$type=grid$meta=0$readmmore=0$snippet=0$count=4$hide=mobile$show=home

$type=ticker$meta=0$readmore=0$snippet=0$columns=4$hide=mobile$show=home

bab tentang dukun dan yang semacamnya


BAB TENTANG DUKUN DAN YANG SEMACAMNYA
By: Isnan Wahyudi

          Al Kuhhan adalah jamak dari kaahin , jamaknya yang lain adalah kahanah, yaitu kaum pada bangsa Arab terdahulu yang menjadikan manusia(kahin) sebagai hakim diantara mereka.
Orang tersebut mempunyai hubungan dengan setan yang mengabarkan kepada mereka berita di langit yang mereka curi dan mereka kabarkan kepada para kahin itu. Kemudian para kahin(dukun) ini mengabarkannya kepada manusia. Ketika yang mereka kabarkan itu benar maka manusia meyakini bahwa mereka mengetahui alam ghaib, dan mereka menjadikan para kahin ini sebagai hakim terhadap urusan mereka. Para dukun itu kemudian mengabarkan kepada mereka tentang perkara-perkara yang akan terjadi pada masa yang akan datang[1].
 Nabi Muhammad Saw bersabda:
من أتى عرافا فسأله عن شيئ فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوم
“Barangsiapa mendatangi dukun dan bertanya tentang sesuatu, dan dia membenarkan apa yang ia katakan maka solatnya tidak diterima 40 hari”(Muslim 4/1751 dengan tanpa lafazd shoddaqohu; Ahmad 4/68, 5/380)
‘Arrof ada yang mengatakan maknanya adalaah sama dengan kahin yaitu yang mengabarkan tentang masa yang akan datang; ada juga yang mengatakan maknanya lebih umum yaitu mencakup kahin, ahli nujum, tukang ramal, dan lain-lain.
Al-Baghowi mengatakan : Al-‘Arrof adalah orang yang mengklaim dirinya mengetahui suatu perkara pada masa yang akan datang, menunjukkan orang yang mencuri, menunjukkan tempat hilangnya barang, dan lain-lain.[2]
Ada juga yang mengatakan bahwa makna ‘arrof adalah orang yang mengabarkan tentang sesuatu yang tersembunyi.
            Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya jin membantu mereka pada urusan-urusan mereka, dan para dukun membantu jin supaya dia mendatangkan kabar-kabar dari langit.
Allah berfirman dalam Al Qur an surat Al-Jin ayat 8
$¯Rr&ur $oYó¡yJs9 uä!$yJ¡¡9$# $yg»tRôy`uqsù ôMy¥Î=ãB $Utym #YƒÏx© $Y7åkà­ur ÇÑÈ
8.  Dan Sesungguhnya kami Telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, Maka kami mendapatinya penuh  dengan penjagaan yang Kuat dan panah-panah api,

$¯Rr&ur $¨Zä. ßãèø)tR $pk÷]ÏB yÏè»s)tB ÆìôJ¡¡=Ï9 ( `yJsù ÆìÏJtGó¡o tbFy$# ôÅgs ¼çms9 $\/$pkÅ­ #Y|¹§ ÇÒÈ
 1. Dan Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). tetapi sekarang barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya).
Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya :”diantara bentuk pemeliharaan Allah terhadap Al Qur an adalah bahwasnnya di langit itu dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang bengis(kejam) yang menjaga dari segala penjuru dan akan mengusir semua setan dari tempat-tempat duduknya sebelum itu agar mereka tidak menguping seikitpun dari Al Quran  yang kemudian akan disampaikan melalui lidah-lidah para dukun sehingga terjadi kerancuan dan pencampuradukan, hingga tidak diketahui siapa yang benar.”[3]
            Al Qur-an mengisahkan tentang jin dan ucapan-ucapan mereka, yaitu sebelum risalah terakhir(pada zaman fatroh) mereka dahulu bisa sampai kelangit dan mencuri sesuatu yang ada padanya, diantara para malaikat, yaitu tentang keadaan makhluk di bumi dari ketentuan-ketentuanNya yang terjadi atas makhlukNya.[4] 

Imam Nawawi mengatakan tentang makna hadits “sholatnya tidak diterima selama 40 hari” yaitu: ”sholatnya tidak itu tidak mendatangkan pahala baginya, meskipun sholat itu menggugurkan kewajibannya. Hadts ini harus ditakwilkan demikian karena para ulama bersepakat bahwa orang yang mendatangi tukang ramal tidak harus mengulangi sholatnya selama 40 malam. Dalam hadits tersebut ada larangan untuk mendatangi dukn dan sejenisnya”.
            Bertanya pada dukun terbagi menjadi 4 bagian yaitu:
 1. sekedar bertanya saja(tanpa ada perlunya), maka ini diharamkan.
 2. bertanya dan membenarkannya, maka ini adalah kekufuran karena membenarkannya bahwa dia mengetahui alam gaib berarti mendustakan Al Qur-an, FirmanNya pada surat An-naml :65
@è% žw ÞOn=÷ètƒ `tB Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöF{$#ur |=øtóø9$# žwÎ) ª!$# 4 $tBur tbrâßêô±o tb$­ƒr& šcqèWyèö7ãƒ
Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.
 1. bertanya untuk mengujinya apakah dia benar atau pendusta, bukan untuk mengambil perkataannya, maka ini diperbolehkan.
 2. bertanya untuk menampakkan kelemahan dan kebohongannya, maka hukumnya terkadang bisa wajib.
Dalam riwayat yang lain disebutkan:
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدb
Barangsiapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad b”.(Ahmad 2/429, Al-Hakim 8/1 dan dia mensohihkannya)
Al Qurtubi mengatakan : “yang dimaksud yang diturunkan kepada nabi Muhammad adalah Al Qur an dan sunnah”.
Pada riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Imron bin Husain dengan sanad yang marfu’:
ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أوتكهن له أو سحر أوسحر له و من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدb
”Bukan golongan kami orang yang meramal, atau meminta diramal, melakukan praktek perdukunan atau meminta supaya ditangani dukun, menyihir atau minta disihirkan, barangsiapa yang medatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW”.(HR Al-Bazzar  dalam At-targib 4/33 dengan sanad yang Jayyid)
      Lafazd (ليس منا ) menunjukkan bahwa di dalamnya ada ancaman yang sangat keras yang menunjukkan bahwa masalah-masalah ini adalah termasuk dosa yang sangat besar, dan termasuk perbuatan-perbuatan kekufuran.
Ibnu ‘Abbas mengatakan tentang orang yang menulis huruf ( أبا جاد) dan meramal dengannya tentang perbintangan: “Tidaklah aku melihat orang yang melakukan hal itu kecuali dia tidak akan mendapatkan bagian di sisi Allah”
Mempelajari huruf-huruf ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu:
 1. hukumnya mubah jika mempelajarinya untuk menghitung atau yang serupa dengannya. Maka ini diperbolehkan dan kebanyakan manusia senantiasa mempelajarinya, bahkan para ulama pun menggunakannya untuk membuat penanggalan hijriyah.
 2. hukumnya haram, yaitu menulisnya untuk menentukan arah bintang, pergerakannya, terbit dan tenggelamnya, kemudian dengannya ditentukan kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi, baik yang umum seperti musim kering, adanya penyakit, peperangan dan yang serupa dengannya; atau yang khusus seperti tentang keadaan seseorang, kapan dia akan sakit, kemiskinannya, keberuntungannya, dan yang serupa dengannya , maka bintang-bintang tidak ada hubungannya dengan hal ini.[5]
BAB TENTANG NUSYROH (JAMPI-JAMPI)
Dalam kamus, Abu Sa’adat berkata: ”Nusyroh adalah bagian dari pengobatan dan jampi-jampi untuk mengobati orang yang diyakini kemasukan jin. Hal ini disebut nusyroh karena pemiliknya menggunakannya untuk menghilangkan penyakit yang menimpa orang itu, maksudnya penyakitnya dapat disembuhkan dan dihilangkan”.[6]
      Al-Hasan berkata: “Nusroh adalah termasuk sihir…”
      Secara istilah nusyroh adalah menghilangkan sihir dengan sihir.
عن جابر أن رسول الله I  سئل عن النشرة؟ فقال: هي من عمل الشيطان
Dari jabir RA bahwasannya Rosulullah SAW ditanya tentang nusyroh, mak beliau menjawab: “hal itu termasuk perbuatan syetan”(HR Ahmad dengan Sanad Jayyid)
      Ada 2 cara orang jahiliyah dalam melakukan nusyroh yaitu:
 1. adanya bantuan syetan, dalam hal ini meskipun tujuan mereka tidak tercapai maka masih termasuk syirik.
 2. adanya perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sihir seperti dengan jampi-jampi, sebuah akad, tiupan-tiupan, dan yang semisalnya. Maka hukumnya sama seperti hukum sihir.
Lafadz (من عمل الشيطان ) maksudnya adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dan diwahyukan oleh setan, karena setan memerintahakan kepada perbuatan yang keji dan mewahyukan kepada para penolongnya untuk berbuat kemungkaran. Tidak harus dikatakan bahwa hal ini haram, bahkan lafadz dalam hadits ini menunjukkan bahwa hukumnya lebih dari haram, karena dinisbatkan kepada syaithon. Dalil dari nash tidak menunjukkan bahwa hal ini haram, tetapi jika melihat hukumannya maka hal itu menunjukkan bahwa ini haram.[7]
Diriwayatkan oleh Bukhori dari Qotadah: ”aku berkata kepada Ibnu Musayyab ‘seseorang terkena sihir atau diguna-gunai(thibb) dan tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh disembuhkan dengan nusyroh atau dengan cara lainnya?' Ia menjawab: ‘tidak apa-apa hukumnya karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan, sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidak dilarang’.”(Al-Bukhori secara Mu’allaq 4/48; Fathul Bari 10/232).
Qotadah adalah anak dari Di’amah As-Sadusi, seorang yang tsiqoh, ahli fiqih dan termasuk tabi’in yang banyak hafalannya, mereka berkata bahwa ia adalah seorang yang buta. Dia wafat sekitar tahun 117 H.
      Al-Anbari mengatakan: At-thibb adalah termasuk kata yang mempunyai 2 makna yang berlawanan; yaitu dikatakan untuk mengobati suatu penyakit disebut thibb, dan sihir yang termasuk penyakit juga disebut thibb.[8]  
Seolah-olah Ibnul Musayyab dengan pernyataannya diatas membagi sihir itu menjadi 2 bagian yaitu yang berbahaya dan yang bermanfaat.Yang membahayakan maka hukumnya haram sebagaimana Firmannya pada surat Al-Baqoroh :102
4 $tBur Nèd tûïÍh!$ŸÒÎ/ ¾ÏmÎ/ ô`ÏB >ymr& žwÎ) ÈbøŒÎ*Î/ «!$# 4 tbqçH©>yètGtƒur $tB öNèdàÒtƒ Ÿwur öNßgãèxÿZtƒ 4 ôs)s9ur (#qßJÎ=tã Ç`yJs9 çm1uŽtIô©$# $tB ¼çms9 Îû ÍotÅzFy$# ïÆÏB 9,»n=yz 4 š[ø©Î6s9ur $tB (#÷rtx© ÿ¾ÏmÎ/ öNßg|¡àÿRr& 4 öqs9 (#qçR$Ÿ2 šcqßJn=ôètƒ ÇÊÉËÈ   
"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka Mengetahui".
Adapun yang bermanfaat maka itu diperbolehkan. Ini adalah makna zohir dari riwayat tersebut. Sebagian ahli fiqh mengatakan bahwa diperbolehkan menyembuhkan sihir dengan sihir dengan alasan darurat. Tetapi sebagian Ahlul Ilmi mengatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan, sementara riwayat dari Ibnu Musayyab yang dimaksud adalah apa yang belum diketahui apakah yang dilakukan itu termasuk sihir atau bukan, jika itu sihir maka tidak diperbolehkan. Tetapi dalam keadaan apapun, meskipun Ibnu Musayyab atau yang lebih tinggi(lebih alim) darinya tidaklah ucapannya bisa dijadikan Hujjah jika dia membolehkannya, karena Nabi ` telah menetapkan bahwa hal itu termasuk amalan setan.[9]
Ibnul Qoyyim menjelaskan : “nusyroh adalah penyembuhan orang yang terkena sihir. Caranya ada 2 macam yaitu:
1.               dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan syetan. Pendapat Al- Hasan tersebut dapat dimasukkan kedalam jenis ini, karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan dengan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu.
2.               penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta’awudz, obat-obat dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya boleh”.
Kesimpulannya. nusroh dengan sihir adalah haram. Adapun nusroh dengan doa-doa, dengan ayat Al Quran dan doa-doa pengobatan yang syar'i hukumnya boleh.


BAB TENTANG TATHOYYUR
           
Secara bahasa tathoyyur adalah berasal dari kata thoirun (burung); karena orang arab pada waktu itu merasa celaka apabila mereka melihat burung tertentu. Terkadang disebut juga dengan tiyaroh.
Asal kata tathoyyur adalah sanih dan barih(menafsirkan arah lintasan burung, kijang dan yang lainnya). Secara istilah adalah merasa celaka dengan sesuatu yang dilihat atau didengar.Bisa juga dikatakan bahwa tathoyyur adalah merasa celaka dengan yang didengar, yang dilihat, dan yang diketahui. Yang dilihat seperti melihat burung, kemudian merasa bahwa hal itu adalah pertanda buruk; atau dengan yang didengar seperti ada orang yang berkata kepada kita "wahai orang yang gagal!?" maka kita merasa celaka dengan hal itu; atau dengan yang diketahui seperti merasa celaka pada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, atau tahun-tahun tertentu.
            Tiyaroh termasuk syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid, karena ia berasal dari apa yang disampaikan setan berupa godaan dan bisikannya. Hal itu dikarenakan ketergantungan hati kepadanya dengan takut dan tunduk, dan karena hilangnya tawakal kepada Allah.
Allah berfirman pada surat al-A'rof 131:
3 Iwr& $yJ¯RÎ) öNèdçŽÈµ¯»sÛ yYÏã «!$# £`Å3»s9ur öNèduŽsYò2r& Ÿw tbqßJn=ôètƒ ÇÊÌÊÈ  
"Ketahuilah, Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui".
Ibnu Abbas berkata: "kesialan mereka yaitu apa yang diputuskan dan ditakdirkan kepada mereka”. Dalam suatu riwayat dijelasakan: 'kesialan mereka adalah disisi Allah dan darinya'. Maksudnya kesialan mereka adalah dari Allah disebabkan kekafiran dan keingkaran mereka terhadap ayat-ayatNya dan Rosul-RosulNya".[10]
Ayat yang selanjutnya adalah terdapat pada surat Yaasin:19
(#qä9$s% Nä.âŽÈµ¯»sÛ öNä3yè¨B 4 ûÉîr& Oè?ôÅe2èŒ 4 ö@t/ óOçFRr& ×Pöqs% šcqèùÍŽô£B ÇÊÒÈ
Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah Karena kamu sendiri. apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas".
Tidak ada pertentangan antara dua ayat diatas. Ayat yang pertama menunjukkan bahwasannya yang mentaqdirkan segala sesuatu adalah Allah, sementara ayat yang kedua menjelakan sebabnya yaitu berasal dari mereka; dan pada hakikatnya kecelakaan mereka itu berasal dari  mereka sendiri sebagaimana firmannaya pada surat Ar-Rum: 41
tygsß ßŠ$|¡xÿø9$# Îû ÎhŽy9ø9$# ̍óst7ø9$#ur $yJÎ/ ôMt6|¡x. Ï÷ƒr& Ĩ$¨Z9$# Nßgs)ƒÉãÏ9 uÙ÷èt/ Ï%©!$# (#qè=ÏHxå öNßg¯=yès9 tbqãèÅ_ötƒ             41.  Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
Juga firmannya pada surat Al-a'rof: 96.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Huroiroh, bahwasannya Rosululllah SAW bersabda:
"لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر" أخرجاه, وزاد مسلم "ولانوء ولاغول"
“Tidak ada ‘adwa, tidak ada tathoyyur, tidak ada hammah, dan tidak ada sofar”(Bukhori 4/47) dalam riwayat muslim ditambahkan ”tidak ada bintang, tidak ada Ghul(hantu)” (Muslim: 4/1743)
Al-‘Adwa adalah berpindahnya penyakit dari orang sakit kepada orang sehat, sebagaimana hadits tentang seseorang yang berteman dengan pandai besi dia akan mendapatkan bau besinya(Bukhori 5534).
Al Baihaqi mengatakan bahwasannya sabda Nabi Saw “tidak ada adwa” sebagaimana yang diyakini orang-orang jahiliah, yaitu menyandarkan perbuatan kepada selain Allah, dan bahwa segala sesuatu itu menular dengan sendirinya. Kalau tidak, mungkin Allah menjadikan orang yang sehat bercampur dengan orang yang terkena penyakit sebagai sebab terjadinya penyakit itu. Untuk itu beliau  bersabda “menjauhlah kamu dari orang yang terkena kusta sebagaimana engkau menjauh dari harimau”(Bukhori 4/37; fathul Bari 10/158). Beliau juga bersabda: “janganlah orang yang sakit mendekati orang yang sehat”(Muslim: 4/1743). Sabda beliau yang lainnya tentang penyakit tho’un ”Barangsiapa mendengar penyakit itu berada disuatu tempat, maka janganlah ia mendatanginya”. Dan semua itu adalah taqdir Allah. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Sholah, Ibnul Qoyyim, Ibnu Rojab, Ibnu Muflih dan yang lainnya.
            Rosulullah SAW memberi tahu bahwa semua itu adalah dengan keputusan Allah dan taqdir Allah, sedangkan hambaNya diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab keburukan jika sedang dalam kondisi sehat, sebagaimana ia diperintahkan agar dirinya tidak menjatuhkan diri kedalam api atau air.
ولاطيرة  huruf lam disini bisa berarti nafi(peniadaan) atau nahi(larangan). Jadi makna tersebut adalah janganlah kamu bertathoyyur.
ولاهامة  Al-Farro’ berkata hammah adalah jenis burung malam hari, yang dimaksud adalah burung hantu. Ibnu Al Arobi berkata: “mereka dahulu menafsirkannya dengan kemalangan, jika burung itu bertengger di rumah salah seorang dari mereka. Lalu orang itu mengatakan: 'dia membawa tanda-tanda kematianku atau salah seorang dari keluargaku'”. Maka datanglah hadits untuk menafikan dan membatalkannya.
ولاصفر  maknanya adalah “bulan safar, dan penafiannya adalah tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang jahiliah dalam masalah nasi’ (mengulur waktu pembayaran). Waktu itu mereka menghalalkan bulan Muharram dan mengharamkan bulan Sofar sebagai gantinya.”. ini adalah perkataan Imam Malik.
Abu Dawud meriwayatkan dari Muhammad bin Rasyid dari orang yang ia dengar, ia berkata ”sesungguhnaya orang-orang jahiliah menganggap bulan Safar sebagai bulan sial, maka Nabi menyangkalnya”.
Ibnu Rojab berkata “barangkali perkataan ini adalah perkataan yang paling mendekati kebenaran. Menganggap sial bulan Safar adalah termasuk jenis tathoyyur yang dilarang, begitu pula mengangap sial suatu hari seperti hari rabu, dan anggapan orang-orang jahiliah terhadap bulan Syawal sebagai bulan sial secara khusus dalam nikah”
Termasuk juga kepercayaan orang Indonesia yang takut mengadakan suatu acara pada bulan Muharram, atau bulan-bulan lainnya.
ولاغول  abu As-sa’adat berkata: ”Ghul yaitu jenis jin dan setan. Dahulu orang-orang arab menyangka bahwa ghul menampakkan diri kepada manusia di padang pasir. Ghul itu dapat berubah-ubah bentuk dan menyesatkan manusia dalam perjalanan dan membinasakan mereka, maka Nabi menafikan dan menyangkalnya”. Maksud tidak ada ghul adalah bahwa ghul itu tidak bisa menyesatkan seseorang jika orang itu berzikir kepada Allah dan bertawakkal kepadaNya[11].
ولانوء yaitu merasa celaka dengan adanya bintang-bintang.
            Penafian yang disebutkan Rosulullah ini adalah menjelaskan wajibnya tawakal kepada Allah dan benarnya tekad.
            Hadits selanjutnya oleh Bukhori(4/46) dan Muslim(4/1745-1746) dari Anas, ia berkata bahwa Rosulullah SAW bersabda: “Tidak ada ‘adwa dan tidak ada tiyaroh, dan aku terkagum terhadap fa'l?” mereka bertanya “apa itu fa'l?” Beliau berkata kalimat yang baik”
Kalimat yang baik yang menakjubkan Rosulullah yaitu ketika adanya rasa senang yang masuk pada hati manusia. Ini bukan termasuk tiyaroh tetapi ini membuat orang bersemangat dan menambah ketenangan. Zohir hadits ini menunjukkan bahwa perkataan yang baik ini pada setiap sesuatu, karena kalimat yang baik pada hakikatnya adalah terbukanya hati dengan sebab banyaknya kebaikan.
            Ibnu Atsir mengatakan: "Al-Fa'l adalah semacam ada orang sakit lalu ia mendengar kawannya menyapa "Ya saliim(wahai orang yang sehat)!" sehingga timbul dalam dirinya ia telah sembuh dari sakitnya; atau semacam orang yang serius mencari sesuatu lalu ia mendengar kawannya mengatakan "Ya wajid(wahai orang yang menemukan)" sehingga timbul dalam dirinya bahwa ia akan mendapatkan barang yang ia cari itu. Dan berharap optimis kebenaran kabar gembira ini dan perasaannya menjadi longgar, sebab ia merasa persis dalam ucapan kawan yang mengucapkannya".[12] 
Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad sohih dari ‘Uqbah bin ‘Amr, ia berkata: “disebutkan tathoyyur kepada Rosulullah, lalu beliau berkata:’yang paling baik adalah fa'l, dan tathoyyur itu janganlah menghalangi seorang muslim. Maka jika salah seorang diantara kamu melihat sesuatu yang tidak ia sukai, hendaknya ia mengucapkan:
اللهم لا يأتي بالحسنت إلا أنت, ولا يدفع السيأت إلا أنت ولاحول ولاقوة إلابك
              Dari Ibnu Mas’ud secara marfu’: “tathoyyur adalah sirik, tathoyyur adalah sirik, dan tidak ada seorangpun dari kita kecuali(telah terjadi dalam dirinya sesuatu hal itu), akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakkal”(Abu Dawud(4/230, tirmizdi(5/336) dan dia mensohihkannya, dan menjadikan perkataan akhir sebagai perkataan Ibnu Mas’ud)
            Apabila seseorang merasa celaka dengan yang ia lihat atau yang ia dengar, maka itu tidak menjadikan ia keluar dari Islam, tetapi dia telah berbuat sirik apabila bersandar bahwa sebab ini bukan Allah yang menjadikannya. Ini melemahkan tawakkal kepada Allah dan melemahkan azam(tekad). Dan kaidah yang harus kita ketahui adalah ”sesungguhnya seseorang apabila meyakini sebuah sebab yang syari’at tidak membolehkannya, maka dia telah melakukan sirik Asghor
Tetapi apabila seseorang meyakini bahwa hal itu bisa mendatangkan kecelakaan dan keberuntungan selain Allah, maka ini termasuk sirik akbar[13].
            Maksud sabda Nabi “tidak ada seorang pun dari kita kecuali(telah terjadi dalam dirinya sesuatu hal itu)” adalah: tidak seorang manusiapun yang luput dari tathoyyur. Ketika seseorang mendengar sesuatu maka ia merasa celaka, atau ketika mengawali sesuatu, ia merasa pekerjaannya jadi terasa sulit dan ia merasa akan mendapat kecelakaan kemudian ia meninggalkan pekerjaan itu.
            Adapun tawakkal adalah benarnya penyandaran kepada Allah, yaitu dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak mudhorot, disertai dengan keyakinan kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang telah Allah jadikan. Tidak cukup hanya dengan benarnya penyandaran saja, tetapi harus dengan meyakininya. Firman Nya pada surat At-tolaq ayat 3:
`tBur ö@©.uqtGtƒ n?tã «!$# uqßgsù ÿ¼çmç7ó¡ym 4
3.                "dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya".

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar: "barangsiapa yang tiyaroh menghalangi niatnya untuk melakukan sesuatu maka ia telah berbuat sirik". Mereka bertanya "apa kafaratnya?" ia berkata" ucapkanlah:
اللهم لاخير إلا خيرك ولاطير إلا طيرك ولاإله غيرك
Yang dimaksud disini adalah syirik akbar apabila dia meyakini bahwa keburukan yang ia alami itu terjadi dengan sendirinya, apabila ia meyakini bahwa itu hanya sebab saja maka itu termasuk sirik asghor. Yang bisa menghapuskan dosa kesirikan ini adalah doa di atas.
Faidah dari hadits ini adalah :
 1. tidak boleh bagi manusia tiyaroh menghalangi manusia untuk menunaikan hajatnya. Seharusnya ia bertawakal kepada Allah dan tidak perduli dengan apa yang dilihat, yang didengar, atau apa yang dikatakan kepadanya secara langsung ketika ia memulai melakukan suatu pekerjaan.
 2. tiyaroh adalah termasuk macam dari sirik
 3. sesungguhnya apabila ada dalam hati seseorang tathoyyur, tetapi hal itu tidak menghalanginya dari melakukan suatu pekerjaan maka hal itu tidak mengapa baginya.
 4. sesungguhnya semua perkara-perkara itu ada ditangan Allah, baiknya atau buruknya
 5. Esanya Allah dalam uluhiyahNya sebagaimana Esanya Allah dalam penciptaan.[14].
Daftar Pustaka:
1.      Al-Qur anul Karim
2.      Al-Qoulul Mufid; Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin
3.      Fathul Majid: Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Asy-Syaikh
4.      Dunia Perdukunan; Dr Umar Sulaeman Al Asqor,
5.      Fii Zilaalil Qur an, Sayyid Qutb
6.      Tafsir Al Qur-anul Azim; Ibnu Katsir


[1] Al-Qoulul Mufid; Syaikh muhammad bin sholih Al Utsaimin; 1/531
[2]Fathul Majid:syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Asy-Syaikh; hal  310
[3] Tafsir Al Qur-anul Azim; Ibnu Katsir; 4/552
[4] Fii Zilaalil Qur an, Sayyid Qutb; jilid 6/3729
[5] Al-Qoulul Mufid; Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin; 1/548-549
[6] Fathul Majid; Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Asy-Syaikh; hal 315
[7] Al-Qoulul Mufid; Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin; 1/554
[8] Fathul Majid:syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Asy-Syaikh; hal 316
[9] Al-Qoulul Mufid; Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin; 1/557
[10] Fathul Majid: Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Asy-Syaikh; hal 320
[11] Ibid, hal 368-372
[12] Dunia Perdukunan; Dr Umar Sulaeman Al Asqor, hal 422
[13]Al-Qoulul Mufid; Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin :1/575
[14] ibid; Hal 579

COMMENTS

Iklan Konten$show=post

loading...

[Artikel Menarik Lainnya]$hide=home

Nama

''1a,10,'Umdatul Ahkam,52,25 november,2,4 november,34,aa gym,15,aadc2,1,abu bakar ashidiq,1,aceh,14,Adab,8,ade armando,16,ade komaruddin,2,adik ahok,2,administrasi,5,adsense,3,advertorial,2,afrika,2,aher,2,ahmad baidhowi,1,ahmad dhani,1,ahmad zainuddin,1,ahok,271,ahok djarot,1,ahok illuminati,1,ahokers,2,akhlak,8,akmal sjafril,1,aksi bela islam iii,2,Al Hikmah,1,al quran palsu,1,al umm,1,al-quran,14,Alex Naddour,3,ali bin abi thalib,1,ali jaber,3,aliansi pemuda makassar,1,aliran sesat,3,allepo,1,am fatwa,1,amerika,9,amien rais,8,amir faishol fath,1,an najah,12,anis baswedan,1,anis dan sandiaga,1,anton medan,2,april,1,Aqidah,97,aqidah syiah,14,arab saudi,4,archandra,2,ariana grande,1,arief rahman,1,arifin ilham,2,arik banyadhu,3,artikel ilmiah,5,Artikel Ramadhan,7,australlia,3,bab thoharoh,1,bachtiar nasir,6,backmasking,1,badai pasir arab saudi,1,balaraja,1,band,1,bandung,3,bangka belitung,2,bangkalan,1,bangladesh,1,banjar,1,banjarmasjin,1,bank,1,banten,1,banyuwangi,1,bareskrim,2,bashar asad,5,bawaslu,1,beasiswa,27,beasiswa iain antasari,1,beasiswa kuwait,2,beasiswa tahfidz,1,beasiswa turki,1,bedah buku syiah,1,bekal dakwah,25,bekam,4,bekasi,3,berita,14,bid'ah,13,bima arya,1,bina qalam,1,biografi,2,bireun,1,Bisnis Online,3,bitung,1,blog tutorial,49,bmh,7,bmh jatim,2,bmh lumajang,3,bnn,1,bnpt,2,bogor,4,bom saudi,2,bpi,1,bpjs,4,brebes,1,britney spears,1,brunei,1,buddha,1,budha,3,bukit duri,2,buku,1,buku gratis,1,Buletin,35,bungkul,1,buni yani,6,burhan shodiq,1,bus pendemo,1,buya hamka,2,buya yahya,4,cadar,1,cakung,2,cangkul,8,car free day,1,cba,1,Ceramah,5,charlie hebdo,1,china,19,cholil nafis,1,cholil ridwan,1,cilacap,1,cina,5,cire,1,colil ridhwan,1,cut nyak din,3,dahnil anzar,1,darul hijrah,1,dasrul,6,Data Kesesatan Syi'ah,15,dauroh,1,debat bahasa arab internasional mesir,1,demo tolak ahok,40,demonstrasi,2,densus 88,4,depok,1,didin hafidhuddin,2,dimas kanjeng,2,din syamsuddin,3,djarot,2,do'a,1,donald frans,1,donald trump,11,Download,5,dprd,2,dr miftah el banjari,1,dr zakir naik,3,Dr. Adian Husaini,1,Dr. Ahmad Zain An-Najah,3,dr. aidh al qarni,3,dr. warsito,2,dzulhijjah,1,emilia renita,3,erdogan,7,Esra Panese,1,facebook,1,fadel muhammad,1,fadl zon,5,fahira idris,1,fahri hamzah,4,fakta,3,fans celtic,1,farid okbah,1,fatih seferagic,1,Featured,4,felix siauw,12,ferihana,1,filipina,1,film,2,Fiqih,144,fiqih dakwah,20,fiqih haji,8,fiqih ihram,2,fiqih jenazah,11,fiqih jihad,5,fiqih jual beli,3,fiqih madzhab imam syaf'i,1,fiqih nikah,8,fiqih puasa,2,fiqih qurban,2,firanda andirja,1,florida,1,foto,7,Foto-Foto kesesatan Syi'ah,4,fpi,9,freddy budiman,2,gafatar,1,gajah,1,gallery,1,gambar,3,game online,1,game pes,1,garut,5,gatot nurmantyo,4,gaza,7,gerhana matahari,1,gerindra,2,golkar,3,gontor,1,gp anshor,2,gresik,1,guru,13,gus manan,1,gus sholah,1,habib rizieq,10,hacker,1,Hadits,17,hadyu,2,hafidz quran,2,haiti,1,halal.ad,3,ham,2,hamdan zoelva,1,hari pancasila,1,Harits Abu Ulya,1,hartoyo,6,harvard,1,hary tanoesoedibjo,5,headline,90,hidayat nur wahid,2,hidayatullah,1,hikmah,8,hmi,12,hollywood,1,home,4,hukum seputar ta'ziyah,2,husain syahid,1,husni thamrin,1,hut ri 71,2,ibadah,5,ibnu khaldun,1,ibu saeni,15,ical,1,idc,1,ihw,1,iklan,1,ilc 8 november,1,illuminati,3,Ilmu Faroidh,20,ilyas karim,1,imam masjid al aqsa,2,imamah,5,imunisasi,1,india,4,indonesia,645,indramayu,1,info kajian,1,inggris,2,inspiratif,1,intermezo,1,internasional,199,ipw,1,irak,1,iran,6,irena handono,2,irlandia,2,Islamophobia,2,islandia,1,israel,10,istanbul,1,istiqlal,1,istri ahok,1,istri gus dur,1,jabar,2,jack ma,1,jakarta,20,jakut,1,jamaah tabligh,1,janet jackson,1,jatim,5,jawa barat,2,jawa timur,2,Jayawijaya,2,Jeffry Winters,1,jember,1,jepang,4,jerman,4,jihad,1,jihad internasional,5,jil,8,jilbab,5,jk,6,jokowi,93,jokowi dan ahok,2,jonru,1,Kabar Muslim Burma 2012,3,kalimantan,4,kammi,3,kampung rambutan,1,kanada,1,Kapolda,1,kapolri,2,kapry nanda,1,karawang,1,kashmir,1,kasih,1,keluarga,4,Kemendag,1,kenan nabil,1,kereta cepat,1,kesehatan,3,KH Ali Mustafa Ya'qub,1,KH Hasyim Muzadi,1,khairul anwar,1,Khutbah jum'at,6,Kiamat,3,king abdul aziz,1,king saudi university,2,kiriman pembaca,7,kisah,11,kisah hikmah,5,kisah para nabi,6,kivlan zen,5,kiwil,1,knrp,1,koko,1,kolombia,1,komnas ham,1,komnas perempuan,1,kompas,7,kompastv,2,komunis,17,kopi jessica,1,korea utara,1,kotamabagu,1,kpai,1,kpk,3,kpu,1,kristen,5,kristenisasi,9,kristologi,25,ktp,1,kuba,1,kuburan,1,kuliner,1,kurma iran,2,kutab al fatih,1,kyai nur,2,labuhbatu,1,Lain-lain,8,lalu heru rojak,1,lampung,2,Laurence Rossignol,1,lbh paham,1,lenteng agung,1,lgbt,19,liberal,1,Liberalisme,6,Lieus sungkharisma,1,lipia,2,lira,1,lomba,1,lomba tahfidz,1,lombok,1,london,1,luar batang,1,lucky hakim,1,Lucu,5,luhut,1,ma'ruf amin,1,mabuk,1,madina,2,madrasah,1,madura,3,magelang,2,mahfud md,2,Makalah Menarik,96,Makalah Thoharoh,35,makassar,5,make money blog,12,malang,1,malaysia,3,manado,1,mark zuckberg,1,maroko,1,marwah daud,1,masjid nabawi,2,mataram,1,media mainstream,5,megawati,9,menag,3,menakjubkan,7,mendagri,8,mengerikan,4,menhan,4,merdeka,4,mesir,3,metrotv,9,miras,5,mizanul muslim,6,mnctv,1,ms kaban,1,muallaf,23,muda mudi,1,mudik 2016,1,muhammad ali,3,muhammad taufik,1,muhammadiyah,20,muharram,1,muhasabah,66,mui,21,mukjizat,6,mulyono,1,munarman,4,musa,6,musik,3,muslim uyghur,1,muslimah,12,Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin,35,Mustholahul Hadits,1,Mustolahat Fil fiqh,30,myanmar,12,nabil,1,narkoba,3,nasi uduk babi,2,nasyiatul aisyiyah,1,natal,1,new york,4,nigeria,1,niken taradina,1,ntb,3,nu,10,nur tajib,1,nusairiyah,3,nusantara,2,nushairiyah,1,nushron wahid,26,oemar mita,14,oezil,1,olahraga,1,omran,2,opini,1,ozil,1,padang,2,Paham Sesat,22,pajak,1,pakistan,1,palestina,41,palu,1,pan,1,Panduan Ibadah Qurban,3,pangi syarwi chaniago,1,papua,2,pasar ikan,2,patani,1,pbnu,3,pdip,2,pekerja asing,1,Pemerintah Indonesia,11,pendeta cabul,2,pendeta vatikan,1,pendidikan,14,penemu muslim,1,pengungsi suriah,6,penjaringan,3,perda islam,2,pers,1,pesantren,1,pilkada dki jakarta,3,pki,89,pks,1,Pluralisme,5,pokemon,28,polisi,5,politik,1,ponorogo,1,pontianak,1,pp muhammadiyah,2,ppp,2,prabowo,1,prancis,3,probolinggo,1,Prof DR Abdul Hadi,3,profil,4,proxy war,3,puisi,1,punk,1,purbalingga,2,purworejo,1,pwnu,2,qishash,2,rachmawati,3,reklamasi,3,retorika dakwah,26,revenuehits,2,riau,1,ridwan kamil,4,rio haryanto,1,risma,2,Riyadh Badr Bajrey,4,rizal ramli,1,rohingya,7,rokok,3,ronaldo,1,rudal jokowi,1,ruhut,4,rumah tangga,4,rusia,1,Sahabat,4,sahabat nabi,1,said aqil,11,sains,1,salafy indonesia,4,salibis,1,salim a. fillah,1,samarinda,1,sambudi,5,sampang,1,sandiago uno,1,santoso,1,santri,1,sayidiman suryohadiprojo,1,sby,9,sd cilegon,1,Sejarah,18,sekjen pbb,1,sekte dan aliran,5,Sekularisme,6,selandia,1,sepak bola,1,Shahnaz Laghari,1,shalawat badar,8,shalawat nabi,18,shared2earn,1,sidoarjo,1,simposium anti pki,4,siroh,16,siyono,4,skotlandia,2,sma,1,soekarno,1,solo,2,spanyol,1,spbu,1,sragen,2,stand up comedy,1,stevanus,2,stiba makassar,1,sudan,1,sukabumi,2,sukmawati,1,sulawesi,2,sumbar,2,sumedang,1,sumsel,1,sumut,2,surabaya,3,suriah,32,susanto,1,swedia,1,syafii maarif,8,syaikh sudais,1,Syarh 'Umdatul Ahkam,42,Syarh Matan Thawiyah,20,syariat islam,3,syarifah salsabila,1,Syiah,195,syiah mencela nabi muhammad,6,syiah mencela sahabat,22,syiah menghina muawiyah,4,syiah mengkafirkan aisyah,6,syiah mengkafirkan asyariyah,4,syiah mengkafirkan sahabat,1,syiah suriah,1,syiah takfiri,1,syirik,7,syubhat pengagung kubur,2,Syubhat Sejarah Rosululloh SAW,9,Tabi'in,12,Tabi'ut Tabi'in,13,Tafsir,4,tafsir al maidah,1,tahukah?,4,takbir keliling,2,tanjungbalai,15,tawasul,4,Tax Amnesty,1,Tazkiyyatunnafs,24,tebet,2,tebingtinggi,1,teknologi,18,tema ceramah,20,tema dakwah,3,teman ahok,8,tempelate blog,6,tempo,1,tengger,3,Tengku Erry Nuradi,1,terbaru,1,tere liye,1,Terjemahan kitab Musthalahaat al-fuqaha’ wal ushuliyin,35,terompet dari sampul al quran,4,teroris,8,teroris separatis,1,terorisme,1,terorisme medan,3,teuku nasrullah,2,teungku zulkarnain,7,thailand,2,thibun nabawi,1,timor leste,1,tionghoa,4,tiongkok,2,Tips,4,tki,1,tni,4,tni au keroyok jamaah masjid,3,Tsaqofah,6,tuban,1,tulisan,1,turki,11,tutorial,1,tvone,2,tvri,1,uea,1,ui,1,uighur,1,uim,2,uin,1,ulil,4,ullcok,1,Ulumul Quran,3,umroh gratis,1,unas,1,unesco,1,Unik,19,universitas islam madinah,3,universitas paramadina,1,unj,1,Ushulul Fiqh,1,ust. budi ashari,1,ust. zaitun rasmin,2,ust. zulkifli,2,vaksin palsu,1,valentine day,3,van dame,1,video,37,wacana,11,wahdah islamiyah,2,walisongo,1,wasilah,1,wawasan,34,wtc,3,yahudi,7,yaman,1,yogya,1,yogyakarta,5,yordania,1,yusril,1,yusuf al qardawi,1,yusuf mansur,2,yuyuk andriati,1,zaid royani,4,zakat,4,
ltr
item
Jurnalmuslim.com: bab tentang dukun dan yang semacamnya
bab tentang dukun dan yang semacamnya
http://img2.blogblog.com/img/video_object.png
http://1.bp.blogspot.com/-0bUJxJWD4Xw/Tx8IeK4lATI/AAAAAAAAAWY/WdYgIobLsI8/s72-c/dukun-as-krisis.jpg
Jurnalmuslim.com
http://www.jurnalmuslim.com/2012/01/bab-tentang-dukun-dan-yang-semacamnya.html
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/
http://www.jurnalmuslim.com/2012/01/bab-tentang-dukun-dan-yang-semacamnya.html
true
3812561232547159440
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy