9. TINGKATAN KITAB-KITAB DALAM FIQIH AL HANAFI

TINGKATAN KITAB-KITAB DALAM FIQIH AL HANAFI Kitab-kitab yang beredar di kalangan fiqih Hanafi tidaklah berada dalam satu tingkatan dari seg...


TINGKATAN KITAB-KITAB DALAM FIQIH AL HANAFI
Kitab-kitab yang beredar di kalangan fiqih Hanafi tidaklah berada dalam satu tingkatan dari segi kuatnya riwayat, akan tetapi ia terdiri dari tiga tingkatan :
Tingkatan Pertama :Masalah-Masalah Ushul atau Masalah-Masalah Dhohir Ar Riwayah.
Yaitu masalah-masalah yang teriwayatkan dalam “kutubus sittah”, milik Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani yang mencakup pemikiran-pemikiran dari Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad rahimahumullah. 
Ibnu Abidin berkata : “Ikut andil juga di dalamnya Zufar, Al Hasan dan selain keduanya dari mereka yang mengambil fiqih dari Abu Hanifah, akan tetapi yang lebih unggul dan banyak tersebar dalam Dhohir Riwayah adalah dari perkataan tiga imam, atau sebagian dari mereka.
Masalah-masalah yang disebut dhohir riwayah ini atau disebut juga ushul, adalah yang teriwayatkan dalam kutubus sittah (enam kitab) yaitu, Al Mabshut, Az Ziyadaat, Al Jami’ Ash Soghir, Al Jami’ Al Kabir, As Siyar Ash Soghir, As Siyar Al Kabir. Dinamakan dhohir riwayah atau ushul karena diriwayatkan dari Muhammad dengan tsiqoh dan kokoh darinya baik secara mutawatir maupun masyhur darinya.
Masalah-masalah ini menempati urutan tingkat pertama dari ketiga masalah lainnya, kitab-kitab dhohir riwayah ini mewakili fiqih yang dikembalikan asalnya pada Abu Hanifah dan teman-temannya. Jika terdapat suatu masalah atau pembahasan di dlamnya maka itu adalah madzhabnya dan yang selainnya tidaklah dianggap riwayat darinya jika terjadi perbedaan kecuali hanya sedikit. Maka dari itu para ulama’ terdahulu mempunyi perhatian yang mendalam terhadap kitab-kitab ini, mereka mensyarahnya, menjadikan satu masalah yang pokok dan juga memisahkan cabang-cabangnya. Dan diantara perhatian mereka adalah menghimpunnya dalam satu kitab dan yang ambil bagian dalan hal ini adalah Muhammad Al Marwazy yang terkenal dengan sebutan Al Hakim Asy Syahid. Ia menulis satu kitab yang dinamakan Al Kaafi yang di dalamnya disebutkan apa-apa yang datang dari kitab-kitab sunnah.
Tingkatan Kedua :Masalah-Masalah Ghoiru Dhohir Riwayah, atau masalah-masalah yang jarang ditemui.
Yaitu masalah-masalah yang teriwayatkan oleh pemilik madzhab yang terdapat dalam kitab selain kutubus sittah milik Muhammad bin Hasan. Akan tetapi masalah-masalah yang terdapat dalam kitab-kitab yang lain seperti : Al Kisaniyaat, Al Jurjaniyat, Ar Ruqoyat, dan Al Haruniyat. Dinamakan ghoiru dhohir riwayah karena diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan dengan riwayat tidak sejelas dan sekuat dengann riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab yang pertama tadi. Dengan kata lain, ia tidaklah ada dibawah kitab-kitab dhohiru riwayah melainkan karena segi periwayatannya saja. Adapun derajat kesahihannya tidaklah bermasalah pada asalnya.
Ibnu Abidin berkata : “Termasuk dari bagian ini adalah kitab Al Amaly milik Abu Yusuf. Juga yang dinukil dari jalur periwayatan muqoror seperti riwayat Muhammad bin Sama’ah, wafat tahun 233 H, Ma’la bin Manshur, wafat 211 H dan yang selain mereka dalam suatu masalah tertentu dan menjadi bagian dari yang jarang (nawadir) bukan termasuk ushul.”
