sihir dan macam-macamnya

SIHIR DAN MACAM-MACAMNYA Oleh : Ahsanul Huda   Muqoddimah          Segala puji hanyalah milik Allah l yang tiada sekutu bagi-Nya. Rabb s...


SIHIR DAN MACAM-MACAMNYA
Oleh : Ahsanul Huda
 
Muqoddimah
         Segala puji hanyalah milik Allah l yang tiada sekutu bagi-Nya. Rabb semesta alam pengatur segala hal yang berjalan dimuka bumi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi kita Muhammad n beserta keluarga, sahabat,
tabi'in hingga generasi di akhir zaman ini yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau n sampai hari kiamat kelak. Sungguh permasalahan yang akan kami suguhkan ini adalah tidak asing lagi di indonesia, khususnya didaerah yang masih kental dengan berbagai macam unsur klenik. Sihir adalah perkara-perkara syaithaniyah dan diharamkan. Perkara ini bisa mengurangi kesempurnaan aqidah atau membatalkannya, karena hal tersebut tidak terjadi kecuali dengan perkara kemusyrikan.[1]

Definisi

a. bahasa
         Adalah sesuatu yang halus dan lembut sebabnya[2], ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi dan tidak diketahui penyebabnya. Dalam hal ini ada hadits, "Sesungguhnya diantara susuanan kata yang indah terdapat apa yang disebut dengan sihir."H.R Malik, Ahmad, Bukhori, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ibnu Umar [3]. Disebut dengan sihir karena terjadi pada waktu gelap akhir malam (waktu sahur). [4]Dan juga karena ia terjadi dengan perkara yang tersembunyi yang tidak terjangkau oleh penglihatan manusia.[5]

b. istilah
         Sihir  menurut istilah syar' terbagi menjadi dua bagian,
         Pertama, Uqd dan ruqyah, yaitu bacaan dan mantera-mantera yang dijadikan penyihir  sebagai perantara untuk meminta pertolongan dari syaitan guna memberi bahaya bagi orang yang akan disihir. Akan tetapi Allah l berfirman
 $tBur Nèd tûïÍh!$ŸÒÎ/ ¾ÏmÎ/ ô`ÏB >ymr& žwÎ) ÈbøŒÎ*Î/ «!$#  
"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah."[6]
          Kedua, obat-obatan atau jampi-jampi yang berpengaruh atas badan orang yang tersihir begitu juga dengan akal, kemauan dan kecondongannya.[7]
         Sihir adalah 'azimah, ruqyah, buhulan (tali), obat-obatan dan asap.[8] Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Muhammad Al Maqdisi berkata dalam Al Kahfi, "Sihir adalah jimat, jampi-jampi dan buhul-buhul yang dapat berpengaruh pada hari dan badan. Maka sihir itu dapat menyakiti, membunuh dan memisahkan antara suami dengan istrinya."[9]
$tBur Èb$yJÏk=yèムô`ÏB >tnr& 4Ó®Lym Iwqà)tƒ $yJ¯RÎ) ß`øtwU ×poY÷GÏù Ÿxsù öàÿõ3s? ( tbqßJ¯=yètGuŠsù $yJßg÷YÏB $tB šcqè%Ìhxÿム¾ÏmÎ/ tû÷üt/ ÏäöyJø9$# ¾ÏmÅ_÷ryur  
"Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya.[10]  
`ÏBur Ìhx© ÏM»sV»¤ÿ¨Z9$# Îû Ïs)ãèø9$# ÇÍÈ
"Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul."[11]

