money blog malang malaysia maluku manado mark zuckberg maroko marwah daud marzukie alie masjid nabawi mataram medan media mainstream megawati menag menakjubkan mendagri mengerikan menhan merdeka mesir metrotv minahasa miras mizanul muslim mnctv mpr ms kaban muallaf muda mudi mudik 2016 muhammad ali muhammad taufik muhammadiyah muharram muhasabah mui mukidi mukjizat mulyono munarman musa musik muslim uyghur muslimah Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin Mustholahul Hadits Mustolahat Fil fiqh myanmar nabil narkoba nasi uduk babi nasyiatul aisyiyah natal new york nigeria niken taradina ntb nu nur tajib nusairiyah nusantara nushairiyah nushron wahid oemar mita oezil olahraga omran opini ozil padang Paham Sesat pajak pakistan palestina palu pamekasan pan Panduan Ibadah Qurban pangeran harry pangi syarwi chaniago papua paris pasar ikan patani pbnu pdip pekerja asing Pemerintah Indonesia pendeta cabul pendeta vatikan pendidikan penemu muslim pengungsi suriah penjaringan penyerangan polisi tangerang perda islam pers persis pesantren petisi pilkada dki jakarta pki pks Pluralisme pokemon polisi politik ponorogo pontianak poso pp muhammadiyah ppp prabowo prancis probolinggo Prof DR Abdul Hadi profil proxy war psq puisi punk purbalingga purworejo pushami pwnu qishash quraish shihab rachmawati rawajati rcti reklamasi retorika dakwah revenuehits Rezim Penguasa riau ridwan kamil rifkoh abriani rio haryanto risma Riyadh Badr Bajrey rizal ramli robithoh alam islami rohingya rokok ronaldo rudal jokowi ruhut rumah tangga rusia Sahabat sahabat nabi said aqil sains salafy indonesia salib mampang salibis salim a. fillah samarinda sambudi sampang sandiago uno santoso santri sayidiman suryohadiprojo sby sd cilegon Sejarah sekjen pbb sekte dan aliran Sekularisme selandia sepak bola Shahnaz Laghari shalawat badar shalawat nabi shared2earn sidoarjo simposium anti pki siroh siyono skotlandia Slank sma soekarno solo spanyol spbu sragen stand up comedy stevanus stiba makassar subang sudan sukabumi sukmawati sulawesi sulteng sumbar sumedang sumsel sumut surabaya suriah surya prabowo susanto swedia syafii maarif syaikh sudais Syarh 'Umdatul Ahkam Syarh Matan Thawiyah syariat islam syarifah salsabila Syiah syiah mencela nabi muhammad syiah mencela sahabat syiah menghina muawiyah syiah mengkafirkan aisyah syiah mengkafirkan asyariyah syiah mengkafirkan sahabat syiah suriah syiah takfiri syirik syubhat pengagung kubur Syubhat Sejarah Rosululloh SAW Tabi'in Tabi'ut Tabi'in Tafsir tafsir al maidah tahukah? takbir keliling tangerang tanjungbalai tawasul Tax Amnesty Tazkiyyatunnafs tebet tebingtinggi teknologi tema ceramah tema dakwah teman ahok tempelate blog tempo tengger Tengku Erry Nuradi terbaru tere liye Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin terompet dari sampul al quran teroris teroris separatis terorisme terorisme medan teuku nasrullah teungku zulkarnain thailand thibun nabawi timor leste tionghoa tiongkok Tips tki tni tni au keroyok jamaah masjid trans7 Tsaqofah tuban tulisan turki tutorial tvone tvri uea ui uighur uika bogor uim uin ulil ullcok Ulumul Quran umroh gratis unas unesco Unik universitas islam madinah universitas paramadina unj Ushulul Fiqh ust. budi ashari ust. zaitun rasmin ust. zulkifli vaksin palsu valentine day van dame video vietnam wacana wahdah islamiyah walisongo wasilah wawasan wtc yahudi yaman yogya yogyakarta yordania yusril yusuf al qardawi yusuf mansur yuyuk andriati zaid royani zakat zulkifli hasan
false
ltr
item
Jurnalmuslim.com: amru bin luhai
amru bin luhai
//img2.blogblog.com/img/video_object.png
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2012/11/amru-bin-luhai.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2012/11/amru-bin-luhai.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close