Adapun derajatnya maka ia menempati urutan kedua, jikalau terjadi perbedaan maka antara keduanya dalam suatu hukum masalah, maka yang diambil adalah yang ushul, karena ia merupakan sandaran pokok dalam madzhab dan karena ia lebih kuat dari segi sanad.
Tingkatan Ketiga :  Masalah-masalah yang mencakup Fatwa-Fatwa, Nawazil atau peristiwa yang terjadi ketika itu.
Yaitu masalah-masalah yang disimpulkan oleh para mujtahid kontemporer dari apa-apa yang ditanyakan kepada mereka dari masalah atau peristiwa yang terjadi ketika itu dan belum pernah ditemukan riwayat dari pemilik madzhab pendahulu mereka. Mereka adalah kalangan kontemporer dari para pengikut Abu Yusuf dan Muhammad serta golongan mereka setelah mereka, dan jumlah mereka banyak seperti, Ishomuddin bin Yusuf, Ibnu Rustum, Muhammad bin Sama’ah, Abu Sulaiman Al Jaujazany, Abu Hafs Al Bukhory dan mereka termasuk dari golongan pengikut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan.
Tidak diragukan lagi bahwa msalah-masalah Fatawa, Nawazil dan Waqi’at atau nawazil adalah masalah yang kedudukannya di bawah ushul dan nawadir, karena ushul dan nawadir adalah perkataan para ulama’ madzhab walau dalam riwayat keduanya berlainan. Adapun Fatawa, Nawazil dan Waqi’at maka itu adalah kesimpulan yang dikeluarkan dari perkataan mereka, maka kadang padanya ada peselisihan dalam periwayatnya dan hal itu dianggap sebagai ijtihad pemiliknya, dan itu dikategorikan sebagai pendapat mereka dan tidak dinisbatkan pada pendahulunya sama sekali.
Ibnu Abidin berkata : “Kitab pertama-pertama yang sampai kepada kami yang terkumpul padanya fatwa-fatwa masalah fiqih adalah kitab “An Nawazil” milik Al Faqih As Samarqandy, kemudian para syaikh setelahnya mengumpulkan kitab lain seperti : Majmu’ An Nawazil dan Al Waqi’at milik An Nathify, Al Waqi’at milik Shodr As Syahid lalu para ulama yang datang belakangan masalah-masalah ini dengan bercampur baur tanpa adanya suatu keistimewaan di dalamnya. Seperti dalam kitab “Fatawa Qodhikhoni”, serta “Al Khulasoh” dan selain keduanya. Juga ada kitab lain yang lebih baik dan punya keistimewaan seperti pada kitab “Al Muhith” milik Ridho Ad Dien As Sarkhosy yang padanya disebutkan masalah ushul lalu nawadir lalu fatawa dan betapa bagusnya apa yang telah ia lakukan.”
KITAB-KITAB YANG KURANG POPULER DI KALANGAN MADZHAB HANAFI
Para Fuqoha’ Hanafiyah menetapkan kumpulan berbagai jenis dari kitab-kitab yang kurang popular dalam masalah fatwa di kalangan madzhab Hanafi. Adapun ringkasan dari jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut :
1.      Kitab-Kitab Ringkasan Yang Sangat Ringkas.
Yang tergolong dari kitab-kitab ini misalnya : An Nahru Al Fa-iq Bi Syarhi Kanzu Ad Daqo-iq milik Umar bin Ibrahim bin Najim Al Hanafy, wafat tahun 1005 H. Ad Durr Al Mukhtar Syarh Tanwir Al Abshor milik Muhammad bin Aly Al Haskafy ‘Ala-uddien, wafat tahun 1088 H. Dan Rumzu Al Haqo-iq milik Al ‘Ainy, wafat tahun 800 H.
Wajib diketahui bahwa para pengarang kitab-kitab ini adalah termasuk para fuqoha’ yang diakui keilmuan dan keutamaannya. Maka tidak ada cela pada mereka juga pada buku-buku karangan mereka. Adapun adanya kehati-hatian yang harus diperhatikan dari kitab-kitab ini juga ketiadaan pujian atasnya dalam hal fatwa  adalah karena sangat ringkasnya kitab-kitab ini dan dikhawatirkan tidak bisa dipahami maksud dari ibarat-ibaratnya, lalu terjerumus dalam kesalahan disebabkan hal tersebut.