         Maksudnya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke buhul tersebut. Seandainya sihir itu tidak memiliki hakikat, tentu Allah l tidak menyuruh kita supaya memohon perlindungan kepadanya dari pengaruh sihir.
وعن عائشة رضى الله عنها أنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم  سحّر حتّى أنّه ليتخيّل إليه أنه يفعل الشئ وما يفعله وأنه قال لهما ذات يوم : أتانى ملكان فجلس أحدهما عند رأس والاخر عند رجلى فقال : ما وجع الرجل ؟قال : مطبوب قال : وما طبّه ؟ قال : لبد بن الأعصم فى مشط ومشاطة وفى جفٍّ طلعة ذطر فى بئرٍ ذروان (رواه اليخارى)
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa sessungguhnya Nabi n pernah terkena sihir, sehingga sihir itu membuatnya seakan-akan melakukan sesuatu, padahal dia tidak melakukannya. Kemudian beliau n mengatakan kepada Aisyah pada suatu hari, "Aku kedatangan dua malaikat yang salah satunya duduk didekat kepalaku dan yang lain duduk didekat kakiku, lalu malaikat itu berkata, "Sakit apa orang ini?Malaikat lain mengatakan 'tersihir.'malaikat itu berkata, "Siapa yang menyihirnya?Malaikat lain mengatakan, 'Labid bin Al a'Shom dengan rambut dan sisir dibungkus dengan pelepah kurma lalu dimasukkan kedalam sumur Dzarwan.[12]
         Ia adalah perbutan syaitan. Dan sebagian besar padanya tidak dapat diperoleh kecuali melalui syirik dan mendekatkan diri kepada sesuatu yang disenanginya, serta mendapatkan khidmah (pelayanan) dengan menyekutukan Allah l.[13]

         Sihir terbagi menjadi dua bagian,
         a.  Syirk, dan ini yang pertama yaitu jika menggunakan dengan perantara syaitan. Mereka menyembahnya, dan mendekatkandiri kepadanya  untuk mencampakkan orang yang akan disihir.
         b.  Dimusuhi dan fasiq, ini yang kedua yaitu apabila menggunakan dengan perantara obat-obatan, aqoqir dan yang sejenisnya.[14]

