21. HUKUM PERSELISIHAN PERKATAAN IMAM ASY-SYAFI’I

HUKUM PERSELISIHAN PERKATAAN IMAM ASY-SYAFI’I             Perselisihan perkataan Imam Syafi’i terbagi menjadi dua yaitu : I. Perselisihan q...


HUKUM PERSELISIHAN PERKATAAN IMAM ASY-SYAFI’I
            Perselisihan perkataan Imam Syafi’i terbagi menjadi dua yaitu :
I. Perselisihan qoul qodim dengan Qoul Jadid
Hukumnya: Perkataan yang baru dalam halini adalah madzhab yang  menjadikan sandaran kecuali masalah yang ada khilaf di antara ulama’ maka mereka mengatakan di ambil fatwa dalam hal ini dengan pendapat yang lama.
Maka jika dikatakan : bagaimana berfatwa dengan fatwa yang lama dalam masalah yang dikecualikan sedangkan yang mengatakan, saya tidak menjadikan itu dalam keadaan meriwayatkan dariku?
Dan Imam Alharamain aljuwaini berkata : pendapat yang lama itu tidak dianggap dari madzhab ini.
Kami mengatakan : perkataan ini dinukil dari Imam Asy-syafi’I rahimahulloh dan Aljuwaini, bahwasannya tidak masuk  akal membatalkan penulis dari penulisannya dalam ruang lingkup pikiran dengan mengembalikan darinya kalimat kemudian menulis kesimpulan.

II. Perselisihan dua pendapat dalam Qoul Jadid
Apabila ada perselisihan dua pendapat dalam Qoul Jadid maka kita lihat :
Apakah dua perkataan didalam satu waktu atau dua waktu yang berbeda ?
Jika pendapat mereka dalam satu waktu dan belum ditetapkan darinya salah satu yang rojih, maka wajib ketika itu membahas rujukan dari pendapat tersebut untuk mengamalkan dengan syarat menjadikan pakar mufti untuk mentarjih. Apabila tidak ada pakar untuk mentarjih, seharusnya bersikap tawakuf sampai jelas yang rojih dari dua pendapat tersebut. Dan demikian perintah didalamnya apabila dinukil dari qoul Syafi’I belum diketahui pendapat tentang qoul dalam satu waktu atau pada dua waktu dan ketidaktahuan kita mana yang lebih dahulu. Apabila pendapatnya berselisih dikatakan dalam dua waktu yang berbeda maka tidaklah untuk mufti memilihsalahsatudarikeduanyatanpaadanya yang pembahasan dan berijtihad yang harus dilakukan adalah ;
pertama ;melakukan dua perkataan lain jika diketahui
kedua ;melakukan dengan perkataanrojih Imam Syafi’Ijika tidak diketahui pendapat mana yang akhir
Penjelasan :
Beragamnya perkataan Imam dalam suatu permasalahan yang sama itu menunjukkan kesempurnaan akal dan kesempurnaan.
-          Adapun yang menunjukkanpadakesempurnaanakal :
Beliau tidak ingin menempatkandengankeyakinanpadahaldidalamyaadaperasangka, danjugatidakdenganperkiraansedangkandidalamnyaadakeraguan.Karenaitubukanmerupakankebiasaanulama.
-          Adapun yang menujukkankeraguanataskesempurnaanniatdanikhlasdidalammencarikebenaran :
Maka sesungguhnya tidak menghukumi kecuali melihat dari pendapat-pendapat lain, maka jika tidak banyak darinya sebab-sebab, mana yang kuatdan yang mendekati kebenaran, dan tidak saling berjauhan serta tidak banyak dari sebab-sebab tersebut memberikan dengan mengembalikannya antara dalil-dalil yang berselisihan, dan jika melanggar hukum ini maka dia mendekatikesesatan, olehkarnaitukeadaan orang yang mencarikebenaran yang benartidakingindengannyakebiasaan yang telahlalu.
Pandangantentanghalini :
1.  Jikamerakamengatakan (لايبعد كذا) memberikanpengertiantidakqot’idenganmakna  yangdisebutkandantidakmembawaungkapansebelumnyaatasperkataanini.