2.      Kitab-Kitab Asing.
Suatu kitab bisa dikatakan terkenal dikarenakan para ulama’ memperbincangkan dan mempelajarinya atau diketahui siapa pengarangnya, juga keadaannya yang adil dan dapat dipercaya, juga selain hal tersebut. Adapun suatu kitab bisa dikatakan asing disebabkan salah satu dari dua sebab :
a.       Tidak ada ulama’ yang memperbincangkan atau mempelajarinya.
b.      Tidak diketahui keadaan dan kepribadian dari penulisnya.
Dan yang tergolong kitab-kitab asing karena tidak diketahuinya keadaan pengarangnya adalah, Syarh Al Kanzu milik Manla Miskin Al Harowy, wafat tahun 954 H. Syarh An Niqoyah milik Syamsyudin Muhammad Al Qohastany, wafat tahun 962 H. dan Syarh Mukhtasor An Niqoyah, milik Abu Al Makarim Abdullah bin Muhammad.
Para ulama’ tidak menganggap kitab-kitab ini dikarenakan tidak diketahuiny keadaan dari penulisnya. Jika saja diketahui keadaan penulisnya dari segi keadilan atau selainnya kapanpun masanya, maka tentulah kitab-kitab ini akan diperhitungkan.
3.      Kitab-kitab Yang menukilkan Perkatan-Perkataan Dha’if.
Para ulama’ menyebutkan bahwa kitab-kitab yang menukilkan riwayat-riwayat lemah di dalamnya, tidak bisa dijadikan sandaran, dan tidak diambil apa-apa yang ada padanya serta tidak dikutip sesuatupun darinya.
Dan yang tergolong kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut :
a.       As Siroj Al Wihaaj Al Maudhih Li Kulli Tholi Al Muhtaaj, ini adalah kitab syarh dari Mukhtashor Al Qadury. Milik Abu Bakar bin Aly yang lebih dikenal dengan nama AL Haddady, wafat tahun 800 H. Al Maula Barkaly telah menggolongkannya sebagai kitab yang beredar yang lemah yang tidak diperhitungkan.
b.      Musytamal Al Ahkam Fie Al Fatawa Al Hanafy, milik Syaikh Fakhruddin Yahya Ar Ruumy, wafat tahun 864 H. Maula Barkaly juga telah menggolongkannya ke dalam kitab-kitab yang lemah.
Ini adalah kitab-kitab yang tergolong kurang diperhitungkan dalam madzhab, akan tetapi perlu diketahui bahwa disini tidak bisa dipahami bahwa ia tidak dijadikan bahan bacaan, tidak dilirik, dan tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Akan tetapi ia tetap bisa dijadikan bacaan dengan pendalaman terhadap syarahnya dan tidak diambil darinya sesuatupun. Terkecuali jika kita yakin adanya kesamaan terhadap kitab-kitab madzhab popular lainnya, dan kita tidak mencukupkan hanya dengan satu kitab saja.

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...
Nama

'Umdatul Ahkam 25 november 4 nove 4 november aa gym aadc2 Abdul Chair Ramadhan abu bakar ashidiq aceh Adab ade armando ade komaruddin adik ahok administrasi adsense advertorial afrika aher ahmad baidhowi ahmad dhani ahmad zainuddin ahok ahok djarot ahok illuminati ahokers akhlak akmal sjafril aksi bela islam iii Al Hikmah al quran palsu al umm al washiliyah al-quran Alex Naddour alfian tanjung ali bin abi thalib ali jaber aliansi pemuda makassar aliran sesat allepo alwi shihab am fatwa amerika amien rais amir faishol fath amir hamzah an najah anis baswedan anis dan sandiaga anton medan anton tabah antv april Aqidah aqidah syiah arab saudi archandra ariana grande arief rahman arifin ilham arik banyadhu artikel ilmiah Artikel Ramadhan atmiwiloto australlia bab thoharoh bachtiar nasir backmasking badai pasir arab saudi balaraja band bandung bangka belitung bangkalan bangladesh banjar banjarmasjin bank banten banyuwangi barcelona bareskrim bashar asad bawaslu bbc beasiswa beasiswa iain antasari beasiswa kuwait beasiswa tahfidz beasiswa turki bedah buku syiah bekal dakwah bekam bekasi berita bid'ah bima arya bina qalam biografi bireun Bisnis Online bitung blog tutorial bmh bmh jatim bmh lumajang bnn bnpt bogor bom saudi bpi bpjs brebes britney spears brunei buddha budha bukit duri buku buku gratis Buletin bungkul buni yani burhan shodiq bus pendemo buya hamka buya yahya cadar cakung cangkul car free day cba Ceramah charlie hebdo china cholil nafis cholil ridwan cilacap cina colil ridhwan cut nyak din dahnil anzar darul hijrah dasrul Data Kesesatan Syi'ah dauroh ddi debat bahasa arab internasional mesir dede demo tolak ahok demonstrasi densus 88 depok detik didin hafidhuddin dimas kanjeng din syamsuddin dina y sulaeman djarot do'a donald frans donald trump Download dprd dr miftah el banjari dr tiar dr zakir naik Dr. Adian Husaini Dr. Ahmad Zain An-Najah dr. aidh al qarni dr. warsito dream dzan farid dzulhijjah emilia renita erdogan Esra Panese event facebook fadel muhammad fadl zon fahira idris fahri hamzah fakta fans celtic farid okbah fatih seferagic Featured felix siauw ferdinand hutahean ferihana filipina film Fiqih fiqih dakwah fiqih haji fiqih ihram fiqih jenazah fiqih jihad fiqih jual beli fiqih madzhab imam syaf'i fiqih nikah fiqih puasa fiqih qurban firanda andirja florida foto Foto-Foto kesesatan Syi'ah fpi freddy budiman gafatar gajah gallery gambar game online game pes garut gatot nurmantyo gaza gerhana matahari gerindra Gilbert Lumoindong globaltv golkar gontor google gp anshor gresik gubernur ntb guru gus manan gus sholah habib rizieq hacker Hadits hadyu hafidz quran haiti halal.ad ham hamdan zoelva hari pancasila Harits Abu Ulya hartoyo harvard hary tanoesoedibjo headline hidayat nur wahid hidayatullah hikmah hmi hollywood hukum seputar ta'ziyah husain syahid husni thamrin hut ri 71 ibadah ibnu khaldun ibu saeni ical idc ihw ikhsan modjo iklan ilc 8 november illuminati Ilmu Faroidh ilyas karim imam masjid al aqsa imamah imunisasi india indonesia indramayu inews info kajian inggris insan mokoginta inspiratif intermezo internasional ipb ipw irak iran irena handono irlandia Islamophobia islandia israel istanbul istiqlal istri ahok istri gus dur jabar jack ma jakarta jakut jamaah tabligh janet jackson jas jatim jawa barat jawa timur Jayawijaya Jeffry Winters jember jepang jerman jihad jihad internasional jil jilbab jk jokowi jokowi dan ahok jonru jpnn Kabar Muslim Burma 2012 kalbar kalimantan kammi kampung rambutan kanada Kapolda kapolri kapry nanda karawang kashmir kasih keluarga Kemendag kenan nabil kereta cepat kesehatan KH Ali Mustafa Ya'qub KH Hasyim Muzadi kh. abdur rasyid khairul anwar Khutbah jum'at Kiamat king abdul aziz king saudi university kiriman pembaca kisah kisah hikmah kisah para nabi kivlan zen kiwil knrp koko kolombia komnas ham komnas perempuan kompas kompastv komunis koneksi kopi jessica korea utara kotamabagu kpai kpk kpu kristen kristenisasi kristologi ktp kuba kuburan kuliner kurma iran kutab al fatih kyai nur labuhbatu Lain-lain lalu heru rojak lampung Laurence Rossignol lbh paham lenteng agung lgbt liberal Liberalisme Lieus sungkharisma lipia lira lomba lomba tahfidz lombok london luar batang lucky hakim Lucu luhut lukman hakim luthfi bashori ma'ruf amin mabuk madina madrasah madura magelang mahfud md Makalah Menarik Makalah Thoharoh makassar make money blog malang malaysia maluku manado mark zuckberg maroko marwah daud marzukie alie masjid nabawi mataram medan media mainstream megawati menag menakjubkan mendagri mengerikan menhan merdeka mesir metrotv minahasa miras mizanul muslim mnctv mpr ms kaban muallaf muda mudi mudik 2016 muhammad ali muhammad taufik muhammadiyah muharram muhasabah mui mukidi mukjizat mulyono munarman musa musik muslim uyghur muslimah Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin Mustholahul Hadits Mustolahat Fil fiqh myanmar nabil narkoba nasi uduk babi nasyiatul aisyiyah natal new york nigeria niken taradina ntb nu nur tajib nusairiyah nusantara nushairiyah nushron wahid oemar mita oezil olahraga omran opini ozil padang Paham Sesat pajak pakistan palestina palu pamekasan pan Panduan Ibadah Qurban pangeran harry pangi syarwi chaniago papua paris pasar ikan patani pbnu pdip pekerja asing Pemerintah Indonesia pendeta cabul pendeta vatikan pendidikan penemu muslim pengungsi suriah penjaringan penyerangan polisi tangerang perda islam pers persis pesantren petisi pilkada dki jakarta pki pks Pluralisme pokemon polisi politik ponorogo pontianak poso pp muhammadiyah ppp prabowo prancis probolinggo Prof DR Abdul Hadi profil proxy war psq puisi punk purbalingga purworejo pushami pwnu qishash quraish shihab rachmawati rawajati rcti reklamasi retorika dakwah revenuehits Rezim Penguasa riau ridwan kamil rifkoh abriani rio haryanto risma Riyadh Badr Bajrey rizal ramli robithoh alam islami rohingya rokok ronaldo rudal jokowi ruhut rumah tangga rusia Sahabat sahabat nabi said aqil sains salafy indonesia salib mampang salibis salim a. fillah samarinda sambudi sampang sandiago uno santoso santri sayidiman suryohadiprojo sby sd cilegon Sejarah sekjen pbb sekte dan aliran Sekularisme selandia sepak bola Shahnaz Laghari shalawat badar shalawat nabi shared2earn sidoarjo simposium anti pki siroh siyono skotlandia Slank sma soekarno solo spanyol spbu sragen stand up comedy stevanus stiba makassar subang sudan sukabumi sukmawati sulawesi sulteng sumbar sumedang sumsel sumut surabaya suriah surya prabowo susanto swedia syafii maarif syaikh sudais Syarh 'Umdatul Ahkam Syarh Matan Thawiyah syariat islam syarifah salsabila Syiah syiah mencela nabi muhammad syiah mencela sahabat syiah menghina muawiyah syiah mengkafirkan aisyah syiah mengkafirkan asyariyah syiah mengkafirkan sahabat syiah suriah syiah takfiri syirik syubhat pengagung kubur Syubhat Sejarah Rosululloh SAW Tabi'in Tabi'ut Tabi'in Tafsir tafsir al maidah tahukah? takbir keliling tangerang tanjungbalai tawasul Tax Amnesty Tazkiyyatunnafs tebet tebingtinggi teknologi tema ceramah tema dakwah teman ahok tempelate blog tempo tengger Tengku Erry Nuradi terbaru tere liye Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin terompet dari sampul al quran teroris teroris separatis terorisme terorisme medan teuku nasrullah teungku zulkarnain thailand thibun nabawi timor leste tionghoa tiongkok Tips tki tni tni au keroyok jamaah masjid trans7 Tsaqofah tuban tulisan turki tutorial tvone tvri uea ui uighur uika bogor uim uin ulil ullcok Ulumul Quran umroh gratis unas unesco Unik universitas islam madinah universitas paramadina unj Ushulul Fiqh ust. budi ashari ust. zaitun rasmin ust. zulkifli vaksin palsu valentine day van dame video vietnam wacana wahdah islamiyah walisongo wasilah wawasan wtc yahudi yaman yogya yogyakarta yordania yusril yusuf al qardawi yusuf mansur yuyuk andriati zaid royani zakat zulkifli hasan
false
ltr
item
Jurnalmuslim.com: 9. TINGKATAN KITAB-KITAB DALAM FIQIH AL HANAFI
9. TINGKATAN KITAB-KITAB DALAM FIQIH AL HANAFI
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2012/11/9-tingkatan-kitab-kitab-dalam-fiqih-al.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2012/11/9-tingkatan-kitab-kitab-dalam-fiqih-al.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close