MACAM-MACAM SIHIR SECARA GLOBAL [15]
Pertama : Sihir ysang bersifat hakiki (mempunyai fakta yang nyata ) misalnya pelet yang menyebabkan perceraian antara  seorang suami dengan isrinya ,atau teluh yang bisa membunuh seseorang. sebagaimana firman Allah l :
tbqßJ¯=yètGuŠsù $yJßg÷YÏB $tB šcqè%Ìhxÿム¾ÏmÎ/ tû÷üt/ ÏäöyJø9$# ¾ÏmÅ_÷ryur
"Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya.[ Qs.Al-Baqarah :102]
Dalam ayat ini di terangkan bahwa sihir itu ada yang bersifat hakiki karena dengan sihir itu dapat memisahkan seorang suami dengan istrinya.
            Kedua; Sihir yang bersifat khayali (tidak mempunyai fakta yang nyata ) misalnya sihirnya tukang sihir Fir'aun yang di sebut Allah l sebagai khayal dalam firmannya ;
ã@§sƒä Ïmøs9Î) `ÏB ÷L¿e̍ósÅ $pk¨Xr& 4Ótëó¡n@
''Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka [ Qs. Ath-Thaha: 66]
Ibnu katsir v menjelaskan ayat ini , beliau berkata[16]:'' para tukang sihir itu di mana mereka menempatkannya di wadah yang di beri air raksa yang karenanya dapat bergerak , bergoyang,dan melongok, sehingga menjadikan orang yang melihatnya membayangkan bahwa ia merayap dengan sendirinya . padahal sesungguhnya itu adalah khayal(tipu daya).
Syekh Asy-Syinqiti v  bekata [17] : ''Ayat ini menunjukan bahwa sihir yang di datangkan oleh tukang sihir fir'aun bersifat khayali dan tidak memiliki hakikatnya . dalam ayat lain di  terangkan pula  ;
  tA$s% (#qà)ø9r& ( !$£Jn=sù (#öqs)ø9r& (#ÿrãysy šúãüôãr& Ĩ$¨Z9$# öNèdqç7yd÷ŽtIó$#ur râä!%y`ur @ósÅ¡Î/ 5OÏàtã ÇÊÊÏÈ
"Musa menjawab: "Lemparkanlah (lebih dahulu)!" Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (mena'jubkan).[ Qs.Al-A'raf:116]
Di dalam ayat ini di jelaskan bahwa tukang sihir itu menyulap mata mereka yang melihat dan sihir mereka tidak memiliki hakikat yang nyata .
Mengenai jenis kedua dari sihir yaitu bersifat khayali banyak dari para ulama salaf yang mengkritik  pendapatnya kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sihir itu seluruhnya bersifat khayali, ini adalah pendapat mereka yang sangat jauh dari kitab dan sunnah ,yang mereka berhujjah dengan firman Allah l didalam surat At-thaha ayat 66 dan al-A'raf ayat 116.
tA$s% ö@t/ (#qà)ø9r& ( #sŒÎ*sù öNçlé;$t7Ïm öNßgŠÅÁÏãur ã@§sƒä Ïmøs9Î) `ÏB ÷L¿e̍ósÅ $pk¨Xr& 4Ótëó¡n@ ÇÏÏÈ
''Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka'' [ Qs. Ath-Thaha: 66]
Mereka mengatakan dan Allah l tidak mengatakan ''bergerak secara hakiki , dan sihir itu hanyalah kamuflase ,imajinasi (khayalan )tipuan terhadap keberada'an sesuatu yang tidak punya hakikat , namun hanya merupakan  bentuk (model) sulaf atau  magic.
Al-Allamah Ibnul Qayim v mengatakan [18]: "Pendapat ini bertentangan dengan berbagai Atsar yang mutawatir dari para sahabat dan salaf ,serta bertentangan dengan yang telah di sepakati oleh para Fuqaha , Ahli hadis ,para Arbabul Qulub(dari para ahli tasawuf ) dan juga yang telah di kenal umumnya manusia yang berakal. sihir yang dapat memberilkan pengaruh rasa sakit, rasanterikat, kecinta'an, kebencian, kepalsuan, dan sebagainya dari berbagai macam pengaruh yang bisa di timbulkan itu memang ada yang  di kenal oleh manusia secara umum .
Sedangkan Al-Qurthubi v setelah menyebutkan pendapat kaum Mu'tazilah dan dalil (argumentasi ) mereka mengatakan; ''Pendapat mu'tazilah ini sebenarnya tidak beralasan .kami tidak mengingkari bahwa khayalan dan sebagainya itu ternasuk dalam kategori sihir, namun di balik itu terdapat berbagai hal yang pasti dapat di terima oleh akal dan di sebutkan oleh nas. di antaranya terkandung dalam ayat tentang sihir dan pengajaran sihir yaitu firman Allah l dalam surat Al-Baqarah, ayat 102
Seandainya sihir itu tidak hakiki ,maka tak mungkin sihir itu di ajarkan , dan Allah l juga tidak akan memberitahukan mereka (setan-setan) itu mengajarkannya kepada manusia. ini semua menunjukan bahwa sihir itu memang hakiki.Bukti nas lain adalah firman Allah l dalam kisah Fir'aun surat Al-A'raf;116, Dan juga surat Al-Falaq yang  telah di sepakati oleh para mufasir  bahwa sebab nuzulnya adalah berkena'an dengan sihir yang dilakukan oleh labid bin Al-A'sham.
kesimpulannya menurut para jumhur ulama bahwa sihir itu ada yang memiliki hakikat dan ada yang tidak memiliki hakikat sebagimana yang dikatakan oleh syekh As-sinkity dan Al-Qurthubi di dalam tafsirnya
            Sihir masuk ke dalam syirik dari dua sisi [19]:
Pertama;  karena di dalamnya terdapat Istikhdam (meminta pelayanan )dari Syaithan-syaithan serta ketergantungan dan kedekatan dengan mereka melalui sesuatu yang mereka cintai agar syetan -syaitan itu memberi pelayanan kepada tukang sihir. dan sihir itu sendiri adalah ajaran syetan. Allah l berfirman:
£`Å3»s9ur šúüÏÜ»u¤±9$# (#rãxÿx. tbqßJÏk=yèム¨$¨Y9$# tósÅb¡9$#!$tBur
''Tetapi  syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia [ Qs.Al-Baqarah:102]
Kedua; Di dalamnya terdapat pengakuan mengetahui Ilmu Ghaib dan pengakuan berserikat dengan Allah dalam hal itu ini adalah kekufuran dan kesesatan. Jika demikian, tidak diraguka lagi bahwa sihir itu adalah kekufuran dan kemusyrikan yang bisa membatalkan aqidah serta orang yang melakukannya wajib dibunuh. Demikian itulah sebagaimana pembesar  sahabat g telah membunuh tukang sihir.
Allah l berfirman:
4 ôs)s9ur (#qßJÎ=tã Ç`yJs9 çm1uŽtIô©$# $tB ¼çms9 Îû ÍotÅzFy$# ïÆÏB 9,»n=yz  
''Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat'' [ Qs.Al-Baqarah :102]
        

HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN SIHIR

ôs)s9ur (#qßJÎ=tã Ç`yJs9 çm1uŽtIô©$# $tB ¼çms9 Îû ÍotÅzFy$# ïÆÏB 9,»n=yz 4  
"Demi allah, Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat"[20]

         Ayat tersebut menunjukkan haramnya sihir, begitu pula sihir itu diharamkan dalam semua agama para rasul alaihimussalam, sebagaimana Allah berfirman,
È,ø9r&ur $tB Îû y7ÏYŠÏJtƒ ô#s)ù=s? $tB (#þqãèuZ|¹ ( $yJ¯RÎ) (#qãèoY|¹ ßøx. 9Ås»y ( Ÿwur ßxÎ=øÿムãÏm$¡¡9$# ß]øym 4tAr& ÇÏÒÈ
  "Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang."[21]
Hukum mempelajari dan mengajarkan sihir
         Sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa sihir adalah mubah (boleh) mereka berargumentasi bahwa malaikat mengajarkan sihir kepada manusia sebagaimana yang diceritakan al quran mengenai hal itu. Karenanya hal ini juga pendapat Imam Fakhrur Razi yang mana ia termasuk dari ulama Ahlu Sunnah.[22]
         Berkata Al Alusi, "Bahwa yang benar menurutku adalah haram hukum sihir itu karena mengikuti pendapat jumhur ulama, kecuali jika untuk suatu penyakit yang dibolehkan syar'ie (untuk mengobatinya). Adapun pendapat Imam Fakhrur Razi itu perlu diteliti lagi (dievaluasi).
         Berkata Al Hafidz Ibnu Katsir mengenai perkataan Ar Razi dari berbagai sudut pandang,
         Pertama, bahwa perkataannya "Mengetahui ilmu sihir adalah suatu hal yang tidak buruk". Seandainya dariku bukan sesuatu yang jelek, maka akan ada golongan yang menyelisihi dari mu'tazilah dan mereka akan menolak walaupun dariku adalah tidak lah jelek menurut syar'ie. Maka didalam ayat ini mencela bagi orang yang mempelajari sihir itu. Dikatakan didalam hadits shohih,
من أتى عرّافاً أو كاهناً, فقد كفر بما أنزل على محمّد n
"Barang siapa mendatangi peramal atau dukun maka ia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Muhammad n."[23]
         Dan perkataannya, "Tidak berbahaya yang mana muhaqqiq telah sepakat akan itu". Bagaimana tidak berbahaya? Padahal kami telah sebutkan didalam al quran dan hadits! Adapun yang telah disepakati para muhaqqiq, maka hendaknya ada suatu nash dari imam-imam ulama atau yang lebih banyak lagi yang membahas tentang masalah ini. Kemudian manakah nash itu?
         Dan kaitannya sihir dengan keumuman firman Allah l
هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون
         Maka didalamnya perlu diteliti lagi (kebenarannya). Karena ayat ini hanya menunjukkan tentang pemujian terhadap seluruh alam dengan ilmu syar'ie.
         Kemudian keagungan mu'jizat nabi n bukanlah dengan sihir melainkan al quran al-adzim. Dan sebagaimana yang telah diketahui bahwa para sahabat, tabi'in dan para imam-imam kaum muslimin mereka mempelajari mu'jizat. Mereka membedakan antara mu'jizat dengan yang lainnya, tidak mempelajari, mengajarkan bahkan mengamalkannya.[24]
         Para pengikut Imam Ahmad telah menyatakan bahwa mempelajari dan mengajarkannya hukumnya adalah kafir. Abdur Rozaq meriwayatkan dari Shafwan bin Salim ia berkata bahwa Rasulullah n bersabda,
من تعلّم شيئا من السحر قيلاً أو كثيراً كان أخر عهده من الله

"Barang siapa yang mempejari sesuatu dari sihir,baik sedikit maupun banyak, maka akhir urusannya adalah dari Allah l."[25]
عن أبى هريرة : من عقد عقدة ثمّ نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلّق شيئاً وكل إليه
Dalam riwayat Nasa'I dari Abu Huroiroh, "Barang siapa membuat  suatu buhulan, kemudian meniup padanya (sebagaimana yang dilakukan tukang sihir), maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Sedangkan barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu benda (jimat), maka dirinya dijadikan Allah l bersandar pada benda itu.[26]

عن أبى هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله n قال : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله !وما هنّ ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم والتولّى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
Dari Abi Huroiroh radhiyallahu 'anhu bawasanya Rasulullah n bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang menghancurkan. Para sahabat berkata, 'apa ya rasulullah n?
Beliau n bersabda, "Syirk kepada Allah l, sihir, dan membunuh jiwa seseorang yang diharamkan oleh Allah l kecuali dengan yang hak,makan harta riba, makan harta anak yatim,berpaling dari peperangan dan menuduh perempuan mukmin yang belum menikah dengan tuduhan berbuat zina.[27]

Hukum tukang sihir
         Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum tukang sihir apakah dia kafir atau tidak? Sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa tukang sihir itu adalah kafir. Ini adalah perkataan Imam Malik, Abu hanifah dan Ahmad rahimahumullah. Para ulama madzhab Imam Ahmad berpendapat, "Kecuali kalau sihirnya dengan obat-obatan, asap dan menyiramkan sesuatu yang tidak membahayakan maka para pelakunya tidak dihukumi kafir."
         Adapun pembunuhan tukang sihir, maka jika ia berada pada sihir yang bersifat kufur, dia terbunuh dalam keadaan murtad, kecuali apabila sebelum meninggal, dia bertaubat dengan perkataannya yang dengan itu taubatnya diterima. Namun jika ia  dalam keadaan sihir yang tidak sampai mengkafirkannya, ia mati dalam keadaan Sho'il,yaitu dibunuh untuk menghindar dari kejelekan dan kerusakan di muka bumi ini. Karenanya hendaklah permasalahan ini dikembalikan kepada ijtihad seorang imam.[28]
         Imam Syafi'ie berkata, "Jika ada orang belajar sihir, kami akan berkata kepadanya, "Coba sebutkan kriteria sihirmu kepada kami. Jika ia menyebutkan sesutu yang mengaharuskan kafir seperti apa yang diyakini penduduk Babil yaitu mendekatkan diri kepada tujuh bintang dan bintang-bintang itu dapat melakukan apa yang diminta kepadanya, maka orang itu kafir; dan jika ia menyebutkan sesuatu yang tidak mengharuskan kafir tetapi meyakini bahwa hal tersebut sebagai hal yang diperbolehkan maka orang itu telah kafir."[29] Jika ia tidak meyakini kebolehannya maka ia tidak kafir."[30]
         Syaikh Mumammad As Syinqinthi mentarjih pendapat imam Syafi'I ini.[31] Dia mengatakan, "Penelitian menyimpulkan bahwa masalah sihir itu harus ditafshil (dirinci). Jika sihir itu meminta bantuan jin dan mengagungkan selain Allah l, seperti bintang-bintang dan sejenisnya yang dapat menghantarkan sipelakunya kepada kekufuran, maka tanpa diperselisihkan lagi itu adalah kafir. Sihir seperti ini contohnya adalah sihir Harut dan Marut yang disebutkan dalam surat Al Baqoroh : 102
 $tBur txÿŸ2 ß`»yJøn=ß £`Å3»s9ur šúüÏÜ»u¤±9$# (#rãxÿx. tbqßJÏk=yèム}¨$¨Y9$# tósÅb¡9$# !$tBur tAÌRé& n?tã Èû÷üx6n=yJø9$# Ÿ@Î/$t6Î/ |Nr㍻yd šVr㍻tBur 4 $tBur Èb$yJÏk=yèムô`ÏB >tnr& 4Ó®Lym Iwqà)tƒ $yJ¯RÎ) ß`øtwU ×poY÷GÏù Ÿxsù öàÿõ3s? ( tbqßJ¯=yètGuŠsù $yJßg÷YÏB $tB šcqè%Ìhxÿム¾ÏmÎ/ tû÷üt/ ÏäöyJø9$# ¾ÏmÅ_÷ryur 4 $tBur Nèd tûïÍh!$ŸÒÎ/ ¾ÏmÎ/ ô`ÏB >ymr& žwÎ) ÈbøŒÎ*Î/ «!$# 4 tbqçH©>yètGtƒur $tB öNèdàÒtƒ Ÿwur öNßgãèxÿZtƒ 4 ôs)s9ur (#qßJÎ=tã Ç`yJs9 çm1uŽtIô©$# $tB ¼çms9 Îû ÍotÅzFy$# ïÆÏB 9,»n=yz 4 š[ø©Î6s9ur $tB (#÷rtx© ÿ¾ÏmÎ/ öNßg|¡àÿRr& 4 öqs9 (#qçR$Ÿ2 šcqßJn=ôètƒ ÇÊÉËÈ

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...
Nama

'Umdatul Ahkam 25 november 4 nove 4 november aa gym aadc2 Abdul Chair Ramadhan abu bakar ashidiq aceh Adab ade armando ade komaruddin adik ahok administrasi adsense advertorial afrika aher ahmad baidhowi ahmad dhani ahmad zainuddin ahok ahok djarot ahok illuminati ahokers akhlak akmal sjafril aksi bela islam iii Al Hikmah al quran palsu al umm al washiliyah al-quran Alex Naddour alfian tanjung ali bin abi thalib ali jaber aliansi pemuda makassar aliran sesat allepo alwi shihab am fatwa amerika amien rais amir faishol fath amir hamzah an najah anis baswedan anis dan sandiaga anton medan anton tabah antv april Aqidah aqidah syiah arab saudi archandra ariana grande arief rahman arifin ilham arik banyadhu artikel ilmiah Artikel Ramadhan atmiwiloto australlia bab thoharoh bachtiar nasir backmasking badai pasir arab saudi balaraja band bandung bangka belitung bangkalan bangladesh banjar banjarmasjin bank banten banyuwangi barcelona bareskrim bashar asad bawaslu bbc beasiswa beasiswa iain antasari beasiswa kuwait beasiswa tahfidz beasiswa turki bedah buku syiah bekal dakwah bekam bekasi berita bid'ah bima arya bina qalam biografi bireun Bisnis Online bitung blog tutorial bmh bmh jatim bmh lumajang bnn bnpt bogor bom saudi bpi bpjs brebes britney spears brunei buddha budha bukit duri buku buku gratis Buletin bungkul buni yani burhan shodiq bus pendemo buya hamka buya yahya cadar cakung cangkul car free day cba Ceramah charlie hebdo china cholil nafis cholil ridwan cilacap cina colil ridhwan cut nyak din dahnil anzar darul hijrah dasrul Data Kesesatan Syi'ah dauroh ddi debat bahasa arab internasional mesir dede demo tolak ahok demonstrasi densus 88 depok detik didin hafidhuddin dimas kanjeng din syamsuddin dina y sulaeman djarot do'a donald frans donald trump Download dprd dr miftah el banjari dr tiar dr zakir naik Dr. Adian Husaini Dr. Ahmad Zain An-Najah dr. aidh al qarni dr. warsito dream dzan farid dzulhijjah emilia renita erdogan Esra Panese event facebook fadel muhammad fadl zon fahira idris fahri hamzah fakta fans celtic farid okbah fatih seferagic Featured felix siauw ferdinand hutahean ferihana filipina film Fiqih fiqih dakwah fiqih haji fiqih ihram fiqih jenazah fiqih jihad fiqih jual beli fiqih madzhab imam syaf'i fiqih nikah fiqih puasa fiqih qurban firanda andirja florida foto Foto-Foto kesesatan Syi'ah fpi freddy budiman gafatar gajah gallery gambar game online game pes garut gatot nurmantyo gaza gerhana matahari gerindra Gilbert Lumoindong globaltv golkar gontor google gp anshor gresik gubernur ntb guru gus manan gus sholah habib rizieq hacker Hadits hadyu hafidz quran haiti halal.ad ham hamdan zoelva hari pancasila Harits Abu Ulya hartoyo harvard hary tanoesoedibjo headline hidayat nur wahid hidayatullah hikmah hmi hollywood hukum seputar ta'ziyah husain syahid husni thamrin hut ri 71 ibadah ibnu khaldun ibu saeni ical idc ihw ikhsan modjo iklan ilc 8 november illuminati Ilmu Faroidh ilyas karim imam masjid al aqsa imamah imunisasi india indonesia indramayu inews info kajian inggris insan mokoginta inspiratif intermezo internasional ipb ipw irak iran irena handono irlandia Islamophobia islandia israel istanbul istiqlal istri ahok istri gus dur jabar jack ma jakarta jakut jamaah tabligh janet jackson jas jatim jawa barat jawa timur Jayawijaya Jeffry Winters jember jepang jerman jihad jihad internasional jil jilbab jk jokowi jokowi dan ahok jonru jpnn Kabar Muslim Burma 2012 kalbar kalimantan kammi kampung rambutan kanada Kapolda kapolri kapry nanda karawang kashmir kasih keluarga Kemendag kenan nabil kereta cepat kesehatan KH Ali Mustafa Ya'qub KH Hasyim Muzadi kh. abdur rasyid khairul anwar Khutbah jum'at Kiamat king abdul aziz king saudi university kiriman pembaca kisah kisah hikmah kisah para nabi kivlan zen kiwil knrp koko kolombia komnas ham komnas perempuan kompas kompastv komunis koneksi kopi jessica korea utara kotamabagu kpai kpk kpu kristen kristenisasi kristologi ktp kuba kuburan kuliner kurma iran kutab al fatih kyai nur labuhbatu Lain-lain lalu heru rojak lampung Laurence Rossignol lbh paham lenteng agung lgbt liberal Liberalisme Lieus sungkharisma lipia lira lomba lomba tahfidz lombok london luar batang lucky hakim Lucu luhut lukman hakim luthfi bashori ma'ruf amin mabuk madina madrasah madura magelang mahfud md Makalah Menarik Makalah Thoharoh makassar make money blog malang malaysia maluku manado mark zuckberg maroko marwah daud marzukie alie masjid nabawi mataram medan media mainstream megawati menag menakjubkan mendagri mengerikan menhan merdeka mesir metrotv minahasa miras mizanul muslim mnctv mpr ms kaban muallaf muda mudi mudik 2016 muhammad ali muhammad taufik muhammadiyah muharram muhasabah mui mukidi mukjizat mulyono munarman musa musik muslim uyghur muslimah Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin Mustholahul Hadits Mustolahat Fil fiqh myanmar nabil narkoba nasi uduk babi nasyiatul aisyiyah natal new york nigeria niken taradina ntb nu nur tajib nusairiyah nusantara nushairiyah nushron wahid oemar mita oezil olahraga omran opini ozil padang Paham Sesat pajak pakistan palestina palu pamekasan pan Panduan Ibadah Qurban pangeran harry pangi syarwi chaniago papua paris pasar ikan patani pbnu pdip pekerja asing Pemerintah Indonesia pendeta cabul pendeta vatikan pendidikan penemu muslim pengungsi suriah penjaringan penyerangan polisi tangerang perda islam pers persis pesantren petisi pilkada dki jakarta pki pks Pluralisme pokemon polisi politik ponorogo pontianak poso pp muhammadiyah ppp prabowo prancis probolinggo Prof DR Abdul Hadi profil proxy war psq puisi punk purbalingga purworejo pushami pwnu qishash quraish shihab rachmawati rawajati rcti reklamasi retorika dakwah revenuehits Rezim Penguasa riau ridwan kamil rifkoh abriani rio haryanto risma Riyadh Badr Bajrey rizal ramli robithoh alam islami rohingya rokok ronaldo rudal jokowi ruhut rumah tangga rusia Sahabat sahabat nabi said aqil sains salafy indonesia salib mampang salibis salim a. fillah samarinda sambudi sampang sandiago uno santoso santri sayidiman suryohadiprojo sby sd cilegon Sejarah sekjen pbb sekte dan aliran Sekularisme selandia sepak bola Shahnaz Laghari shalawat badar shalawat nabi shared2earn sidoarjo simposium anti pki siroh siyono skotlandia Slank sma soekarno solo spanyol spbu sragen stand up comedy stevanus stiba makassar subang sudan sukabumi sukmawati sulawesi sulteng sumbar sumedang sumsel sumut surabaya suriah surya prabowo susanto swedia syafii maarif syaikh sudais Syarh 'Umdatul Ahkam Syarh Matan Thawiyah syariat islam syarifah salsabila Syiah syiah mencela nabi muhammad syiah mencela sahabat syiah menghina muawiyah syiah mengkafirkan aisyah syiah mengkafirkan asyariyah syiah mengkafirkan sahabat syiah suriah syiah takfiri syirik syubhat pengagung kubur Syubhat Sejarah Rosululloh SAW Tabi'in Tabi'ut Tabi'in Tafsir tafsir al maidah tahukah? takbir keliling tangerang tanjungbalai tawasul Tax Amnesty Tazkiyyatunnafs tebet tebingtinggi teknologi tema ceramah tema dakwah teman ahok tempelate blog tempo tengger Tengku Erry Nuradi terbaru tere liye Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin terompet dari sampul al quran teroris teroris separatis terorisme terorisme medan teuku nasrullah teungku zulkarnain thailand thibun nabawi timor leste tionghoa tiongkok Tips tki tni tni au keroyok jamaah masjid trans7 Tsaqofah tuban tulisan turki tutorial tvone tvri uea ui uighur uika bogor uim uin ulil ullcok Ulumul Quran umroh gratis unas unesco Unik universitas islam madinah universitas paramadina unj Ushulul Fiqh ust. budi ashari ust. zaitun rasmin ust. zulkifli vaksin palsu valentine day van dame video vietnam wacana wahdah islamiyah walisongo wasilah wawasan wtc yahudi yaman yogya yogyakarta yordania yusril yusuf al qardawi yusuf mansur yuyuk andriati zaid royani zakat zulkifli hasan
false
ltr
item
Jurnalmuslim.com: sihir dan macam-macamnya
sihir dan macam-macamnya
http://2.bp.blogspot.com/-FSZ65_e9edQ/Tx9FgKxGbcI/AAAAAAAAAYA/1roeCL7AbaA/s200/sihir+dan+macam+macannya.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-FSZ65_e9edQ/Tx9FgKxGbcI/AAAAAAAAAYA/1roeCL7AbaA/s72-c/sihir+dan+macam+macannya.jpg
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2012/01/sihir-dan-macam-macamnya.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2012/01/sihir-dan-macam-macamnya.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close