2. Ketikamerekaberkata (على ما شمله كلا مهم) semisaldenganituialahisyarat yang menunjukkankepadakerusakanataumasalahsebagaimanapenjelasandidalamsyarh–حا شيه فثح الجواد  -
3. Ketikamerekaberkata (كذا قالوه او كذا قاله فلان) sebagaimanapenjelasansebelumnya
4. Jikamerekaberkata (ان صح كذافكذا) tampaknyatidakadakesesuaiansebagaimanapenjelasanatasnya di dalamjanaizdari At-tuffah
5. Jikamerekaberkata (كما او لكن) merekatelahmenjelaskankelemahannyaatau yang kuatmakatidakdikatakankalamkecualitelahmenjadisandaran.
6. Al-‘alijiberkataapabilamerekaberkata (على ما اقثضاه كلا مهم او على ما قاله فلان )denganmenyebutkan –على-ataumerekaberkata (هذا كلام فلان) inimerupakanbentuk yang rusaksebagaimanatelahdijelaskankemudianterkadangsedikit yang menguatkandankadang-kadangmerekamelemahkannyadanbanyakjuga yang menerimasebagaisandaran.
7. Syaikh Muhammad Baqusyair :mengikutperkataanIbnuHajar “ makaapabilaberkata (على المعثمد) yaitulebihjelasdariduaperkataanataulebih. Dan apabiladiaberkata (على الاوجه) misalnyayaitulebihbenardariduapendapatataupendapat yang lain.
8. Sayyid Umar berkatadalamkitabnya (الحشية )apabilamerkaberkata (والذي يظهر) misalnyadenganmenyebutkankejelasan-kejelasanpembahasan.
9. SyaikhIbnuHajardalamrisalahnyamewasiatkanbagianpembahasan :apa yang dipahamidenganpemahaman yang jelasdariperkataan yang umumbagimerekauangmenukildaripemilikmadzhabdenganpenukilanyanumum.
Sayid Umar didalamfatwanyamembahskesimpulandaripembahasannash-nashdankaidah.Dan darisetiappembahasantidakmenjadikankeluardarimadzhab imam. Dan sebagian yang lain darisebagianpermasalahanpembahasan (لم نر فيه نقلا) ingindengannyamenukilsecarakhusus
10. Sayyid Umar berkata di dalamالحشية padababThoharohbanyakdari papa yang merekakatakan di dalampembahasanmuta’akhkhirinyaitukemungkinan.
11. Apabilamerekaberkata (وقع لفلان كذا) merekamenjelasakansetelahitudengantarjihataumelemahkannyayaitubanyak yang demikiankecualihukumdengankelemahannya.
12. Ketikamerekaberkata(و ضة   قال فى اصل الر) yang dimaksudadalahungkapan An-nawawi di dalam roudhatuth tholibin ringkasandari (فثح العزيز) Ar-rofi’ yang dianggapsumberaslikitab ar-roudoh
13. Apabila hakim menguatkan pada (زوائد الروضة) makamaksuddarinyatambahandarikitab Abdul Aziz
14. Apabiallafadz (الروضة) digunakansecaramutlakkemingkina  yangdimaksudadalahkitabasli.
15. Jikadikatakan (كذا في الروضة وأصلها أو كأصلها) maksudAr-roudhohdianggapkitabasliyaituungkapan Imam An-Nawawi yang dikhususkanpadanyalafadz (فتح العزيز) ,ilikRofi’Ikemudianantaraduaungkapan yang telahdisebutkanadaperbedaanyaitujikaada wau (كذا في الروضة وأصلها) makatidakadaperbedaanantarakitabAr-roudhohdenganktabaslinya. Dan jikaadakaaf(كذا في الروضة كأصله) makadarisegimaknanyaadaperbedaankecil.
16. Ketika Imam An-nawawiberkata di dalam (الروضة) mengishlahkandengan (المختار)yaitudenganmaknalebihshohihdalammadzhabnyahbukansepertimaknaaslinya.
17. Ungkapanmereka (نقله فلان عن فلان, وحكاه فلان عن فلان) maksudnyasatukarenapenukilanperkataan orang lain yaitumengutipperkataandiahannyasajaseorangpengutipitubanya member komentarpada orang yang mengutipnyaberbedadengan orang yang hannyamenukilbiasanyahanyadiamdanmenyetujuinyakarenadiamnyaitusendirimenunjukkanpersetujuanjikatidakadaindikasiperselisihan.
18. Ungkapanmereka (أقره فلان) diatidakmenolakknyamakaseakan-akantelahmengukuhkannya, kaidahnyadalahjikapenukilmengambilperkataan orang lain dandiammenunjukkanpersetujuan
19. Ungkapanmereka (نبه عليه الأذرعي) maksudnyaadalahbahwapendapatitudiketgahuidariperkataandariteman-temannyasedangakanAdzro’Isendirimemberikanpenjelsan. Adapun ungkapan mereka (كما ذكره الأذرعي) maksudnya adalah bahwadarisisidirinyasendiri.
20. Ungkapanmereka (الظاهر كذا) yaitudaripembahasan orang yang mengatakan, bukan orang yang menuildarinya. Sayyid Umar berkata di dalamal-hasyiah  :apabilamerekaberkata (والذي يظهر) denganmenyebutpenjelasandaripembahasanmereka. Dan sebagiandarimerekamengatakan :apabilamengungkapkan (الظاهر كذا) yaitu yang jelasdariperkataansahabat, adapunungkapan yang  dipahamidarimereka (الظاهر كذا)
21. Ungkapanmereka (زعم الفلان) dengamakna – kecualibahwaapa yang dikatakanterdapatkeraguan di dalamnya.
22. Apabilamerekamenukildariseorang ‘alimdarimereka yang masihhidupdantidakdiketahuinamanya, karnaapabiladikembalikandariperktaannyasesungguhnya :sebagianulamamengatakansepertiini, makajikatelahwafatbisadiketahuijelasnamanya.
23. ketika salah satu dari mereka berkata:(قال فلان) dengan pilihan antara menghalau ungkapannya  dengan lafadz atau makna  dari selain penukilan akan tetapi tidak diperbolehkan baginya mengubah sesuatu dari makna dan lafadznya .
24. ketika seorang alim berkata:(وعبارته) menentukan ungkapan yang menghalau atasnya, dan tidak ada balasan baginya mengubah sesuatu kecuali berbohong.
25. ketika seorang alim berkata:(انتهي ملخصا) didatangkan dari lafadz dengan maksud tanpa selainnya.  Dan yang dimaksud dengan makna ialah penyampaian dari lafadz yang dipahami.
26. sebagian dari mereka berkata: jika kekurangan bertambah dari  usul, maka tambahan tersebut tidak terlepas baik jadi pembahasan dan perselisihan. Jika dengan sighot dalam pembahasan dan perselisihan atau secara terperinci belum sempurna dan kesempurnaan diambil dari perkataan sebelumnya.
27. ungkapan mereka:(إن قيل) dikatakan pada pertanyaan yang lemah, menjadi jawaban ketika itu:(قلنا أو قلت) karena (إن) untuk keraguan, maka tidak masuk dan tidak bergantung baginya kecuali yang diragukan.
28. mereka  berkata:(ولقائل أن يقول) dikatakan dalam pertanyaan yang kuat, karena dimulai dengan(ل) kusus untuk penetapan dan menjadikan jawaban ketika itu. Perkataan-perkataan atau penukilan-penukilan.
29. mereka berkata:(فإن قلت) dengan(ف)pernyataan dari yang dekat dan mereka berkata:(وإن قلت) dengan (و) permintaan atau pernyataan dari jauh .
30. mereka berkata:(قيل) dikatakan di dalamnya terdapat ikhtilaf atau ketidak tulusan yang berkata atau
Untuk ikhtishor .
31. mereka berkata:(وقيل فيه) syarat yang  menunjukkan kelemahan apa yang mereka katakan.
32. apabila (التعسف) dikatakan secara mutlak atas penyusunan tidak boleh bagi muhakiq. Dan sebagian memperbolehkan. Dan penyusunan secara mutlak dari apa-apa yang tidak penting di dalamnya, dan asalnya tidak ada.
            Dan dikatakan: perkataan itu membawa makna yang tidak dijadikan dalil baginya kejelasan. Yaitu lebih ringan dari kebatilan.
33. menggunakan lafadz(التساهل) pada mereka di dalam perkataan disalah akan tetapi  dibutuhkan kehati-hatian dalam ungkapan.
34. (التسامح) penggunaan lafadz pada selain tempatnya yang asli seperti majas dengan tidak bermaksud bergantung menerimanya, dan tidak ada sebagian penjelasan yang menunjukkan sandaran atas pemahaman yang jelas dari tempat tersebut.
35. mereka berkata:(محصل الكلام) global  secara terperinci.
36. mereka berkata:(وحاصل الكلام) terperinci setelah global .
37. mereka berkata(حاصله, أومحصله, أو تحريره, أو تنقيحه) atau semacamnya maka itu semacam isyarat kepada macam menjadikan memendekan dari aslinya .
38. mereka berkata di dalam tempat mendirikan sesuatu dari tempat berdiri yang lain(ينزل منزلته), (أنيب منابه) dan(أقيم مقامه).
39. boleh jadi menutup pembahasan dengan contoh(تأمل)ialah isyarat diam sama sekali maka parintah memerlukan tambahan pandaangan dan perbuatan serta pemikiran. Dan terhadap taksiran di dalamnya berulang kali akan sama saja.
40. dari istilah mereka yang berbeda antara (تأمل) , (فتأمل), dan (فليتأمل) maka mereka berkata : (تأمل) isyarat terhadap jawaban yang kuat. Dan perkataan mereka : (فتأمل) isyarat terhadap jawabanyang lemah. Dan perkataan mereka : (فليتأمل) isyarat terhadap jawaban yang lebih lemah. Dan dikatakan : makna (تأمل) dan makna (فتأمل) dalam keadaan ini memerintahkan tambahan secara terperinci. Begitu pula perintah yang menisbatkan  perkataan mereka (فليتأمل)dengan tambahan banyaknya huruf yang menunjukkan banyaknya makna. Dan hakikat (تأمل) : perbuatan dan pemikiran.COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...
Nama

'Umdatul Ahkam 25 november 4 nove 4 november aa gym aadc2 Abdul Chair Ramadhan abu bakar ashidiq aceh Adab ade armando ade komaruddin adik ahok administrasi adsense advertorial afrika aher ahmad baidhowi ahmad dhani ahmad zainuddin ahok ahok djarot ahok illuminati ahokers akhlak akmal sjafril aksi bela islam iii Al Hikmah al quran palsu al umm al washiliyah al-quran Alex Naddour alfian tanjung ali bin abi thalib ali jaber aliansi pemuda makassar aliran sesat allepo alwi shihab am fatwa amerika amien rais amir faishol fath amir hamzah an najah anis baswedan anis dan sandiaga anton medan anton tabah antv april Aqidah aqidah syiah arab saudi archandra ariana grande arief rahman arifin ilham arik banyadhu artikel ilmiah Artikel Ramadhan atmiwiloto australlia bab thoharoh bachtiar nasir backmasking badai pasir arab saudi balaraja band bandung bangka belitung bangkalan bangladesh banjar banjarmasjin bank banten banyuwangi barcelona bareskrim bashar asad bawaslu bbc beasiswa beasiswa iain antasari beasiswa kuwait beasiswa tahfidz beasiswa turki bedah buku syiah bekal dakwah bekam bekasi berita bid'ah bima arya bina qalam biografi bireun Bisnis Online bitung blog tutorial bmh bmh jatim bmh lumajang bnn bnpt bogor bom saudi bpi bpjs brebes britney spears brunei buddha budha bukit duri buku buku gratis Buletin bungkul buni yani burhan shodiq bus pendemo buya hamka buya yahya cadar cakung cangkul car free day cba Ceramah charlie hebdo china cholil nafis cholil ridwan cilacap cina colil ridhwan cut nyak din dahnil anzar darul hijrah dasrul Data Kesesatan Syi'ah dauroh ddi debat bahasa arab internasional mesir dede demo tolak ahok demonstrasi densus 88 depok detik didin hafidhuddin dimas kanjeng din syamsuddin dina y sulaeman djarot do'a donald frans donald trump Download dprd dr miftah el banjari dr tiar dr zakir naik Dr. Adian Husaini Dr. Ahmad Zain An-Najah dr. aidh al qarni dr. warsito dream dzan farid dzulhijjah emilia renita erdogan Esra Panese event facebook fadel muhammad fadl zon fahira idris fahri hamzah fakta fans celtic farid okbah fatih seferagic Featured felix siauw ferdinand hutahean ferihana filipina film Fiqih fiqih dakwah fiqih haji fiqih ihram fiqih jenazah fiqih jihad fiqih jual beli fiqih madzhab imam syaf'i fiqih nikah fiqih puasa fiqih qurban firanda andirja florida foto Foto-Foto kesesatan Syi'ah fpi freddy budiman gafatar gajah gallery gambar game online game pes garut gatot nurmantyo gaza gerhana matahari gerindra Gilbert Lumoindong globaltv golkar gontor google gp anshor gresik gubernur ntb guru gus manan gus sholah habib rizieq hacker Hadits hadyu hafidz quran haiti halal.ad ham hamdan zoelva hari pancasila Harits Abu Ulya hartoyo harvard hary tanoesoedibjo headline hidayat nur wahid hidayatullah hikmah hmi hollywood hukum seputar ta'ziyah husain syahid husni thamrin hut ri 71 ibadah ibnu khaldun ibu saeni ical idc ihw ikhsan modjo iklan ilc 8 november illuminati Ilmu Faroidh ilyas karim imam masjid al aqsa imamah imunisasi india indonesia indramayu inews info kajian inggris insan mokoginta inspiratif intermezo internasional ipb ipw irak iran irena handono irlandia Islamophobia islandia israel istanbul istiqlal istri ahok istri gus dur jabar jack ma jakarta jakut jamaah tabligh janet jackson jas jatim jawa barat jawa timur Jayawijaya Jeffry Winters jember jepang jerman jihad jihad internasional jil jilbab jk jokowi jokowi dan ahok jonru jpnn Kabar Muslim Burma 2012 kalbar kalimantan kammi kampung rambutan kanada Kapolda kapolri kapry nanda karawang kashmir kasih keluarga Kemendag kenan nabil kereta cepat kesehatan KH Ali Mustafa Ya'qub KH Hasyim Muzadi kh. abdur rasyid khairul anwar Khutbah jum'at Kiamat king abdul aziz king saudi university kiriman pembaca kisah kisah hikmah kisah para nabi kivlan zen kiwil knrp koko kolombia komnas ham komnas perempuan kompas kompastv komunis koneksi kopi jessica korea utara kotamabagu kpai kpk kpu kristen kristenisasi kristologi ktp kuba kuburan kuliner kurma iran kutab al fatih kyai nur labuhbatu Lain-lain lalu heru rojak lampung Laurence Rossignol lbh paham lenteng agung lgbt liberal Liberalisme Lieus sungkharisma lipia lira lomba lomba tahfidz lombok london luar batang lucky hakim Lucu luhut lukman hakim luthfi bashori ma'ruf amin mabuk madina madrasah madura magelang mahfud md Makalah Menarik Makalah Thoharoh makassar make money blog malang malaysia maluku manado mark zuckberg maroko marwah daud marzukie alie masjid nabawi mataram medan media mainstream megawati menag menakjubkan mendagri mengerikan menhan merdeka mesir metrotv minahasa miras mizanul muslim mnctv mpr ms kaban muallaf muda mudi mudik 2016 muhammad ali muhammad taufik muhammadiyah muharram muhasabah mui mukidi mukjizat mulyono munarman musa musik muslim uyghur muslimah Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin Mustholahul Hadits Mustolahat Fil fiqh myanmar nabil narkoba nasi uduk babi nasyiatul aisyiyah natal new york nigeria niken taradina ntb nu nur tajib nusairiyah nusantara nushairiyah nushron wahid oemar mita oezil olahraga omran opini ozil padang Paham Sesat pajak pakistan palestina palu pamekasan pan Panduan Ibadah Qurban pangeran harry pangi syarwi chaniago papua paris pasar ikan patani pbnu pdip pekerja asing Pemerintah Indonesia pendeta cabul pendeta vatikan pendidikan penemu muslim pengungsi suriah penjaringan penyerangan polisi tangerang perda islam pers persis pesantren petisi pilkada dki jakarta pki pks Pluralisme pokemon polisi politik ponorogo pontianak poso pp muhammadiyah ppp prabowo prancis probolinggo Prof DR Abdul Hadi profil proxy war psq puisi punk purbalingga purworejo pushami pwnu qishash quraish shihab rachmawati rawajati rcti reklamasi retorika dakwah revenuehits Rezim Penguasa riau ridwan kamil rifkoh abriani rio haryanto risma Riyadh Badr Bajrey rizal ramli robithoh alam islami rohingya rokok ronaldo rudal jokowi ruhut rumah tangga rusia Sahabat sahabat nabi said aqil sains salafy indonesia salib mampang salibis salim a. fillah samarinda sambudi sampang sandiago uno santoso santri sayidiman suryohadiprojo sby sd cilegon Sejarah sekjen pbb sekte dan aliran Sekularisme selandia sepak bola Shahnaz Laghari shalawat badar shalawat nabi shared2earn sidoarjo simposium anti pki siroh siyono skotlandia Slank sma soekarno solo spanyol spbu sragen stand up comedy stevanus stiba makassar subang sudan sukabumi sukmawati sulawesi sulteng sumbar sumedang sumsel sumut surabaya suriah surya prabowo susanto swedia syafii maarif syaikh sudais Syarh 'Umdatul Ahkam Syarh Matan Thawiyah syariat islam syarifah salsabila Syiah syiah mencela nabi muhammad syiah mencela sahabat syiah menghina muawiyah syiah mengkafirkan aisyah syiah mengkafirkan asyariyah syiah mengkafirkan sahabat syiah suriah syiah takfiri syirik syubhat pengagung kubur Syubhat Sejarah Rosululloh SAW Tabi'in Tabi'ut Tabi'in Tafsir tafsir al maidah tahukah? takbir keliling tangerang tanjungbalai tawasul Tax Amnesty Tazkiyyatunnafs tebet tebingtinggi teknologi tema ceramah tema dakwah teman ahok tempelate blog tempo tengger Tengku Erry Nuradi terbaru tere liye Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin terompet dari sampul al quran teroris teroris separatis terorisme terorisme medan teuku nasrullah teungku zulkarnain thailand thibun nabawi timor leste tionghoa tiongkok Tips tki tni tni au keroyok jamaah masjid trans7 Tsaqofah tuban tulisan turki tutorial tvone tvri uea ui uighur uika bogor uim uin ulil ullcok Ulumul Quran umroh gratis unas unesco Unik universitas islam madinah universitas paramadina unj Ushulul Fiqh ust. budi ashari ust. zaitun rasmin ust. zulkifli vaksin palsu valentine day van dame video vietnam wacana wahdah islamiyah walisongo wasilah wawasan wtc yahudi yaman yogya yogyakarta yordania yusril yusuf al qardawi yusuf mansur yuyuk andriati zaid royani zakat zulkifli hasan
false
ltr
item
Jurnalmuslim.com: 21. HUKUM PERSELISIHAN PERKATAAN IMAM ASY-SYAFI’I
21. HUKUM PERSELISIHAN PERKATAAN IMAM ASY-SYAFI’I
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2012/11/21-hukum-perselisihan-perkataan-imam.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2012/11/21-hukum-perselisihan-perkataan-imam.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy